Hop til indhold

Produktionsskolerne får hvert kvartal reguleret tilskuddet på baggrund af den faktisk afholdte aktivitet i kvartalet – modregnet udbetalte forskudsrater.

Skemaer til indberetning af tilskudsudløsende elevaktivitet til ministeriet samt opgørelse af kommunalt bidrag findes her på siden.

Indberetning af elevaktivitet

Elevaktiviteten skal indberettes til ministeriet via Indberetningsportalen (indb.stil.dk).

Tilskudsdokumentation for tilskudsudbetalingen findes på Brevportalen (brevportalen.uvm.dk).

Indberetningsfrister:
Kvartal Skemaerne skal være ministeriet i hænde senest:
1. kvartal den 10. april
2. kvartal den 10. juli
3. kvartal den 10. oktober
4. kvartal den 10. januar

Revisorerklæringer for skolernes kvartalsindberetning med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Ministeriet har udarbejdet en særskilt revisorerklæring, som skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen, såfremt revisor har forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen. Den særskilte ledelses- og revisorerklæring udfyldes, hæftes bag på den godkendte aktivitetsindberetning fra indberetnings- og brevportalen, og det hele sendes samlet til styrelsen.  

Opgørelse af aktivitet - Kommunalt bidrag

Der skal opkræves et kommunalt bidrag til staten for de deltagere, der udløser statstilskud.

Indberetning af kommunalt bidrag

Indberetningstidsfristerne for kvartalsvis indberetning af kommunalt bidrag følger de samme tidsfrister som under indberetning af elevaktivitet.

Kvartalsvis indberetning

Efter hvert kvartal indberetter skolerne elevoplysninger i Elevbasen på ministeriets indberetnings- og brevportal. Dette er til brug for orientering af kommunerne om aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne og de forventede bidragsmæssige konsekvenser heraf, dels for kommunerne under et, dels for den enkelte kommune.

Offentliggørelse af oplysningerne om kvartalsvis indberetning  

Årsindberetning

Produktionsskolerne skal indberette aktivitetsoplysninger på ministeriets indberetningsportal.

Aktivitetsoplysningerne består af blandt andet personnummer, navn og årselevandel for hver enkelt deltager, der har gået på produktionsskolen i det bidragspligtige finansår.

Indberetningsperioden for årsindberetningen af kommunalt bidrag er februar måned. Indberetningen skal være foretaget senest den 28. februar.

Revisorerklæring for kommunalt bidrag med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Ministeriet har udarbejdet en særskilt revisorerklæring, som skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen, såfremt revisor har forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen. Den særskilte ledelses- og revisorerklæring udfyldes, hæftes bag på den godkendte aktivitetsindberetning fra indberetnings- og brevportalen, og det hele sendes samlet til styrelsen.   

Tilskudsinstruks PS

Instruksen gennemgår tilskudsreglerne på baggrund af produktionsskoleloven, tilskudsbekendtgørelsen og finansloven.  Instruks og vejledninger for tilskud til produktionsskoler kan bruges som opslagsværk. 

Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler (pdf)

Bidragsopkrævningen gennemføres ved modregning i udbetalingerne i juli måned til kommunerne fra skattestyrelsen af indkomstskat, statstilskud mv.

Til brug for indbetaling af kommunale bidrag skal Skattestyrelsen, Betalingscentret indbetale beløbene til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

De kommunale bidrag indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med henvisning til ”delreg. 769 Produktionsskoler/kommunale bidrag”.

Sidst opdateret: 11. september 2023