Hop til indhold

Frist for indberetning af regnskabsmateriale vedrørende årsrapporten for 2021 er fredag den 29. april 2022.

Friskoler og private grundskoler og kombinerede skoler skal indberette på regnskabsportalen:

Indberetning af regnskabsmateriale

Følgende materiale skal indberettes på regnskabsportalen:

  • Årsrapporten for 2021
  • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021
  • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2021 (vedhæftes KUN, hvis det er relevant)
  • Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger 

Paradigmer til brug for årsrapporten 2021 kan findes på ministeriets hjemmeside

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2021.

Bemærk, at bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (docx)

Opdateret 04/10 2021 kl. 09:03

Opdateret 01/02 2017 kl. 20:23

Ansøgere til en række EU-Kommissionsstøttede projekter under programstøtteordninger som 7-rammeprogram, Twinning, LIFE, Interreg med flere skal være opmærksomme på, at projekterne er underlagt krav om revision i forskelligt omfang.

På det statslige område varetages revisionen af Rigsrevisionen. Det er Rigsrevisionens 5. kontor, der behandler alle forhold vedrørende revision af statsinstitutionernes EU-projekter.

De statsligt selvejende institutioner kan anvende deres egen revisor, idet der er indgået en aftale efter § 9 i rigsrevisorloven om, at en af institutionen udpeget revisor forestår institutionsrevisionen. De frie skoler kan ligeledes anvende deres egen revisor.

Alle institutioner skal imidlertid sikre sig, at de får foretaget et estimat af revisionsudgifterne og indarbejde disse udgifter i budgettet, før ansøgning om nye projekter sendes til EU-Kommissionen. Udgifterne til revision refunderes fuldt ud for de fleste programtyper, i det omfang de samlede udgifter til "management costs" holdes inden for det oprindelige budgetestimat. Dog dækkes kun 50 % for projekter under LIFE-programmet."

De statsligt selvejende institutioner og de frie skoler skal kontakte deres institutionsrevisor om revisionsudgifter til EU-projekter, mens statsinstitutioner/styrelser under ministeriet skal rette henvendelse til Rigsrevisionen herom.

Rigsrevisionen afgiver revisionserklæringer for sådanne EU-projekter i henhold til EU-reglerne for de forskellige støtteordninger. Da revisionen foretages på et andet retsgrundlag end rigsrevisorloven, opkræver Rigsrevisionen honorar for revisionen. Statsinstitutioner/styrelser skal i derfor rette henvendelse til Rigsrevisionen, som vil oplyse et skøn over udgiften til revision, der kan anvendes i forbindelse med fremsendelse af ansøgning. Rigsrevisionens revisionsudgifter beregnes ud fra forventet anvendt tid og en timesats. Timesatsen er baseret på EU's regelsæt herfor.

Statsinstitutioner/styrelser skal endvidere indsende en årlig oversigt til Rigsrevisionen over de projekter, der kræver EU-erklæringer fra Rigsrevisionen.

Sidst opdateret: 23. februar 2022