Hop til indhold

Elever, der kommer til skade, når de deltager i praktisk erhvervsorientering eller i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til at søge erstatning via institutionen.

Er skaden sket i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, vil eleven være direkte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring.

Elever på følgende institutioner på det frie område er, når de er i erhvervspraktik, omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.:

  • Friskoler
  • Private grundskoler
  • Efterskoler
  • Frie fagskoler
  • Private gymnasier.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. (retsinfo.dk)

Deltagere i praktisk erhvervsorientering, der er kommet til skade under praktik kan søge erstatning.

Hvad dækker forsikring af elever i praktik
Personskader

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i praktisk erhvervsorientering, får samme erstatningsmæssige stilling som de egentlige arbejdstagere i praktikvirksomheden, med hvem den enkelte praktikant ofte skal samarbejde og dele vilkår. Ens vilkår skal endvidere gerne være med til at motivere arbejdspladserne til at stille praktikpladser til rådighed.

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering omfatter også tingskader på ting forvoldt af praktikanten.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. (retsinformation.dk)

Tingskader

Der ydes kun erstatning for tingskade via statens erstatningsordning, hvis praktikken er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning. For eksempel skal tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den praktiske erhvervsorientering være i overensstemmelse med reglerne i arbejdsmiljøloven, jf. bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø; ligesom ungebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om unges arbejde skal overholdes.

Bemærk: hvis praktikanten er skyld i en tingsskade, og der er tale om simpel uagtsomhed, kan praktikantens erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tingskader bortfalde, såfremt praktikvirksomheden har tegnet en tingsforsikring, jf. § 19 i lov om erstatningsansvar. Hvis det er tilfældet, så har praktikvirksomheden pligt til at anmelde tingskaden til eget forsikringsselskab.

Er tingsforsikringen tegnet med en selvrisiko kan selvrisikoen søges dækket af Undervisningsministeriet, såfremt der er dokumentation for selvrisikoens størrelse. Hvis udgiften til tingskaden ikke overstiger selvrisikoen er der ikke behov for, at praktikvirksomheden anmelder skaden til eget forsikringsselskab først. Selvrisikoens størrelse skal også her dokumenteres. 

Hvis Statens Selvforsikring skal dække selve tingskaden, kræves der dokumentation fra praktikvirksomheden på, at skaden er afprøvet ved eget forsikringsselskab først og herefter har fået afvisning samt en begrundelse for afvisningen.

Lov om arbejdsmiljø (retsinfo.dk)

Bekendtgørelse om unges arbejde (retsinfo.dk)

Skader på praktikantens ejendele dækkes ikke

Der ydes ikke erstatning for skader på praktikantens ejendele, eksempelvis beklædning, mobiltelefoner, ure, cykler og knallerter, selv om skaden sker i forbindelse med den praktiske erhvervsorientering. Disse skader kan eventuelt erstattes via praktikantens familieforsikring eller praktikværtens virksomhedsforsikring.

Der ydes heller ikke godtgørelse for svie og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste via statens erstatningsordning. Der ydes kun erstatning for arbejdsskader, der opfylder Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings definition af en arbejdsskade. Efter arbejdsskadeloven kan man kun få godtgørelse for mén, som er varige. Forbigående smerter og gener, kan man ikke få kompensation for.

I udgangspunktet skal erhvervspraktik finde sted på skoledage og i skoletiden. Undtagelsesvist kan erhvervspraktik finde sted i weekender og ferier, hvis skole, forældre, elev og virksomhed er indstillet på dette.

For elever i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser skal erhvervspraktik endvidere finde sted i løbet af skoleåret, jf. § 4-8 i bekendtgørelse om statens erstatningsordning. Skoleåret er defineret og afgrænset i folkeskolelovens § 14 a, hvoraf det fremgår, at skoleåret begynder den 1. august, og at sommerferien begynder den sidste lørdag i juni. Der er dermed ikke hjemmel til at deltage i ulønnet erhvervspraktik i sommerferien.

Alternativt kan virksomheden ansætte eleven i sommerferien. I sådanne tilfælde dækker statens erstatningsordning ikke. Når der er tale om et ansættelsesforhold, er eleven omfattet af virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, der dækker virksomhedens ansatte.

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet, og hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 27. juni 2023