Elever, der kommer til skade, når de deltager i praktisk erhvervsorientering eller i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til at søge erstatning via institutionen.

Er skaden sket i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, vil eleven være direkte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring.

Elever på følgende institutioner på det frie område er, når de er i erhvervspraktik, omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.:

  • Friskoler
  • Private grundskoler
  • Efterskoler
  • Frie fagskoler
  • Private gymnasier.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. (retsinfo.dk)

Deltagere i praktisk erhvervsorientering, der er kommet til skade under praktik kan søge erstatning.

Hvad dækker forsikring af elever i praktik
Personskader

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i praktisk erhvervsorientering, får samme erstatningsmæssige stilling som de egentlige arbejdstagere i praktikvirksomheden, med hvem den enkelte praktikant ofte skal samarbejde og dele vilkår. Ens vilkår skal endvidere gerne være med til at motivere arbejdspladserne til at stille praktikpladser til rådighed.

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering omfatter også tingskader på ting forvoldt af praktikanten.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. (retsinfo.dk)

Tingskader

Der ydes kun erstatning for tingskade via statens erstatningsordning, hvis praktikken er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning. For eksempel skal tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den praktiske erhvervsorientering være i overensstemmelse med reglerne i arbejdsmiljøloven, jf. bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø; ligesom ungebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om unges arbejde skal overholdes.

Lov om arbejdsmiljø (retsinfo.dk)

Bekendtgørelse om unges arbejde (retsinfo.dk)

Skader på praktikantens ejendele dækkes ikke

Der ydes ikke erstatning for skader på praktikantens ejendele, eksempelvis beklædning, mobiltelefoner, ure, cykler og knallerter, selv om skaden sker i forbindelse med den praktiske erhvervsorientering. Disse skader kan eventuelt erstattes via praktikantens familieforsikring eller praktikværtens virksomhedsforsikring.

Der ydes heller ikke godtgørelse for svie og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste via statens erstatningsordning. Der ydes kun erstatning for arbejdsskader, der opfylder Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings definition af en arbejdsskade. Efter arbejdsskadeloven kan man kun få godtgørelse for mén, som er varige. Forbigående smerter og gener, kan man ikke få kompensation for.

Udgangspunktet er, at praktikken skal ligge i løbet af skoleåret og skal finde sted på skoledage.

Hvis praktikken ligger i en ferie, er der tale om en dispensation. Det betyder, at eleven skal have sin ferie på et andet tidspunkt, når eleven er i praktik i den periode, der er øremærket ferie for at være omfattet af statens erstatningsordning.

Der er ikke eksplicit regulering i folkeskoleloven af placeringen af praktikudsendelser, men det forudsættes, at praktik ikke mod elevens og forældrenes ønske kan placeres udenfor skoledage.
Hvis en elev efter omstændighederne deltager i praktik i en ferie, fordi praktikvirksomheden ikke kan tage eleven på andet tidspunkt, må det forudsættes for at være omfattet af statens erstatningsordning, at eleven holder ferie i den uge, hvor praktikken ellers skulle have foregået.

Eleven kan være i praktik i op til 13 uger inden for et skoleår, jf. § 4 i bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Elever der har afsluttet grundskolen og som ikke er i gang med en uddannelse er ikke omfattet af kravet om, at praktikken skal finde sted i løbet af skoleåret og på skoledage, jf. § 11 i bekendtgørelse om statens erstatningsordning m.v.:

§ 11. Unge under 18 år, der ikke er i gang med en uddannelse, omfattes ved deltagelse i undervisning under arbejdspladslignende vilkår, ulønnet praktik m.v. iværksat af kommunen efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. med henblik på, at den unge kan opfylde sin uddannelsesplan.

Det er en forudsætning, at den praktik som eleven skal i gang med er iværksat af en UU-vejleder/kommunen, og at der foreligger en praktikaftale, for at eleven er omfattet af statens erstatningsordning.

Vejledning

Vejledningen om statens selvforsikring beskriver hvilke forsikringsbegivenheder, der er omfattet, og hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed.

Vejledning om statens selvforsikring (pdf)

Orienteringsbrev om anmeldelse af elevers skader (pdf)

Skabelon - Dokumentationskrav ved skader (docx)

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om Statens selvforsikring

Sidst opdateret: 10. januar 2020