Hop til indhold

Ministeriet yder tilskud til almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i AGV-tilskudsinstruks på grundlag af uddannelseslove, institutionslove og de tilhørende tilskudsbekendtgørelser.

Instruksen fastsætter regler for udbetaling af tilskud, nærmere regler for opgørelse og indberetning af faktisk aktivitet samt øvrige myndighedskrav vedrørende tilskudsadministrationen.

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende både elektroniske aktivitetsindberetning og indberetninger på skemaer for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Fleksibelt klasseloft på de gymnasiale uddannelser (skoleåret 2023-2024)

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, at der i gennemsnit er en maksimal klassekvotient på 28 elever beregnet per uddannelser og klassetrin. Institutionerne kan dog i visse tilfælde fravige det fleksible klasseloft, fx hvis en elev har behov for at gå et klassetrin om.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører på den baggrund årligt tilsyn med overholdelse af klasseloftet og anvendelse af mulighederne for fravigelse.

Indberetning 

Institutioner skal indsende til styrelsen ledelses- og revisorerklæring om opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for 1. klassetrin, senest d. 15. december 2023 pr. mail til: klasseloftet@stukuvm.dk.

Hvis institutionen har optaget mere end 28 elever og har grundlag for fravigelser af klasseloftet, skal institutionen endvidere indsende redegørelse for fravigelser med tilhørende dokumentation. Hvis institutionen ikke har grundlag for fravigelse, skal institutionen blot indsende ledelses- og revisorerklæring. 

Ledelses- og revisorerklæring samt vejledning AGV (docx)

Redegørelse for fravigelse AGV (docx)

Sådan foregår tilsynet

Styrelsen foretager en vurdering af, om institutionens dokumentation er i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. 

  • Hvis gennemgang af institutionens dokumentation fører til en vurdering af, at institutionen har overholdt reglerne om det fleksible klasseloft, vil institutionen få besked fra styrelsen om, at tilsynet er afsluttet uden bemærkninger. 
  • Hvis gennemgang af institutionens dokumentation fører til en vurdering af institutionen ikke har overholdt reglerne om det fleksible klasseloft, vil institutionen modtage en partshøringsskrivelse om en påtænkt tilskudsafskæring, svarende til det tilskud, som antallet af elever over 28 udløser.

 

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal skolerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med angivelse af skolens navn og skolekode.

Tilskud til betaling for gymnasial undervisning i internationale eksaminer i udlandet

Danske gymnasieelever kan ansøge om tilskud til hel eller delvis dækning af betaling for gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet.

Læs mere om ansøgning om tilskud under gymnasiale uddannelser

Sidst opdateret: 15. februar 2024