Hop til indhold

Optagelse til FVU sker på baggrund af en individuel vurdering af, om ansøger er i målgruppen for tilbuddet og vil kunne få udbytte af undervisningen. I vurderingen indgår brug af obligatoriske test eller samtaleguider.

Selve placeringen på trin sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens faglige forudsætninger, typisk i forbindelse med første undervisningsgang. I det nedenstående finder du redskaberne, der skal anvendes i forbindelse med de enkelte fag.

FVU-dansk

Til brug for vurdering af, om ansøger er i målgruppen for FVU-dansk, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udviklet en interviewguide, som kan bruges i den indledende samtale med den voksne.

Samtalen giver viden om deltagerens baggrund, motivation for at gå til FVU-dansk, oplevede vanskeligheder og undervisningsbehov.

Bilag 1: Interviewguide (pdf)

Bilag 1: Interviewguide (docx)

Hvis FVU-dansk indledningsvist skønnes at være det rette tilbud, skal ansøger inden endeligt optag gennemføre en obligatorisk test, Vejledende Læsetest for Voksne 2 (VLV-2), til brug for en vurdering af ansøgers læsefærdigheder.

VLV-2 er udviklet til uddannelsesinstitutionerne og gennemføres af en testvejleder. Alle FVU-udbydere tilsendes brugernavn og kodeord, så de kan logge sig på testsiden.

Læs mere om VLV2: "Vejledende Læsetest for Voksne" (pdf)

Uddannelsesinstitutionen kan gennemføre den obligatoriske test ved screening af flere ansøgere samtidigt (fællesscreening) med mulighed for at undlade den indledende samtale. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en vejledning til, hvordan fællesscreening gennemføres.

Vejledning om fællesscreeninger (pdf)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har endvidere udviklet en vejledning om trinplacering samt tilhørende bilag til brug for uddannelsesstedernes afdækning af deltagerens læse-, stave- og skrivefærdigheder med henblik på at placere deltageren på det rette FVU-trin.

Vejledning til trinplacering i FVU-læsning (3. udgave) (pdf)

Bilag 2: Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering (pdf)

Bilag 3: Hverdagsstavning for voksne (pdf)

Bilag 4: Hverdagsskrivning for voksne (pdf)

Bilag 5: Hjælpeskema til trinplacering (pdf)

Særlige værktøjer og vejledninger til tosprogede

Tosprogede voksne udgør på nogle undervisningssteder en relativt stor del af FVU-deltagerne og har som udgangspunkt andre forudsætninger for at deltage i undervisningen end voksne med dansk som modersmål.

På den baggrund er der udviklet forskellige værktøjer og vejledninger til brug for vurdering og afklaring af de tosprogedes forudsætninger for deltagelse i FVU-dansk. 

Bilag 6: Mundtlige dansksproglige forudsætninger hos voksne med dansk som andetsprog (pdf)

Bilag 7: Find det rigtige ord! (pdf)

Bilag 8: Andetsprogede voksnes afkodningsfærdigheder (pdf)

Værktøjer til afdækning af tosprogede voksnes færdigheder og forudsætninger (FVU-læsning) (word)

FVU-matematik

Til brug for vurdering af, om ansøger er i målgruppen for FVU-matematik, har styrelsen udviklet en interviewguide, som kan bruges i den indledende samtale med den voksne.

Samtalen giver viden om deltagerens baggrund, motivation for at gå til FVU-matematik, oplevede vanskeligheder og undervisningsbehov.

Interviewguide til FVU-matematik (docx)

Hvis FVU-matematik indledningsvist skønnes at være det rette tilbud, skal ansøger inden endeligt optag gennemføre en obligatorisk test, Vejledende Matematiktest for Voksne 2 (VMAT-2), til brug for en vurdering af ansøgers basale færdigheder i regning og matematik.

VMAT-2 er udviklet til uddannelsesinstitutionerne og gennemføres af en testvejleder. Alle FVU-udbydere tilsendes brugernavn og kodeord, så de kan logge sig på testsiden.

Læs mere om VMAT-2: "Vejledende matematiktest for voksne" (pdf)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har endvidere udviklet en vejledning om trinplacering til brug for uddannelsesstedernes afdækning af deltagerens funktionelle regne- og matematikfærdigheder med henblik på at placere deltageren på det rette FVU-trin. 

Vejledning til trinindplacering FVU-matematik (pdf)

FVU-start

Til brug for vurdering af, om FVU-start er det rette tilbud, skal der gennemføres en obligatorisk samtale med den voksne. Til dette formål har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en obligatorisk samtaleguide, der konkretiserer og operationaliserer den europæiske referencerammes sprogkrav og afdækker, om ansøgerne har de krævede danskfærdigheder som forudsættes til optagelse på FVU-start samt afdækker ansøgers forventede progression og motivation for undervisning.

Samtaleguiden indgår som bilag til FVU-bekendtgørelsen:

Samtaleguide for FVU-start (retsinformation.dk)

Samtaleguide for FVU-start (pdf)

FVU-digital og FVU-engelsk

Ved optagelse til FVU-digital og FVU-engelsk anlægges en helhedsvurdering af ansøgers formelle, faglige og personlige forudsætninger for at deltage i faget. Der skal tages stilling til, om ansøgeren formelt er i målgruppen for tilbuddet, det vil sige er ansat i en privat eller offentlig virksomhed, ansøgerens faglige niveau samt ansøgers motivation for deltagelse i undervisningen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en guide til brug for den samtale, der ligger til grund for helhedsvurderingen. Samtaleguiden er obligatorisk at anvende og består af to dele: 1. Målgruppeafdækning, som skal bruges til afklaring af, om ansøgeren har de formelle adgangsforudsætninger og 2. Afdækning af faglige og personlige forudsætninger, som skal bruges til at afklare, om ansøgeren har de rette faglige og personlige forudsætninger for at få udbytte af undervisningen.

Samtaleguiderne indgår som bilag til FVU-bekendtgørelsen:

Samtaleguide for FVU-digital (retsinformation.dk)

Samtaleguide for FVU-engelsk (retsinformation.dk)

De kan også findes som separate pdf-dokumenter:

Samtaleguide for FVU-digital (pdf)

Samtaleguide for FVU-engelsk (pdf)

Sidst opdateret: 16. april 2024