Hop til indhold

Ressourcecenter for Folkeskolen har igangsat en lang række forskningsprojekter i samarbejde med forskellige forsknings- og vidensmiljøer samt eksperter.

Det har blandt andet resulteret i undersøgelser, evalueringer, forskningsresultater og inspirationsmaterialer.

Her finder du et overblik over materialerne. De er inddelt efter emne, type og igangværende projekter. 

Publikationer fordelt efter emne

Eleverne

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:00

Rapporten er udarbejdet af SFI og analyserer cirka 16.300 elevers besvarelser fra foråret 2015 om deres velbefindende, oplevelse af undervisningen samt eksterne aktiviteter (åben skole) og motion. I rapporten er der endvidere særlige analyser af elevernes oplevelser med lektier og faglig fordybelse.

Læs rapporten (vive.dk)

Ledelse

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:19

Notatet er udarbejdet af SFI og giver en række konkrete beskrivelser og eksempler på, hvordan ledelserne på seks udvalgte skoler blandt andet har arbejdet med tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid og implementeringen af folkeskolereformen.

Læs notatet (vive.dk)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:15

Rapporten er udarbejdet af SFI og har fokus på skoleledernes implementering og oplevelse af den nye folkeskole. Rapporten analyserer besvarelser fra foråret 2011, efteråret 2013, foråret 2014 og foråret 2015. Bortset fra undersøgelsen i 2014 er alle lederundersøgelserne landsdækkende. Desuden undersøges det pædagogiske personales syn på skoleledelse i 2014 og 2015 baseret på svar fra ca. 3.000-4.000 lærere.

Læs rapporten (vive.dk)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om pædagogisk ledelse tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om pædagogisk ledelse. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:14

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:18

De 10 ledelsesfortællinger har til formål at inspirere andre skoleledelser til, hvordan de kan arbejde med skolereformen. 

Læs inspirationskataloget (pdf)

Opdateret 09/03 2022 kl. 09:40

Med udgangspunkt i fire udvalgte skoler giver rapporten konkrete eksempler på, hvordan skoleledelserne kan udføre pædagogisk ledelse tæt koblet til forskningsbaseret viden om god ledelse af lærernes arbejde med at udvikle undervisningen til gavn for elevernes læring.

Læs rapporten (eva.dk)

Inklusion

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:08

Rapporten afdækker forskning om særlige undervisningsmæssige behov – ikke om børn med særlige behov. Rapporten har til hensigt at kvalificere den undervisningsmæssige praksis gennem afdækning af forsknings- og vidensbaserede tilgange, metoder og redskaber. Den søger at skabe overblik over væsentlige dele af dansk og international forskning og praksiserfaring om inklusion og inkluderende specialpædagogik på en måde, der kan formidles og være til gavn for kommuners og skoles praksis på handleanvisende og værdiskabende vis. Den søger at give kvalificerede svar på det ofte stillede spørgsmål: Hvad gør vi så i praksis?

Læs rapporten (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:06

Rapporten afdækker eksisterende forskning vedrørende ressourcepersoner og teamsamarbejde og foretager på baggrund heraf nogle generelle vurderinger omkring emnet. 

Læs rapporten (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:50

Rapporten præsenterer resultaterne af et større forsøg, som undersøger effekten af tre typer af tolærerordninger, henholdsvis den klassiske tolærerordning, brug af anden ressourceperson samt brug af en faglig vejleder med særlige kompetencer. 

Læs rapporten (childresearch.au.dk)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:10

Rapporten afdækker viden omkring forældresamarbejde og inklusion med særligt fokus på for-ældre som ressource (medborgerskab), skole-hjem-samarbejde (betydninger for faglig og social udvikling og trivsel), forældreopbakning i forhold til inklusion (holdningsændring og børnesyn) samt samarbejde med forældre om børn i vanskeligheder/børn med særlige behov. 

Læs rapporten (pdf)

Opdateret 10/04 2017 kl. 10:37

Projektet er gennemført med det formål at inspirere til udvikling af skolens praksis i en mere undervisningsdifferentieret retning. Projektet præsenterer: 1) Seks eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, 2) Elevperspektiver på undervisningsdifferentiering, 3) Værktøjer til praksis og 4) Film fra hverdagen – se værktøjerne i brug.

Opdateret 26/09 2022 kl. 13:59

Forskningskortlægningen afdækker international forskning i forhold til, hvordan trivsel og selvværd er hos elever med særlige behov i almenklasser samt hvilke pædagogiske forhold og indsatser, der har en positiv virkning på eleverne.

Læs forskningskortlægningen (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:32

Opdateret 09/05 2019 kl. 08:36

Forskning om flerfagligt samarbejde om inklusion kobles til konkrete indsatser i kommuner, der har modtaget puljemidler til en øget inklusionsindsats.

Se materialet (emu.dk)

Læsning

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om læseforståelse og faglige læsekompetencer tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om samme emne. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

 

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:42

Matematik

Opdateret 09/03 2022 kl. 10:23

Den praksisrettede publikation om matematik tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om Mathematical literacy. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (docplayer.dk)

Varieret undervisning

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om samme emner. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:47

Opdateret 09/03 2022 kl. 09:46

Inspirationskataloget fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer erfaringer og gode råd fra 35 kommuner og 96 skoler, der hen over foråret 2014 har gennemført reformforberedende udviklingsprojekter.

Læs inspirationskataloget (eva.dk)

Opdateret 09/03 2022 kl. 09:58

Inspirationskataloget fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver et kort rids af folkeskolereformen og beskriver en række indsatser, som nogle skoler har gennemført, og erfaringer, som de har høstet.

Læs inspirationskataloget (eva.dk)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Opdateret 14/09 2022 kl. 10:26

Modersmålsbaseret undervisning/ tosprogede

Opdateret 02/05 2017 kl. 13:38

Rapporten, som er en del af et større, tredelt forsøgsprogram, præsenterer de indledende analyser af forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin.

Læs resumé (pdf)

Læs rapporten (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:03

Forskningskortlægningen sætter fokus på behovet for viden om god undervisning af tosprogede elever og præsenterer effekten af forskellige pædagogiske tilgange til tosprogede elevers læsetilegnelse. 

Læs forskningskortlægningen (pdf)

Opdateret 09/03 2022 kl. 10:02

Alsidig udvikling

Opdateret 09/03 2022 kl. 09:43

Den praksisrettede publikation om alsidig udvikling tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om alsidig udvikling og sociale kompetencer. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (docplayer.dk)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:45

Undervisningsmiljø og trivsel

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om undervisningsmiljø og trivsel tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om samme emne. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

 

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:20

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:51

Rapporten præsenterer eksisterende forskning og viden om klasseledelse og kommer på baggrund heraf med anbefalinger til måder at forstå, håndtere og udvikle klasseledelse på.

Kommunal styring

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:23

Rapporten er udarbejdet af KORA og omhandler kommunernes styring af folkeskoleområdet forud for folkeskolereformen. Rapporten har særligt fokus på at afdække kommunernes erfaringer med målstyring og kvalitetsrapporter samt deres forventninger til regelforenklinger i folkeskolereformen.

Læs rapporten (vive.dk)

Publikationer fordelt efter type

Forskningskortlægninger

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Rambøll Management Consulting (Rambøll), Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) samt VIA University College, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol har i første halvdel af 2014 udarbejdet seks forskningskortlægninger og -synteser for Undervisningsministeriet. Rambøll har på baggrund heraf udarbejdet et tværgående, strategisk notat som afslutning på projektet. Formålet med notatet er at sammenfatte og tydeliggøre resultater på tværs af de seks forskningskortlægninger og -synteser samt at perspektivere resultaterne eksplicit til folkeskolereformen.

Læs det tværgående, strategiske notat (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:14

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:41

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:47

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:45

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:19

Opdateret 26/09 2022 kl. 13:59

Forskningskortlægningen afdækker international forskning i forhold til, hvordan trivsel og selvværd er hos elever med særlige behov i almenklasser samt hvilke pædagogiske forhold og indsatser, der har en positiv virkning på eleverne.

Læs forskningskortlægningen (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:32

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:03

Forskningskortlægningen sætter fokus på behovet for viden om god undervisning af tosprogede elever og præsenterer effekten af forskellige pædagogiske tilgange til tosprogede elevers læsetilegnelse. 

Læs forskningskortlægningen (pdf)

Praksisrettede publikationer

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om pædagogisk ledelse tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om pædagogisk ledelse. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om læseforståelse og faglige læsekompetencer tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om samme emne. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

 

Opdateret 09/03 2022 kl. 10:24

Den praksisrettede publikation om matematik tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om Mathematical literacy. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (docplayer.dk)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om samme emner. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

Opdateret 09/03 2022 kl. 10:50

Den praksisrettede publikation om alsidig udvikling tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om alsidig udvikling og sociale kompetencer. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (docplayer.dk)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Den praksisrettede publikation om undervisningsmiljø og trivsel tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningskortlægningen om samme emne. Den praksisrettede publikation har fokus på, hvordan forskningens anvisninger kan implementeres i en dansk kontekst og anvendes af ledere, lærere og pædagoger til at udvikle praksis på skolerne.

Læs den praksisrettede publikation (pdf)

 

Rapporter fra videns- og ekspertgrupper

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:51

Rapporten præsenterer eksisterende forskning og viden om klasseledelse og kommer på baggrund heraf med anbefalinger til måder at forstå, håndtere og udvikle klasseledelse på.

 

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:08

Rapporten afdækker forskning om særlige undervisningsmæssige behov – ikke om børn med særlige behov. Rapporten har til hensigt at kvalificere den undervisningsmæssige praksis gennem afdækning af forsknings- og vidensbaserede tilgange, metoder og redskaber. Den søger at skabe overblik over væsentlige dele af dansk og international forskning og praksiserfaring om inklusion og inkluderende specialpædagogik på en måde, der kan formidles og være til gavn for kommuners og skoles praksis på handleanvisende og værdiskabende vis. Den søger at give kvalificerede svar på det ofte stillede spørgsmål: Hvad gør vi så i praksis? 

Læs rapporten (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:06

Rapporten afdækker eksisterende forskning vedrørende ressourcepersoner og teamsamarbejde og foretager på baggrund heraf nogle generelle vurderinger omkring emnet.

Læs rapporten (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:10

Rapporten afdækker viden omkring forældresamarbejde og inklusion med særligt fokus på for-ældre som ressource (medborgerskab), skole-hjem-samarbejde (betydninger for faglig og social udvikling og trivsel), forældreopbakning i forhold til inklusion (holdningsændring og børnesyn) samt samarbejde med forældre om børn i vanskeligheder/børn med særlige behov. 

Læs rapporten (pdf)

Rapporter om forsøg og udviklingsprojekter

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:49

Rapporten præsenterer resultaterne af et større forsøg, som undersøger effekten af tre typer af tolærerordninger, henholdsvis den klassiske tolærerordning, brug af anden ressourceperson samt brug af en faglig vejleder med særlige kompetencer.

Læs rapporten (childresearch.au.dk)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Rapporten, som er en del af et større, tredelt forsøgsprogram, præsenterer de indledende analyser af forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin.

Læs resumé (pdf)

Læs rapporten (pdf)

Inspirationsmaterialer

Opdateret 26/09 2022 kl. 14:17

De 10 ledelsesfortællinger har til formål at inspirere andre skoleledelser til, hvordan de kan arbejde med skolereformen. 

Læs inspirationskataloget (pdf)

Opdateret 09/03 2022 kl. 10:52

Inspirationskataloget fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer erfaringer og gode råd fra 35 kommuner og 96 skoler, der hen over foråret 2014 har gennemført reformforberedende udviklingsprojekter.

Læs inspirationskataloget (eva.dk)

Opdateret 09/03 2022 kl. 09:59

Inspirationskataloget fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver et kort rids af folkeskolereformen og beskriver en række indsatser, som nogle skoler har gennemført, og erfaringer, som de har høstet.

Læs inspirationskataloget (eva.dk)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Opdateret 14/09 2022 kl. 10:25

Opdateret 10/04 2017 kl. 11:12

Projektet er gennemført med det formål at inspirere til udvikling af skolens praksis i en mere undervisningsdifferentieret retning. Projektet præsenterer: 1) Seks eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, 2) Elevperspektiver på undervisningsdifferentiering, 3) Værktøjer til praksis og 4) Film fra hverdagen – se værktøjerne i brug.

Opdateret 09/03 2022 kl. 10:03

Rapporter fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:22

Rapporten er udarbejdet af KORA og omhandler kommunernes styring af folkeskoleområdet forud for folkeskolereformen. Rapporten har særligt fokus på at afdække kommunernes erfaringer med målstyring og kvalitetsrapporter samt deres forventninger til regelforenklinger i folkeskolereformen.

Læs rapporten (vive.dk)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

I dette notat præsenteres hovedresultaterne fra de første fire rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.

Læs rapporten (pdf)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:09

Rapporten er udarbejdet af KORA og analyserer besvarelser fra cirka 3.000 lærere/pædagoger fra foråret 2015 om den længere og mere varierede skoledag, herunder ro og orden, brug af Fælles Mål og læringsmål, undervisningsformer, undervisningsfokus, feedback til eleverne, teamsamarbejde samt pædagogisk faglig sparring.

Læs rapporten (vive.dk)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:13

Rapporten er udarbejdet af KORA og giver via kvantitative og kvalitative analyser fra 21 skoler i 6 kommuner dybdegående indsigt i, hvordan særligt det pædagogiske personale, men også skolelederne, oplever den nye folkeskole knap ét år efter indførelsen af reformen og de nye arbejdstidsregler.

Læs rapporten (vive.dk)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:00

Rapporten er udarbejdet af SFI og analyserer cirka 16.300 elevers besvarelser fra foråret 2015 om deres velbefindende, oplevelse af undervisningen samt eksterne aktiviteter (åben skole) og motion. I rapporten er der endvidere særlige analyser af elevernes oplevelser med lektier og faglig fordybelse.

Læs rapporten (vive.dk)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:19

Notatet er udarbejdet af SFI og giver en række konkrete beskrivelser og eksempler på, hvordan ledelserne på seks udvalgte skoler blandt andet har arbejdet med tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid og implementeringen af folkeskolereformen.

Læs notatet (vive.dk)

Opdateret 26/09 2022 kl. 15:16

Rapporten er udarbejdet af SFI og har fokus på skoleledernes implementering og oplevelse af den nye folkeskole. Rapporten analyserer besvarelser fra foråret 2011, efteråret 2013, foråret 2014 og foråret 2015. Bortset fra undersøgelsen i 2014 er alle lederundersøgelserne landsdækkende. Desuden undersøges det pædagogiske personales syn på skoleledelse i 2014 og 2015 baseret på svar fra ca. 3.000-4.000 lærere.

Læs rapporten (vive.dk)

Igangværende projekter

Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:32

For at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for at understøtte en succesfuld implementering af folkeskolereformen er Undervisningsministeriet i gang med at etablere et samlet evaluerings- og følgeforskningsprogram for folkeskolen.

Formålet med et samlet evaluerings- og følgeforskningsprogram er:

  • at skabe grundlag for, at aktører på alle niveauer i styringskæden løbende kan lære af erfaringer og resultater
  • at dokumentere implementeringen og effekten af folkeskolereformen
  • at styrke den empiriske forskning på folkeskoleområdet.

Programmet består af:

  • et projekt om baseline og grunddata (baseline-projektet), der skal sikre, at der etableres en god datastruktur og baseline for projektet. 230 skoler deltager
  • forsknings- og analyseprojekter omfattende temaer og initiativer i folkeskolereformen.

Kontaktperson: Jon Jespersen.

Udvikling af udeskole

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Projektet Udvikling af Udeskole har til formål at udvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og herved understøtte en videreudvikling af udeskole og skabe et godt grundlag for en udbredelse af udeskole som undervisningsmetode.

Projektet starter med en kortlægning, som skal give overblik og viden om nuværende udeskolepraksis i Danmark, herunder de største udfordringer. Projektet skal dermed skabe viden om, hvordan kommuner og skoler imødekommer udfordringerne og kan arbejde kvalificeret med udeskole, således at der opnås udeskoleforløb af høj kvalitet.

Projektet skal videreudvikle nuværende udeskolepraksis og styrke skoler og læreres kompetencer til at foretage hensigtsmæssige organisatoriske, faglige, pædagogiske og didaktiske valg i forbindelse med udeskole. Som led heri etableres først 15 demonstrationsskoler for udeskole geografisk fordelt i landet.

Derudover skal projektet udbrede udeskole som undervisningsmetode. Projektet skal herunder etablere yderligere 50 demonstrationsskoler. Denne del af projektet skal afprøve og udvikle spredningen af viden om kvalificeret udeskolepraksis.

Projektet iværksættes som et samarbejde mellem Miljøministeriet og Undervisningsministeriet og bliver gennemført af VIA University College i samarbejde med Metropol, Københavns Universitet og Steno Center for Sundhedsfremme. Projektet skal understøtte folkeskolereformen og sikre, at der udvikles viden om udeskole i Danmark.

Kontaktperson: Anne Katinka Hansen.

Læs notat om projektet (pdf).

Elevers roller i det inkluderende skolemiljø

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:32

ERIS – elevers roller i det inkluderende skolemiljø gennemføres af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd med CUBION som underleverandør.

Projektet skal på baggrund af desk research (forskningskortlægning) og kortlægning af igangværende inspirationsprojekter i kommuner og på skoler udvikle projekter med eleverne som omdrejningspunkt for udvikling af et inkluderende skolemiljø. 

Efter desk research og igangværende projekter vil der i efteråret 2014 blive igangsat udviklingsprojekter inden for følgende tre emner:

  • Holddannelse og kooperative læringsformer.
  • Forskellige former for ”peer tutoring” (elevformidling).
  • Etablering af adfærdsregler i klassen, herunder i samspil med forældrene.

Hele projektet offentliggøres i en rapport i marts måned 2015.

Kontaktperson: Rune Hejlskov Schjerbeck.

Sidst opdateret: 28. juni 2023