Hop til indhold

 

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 17. november 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

 

Puljen udmeldes i forlængelse af aftalen mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer af 5. december 2020 (uvm.dk), hvor det blev aftalt, at to eksisterende puljer til sociale normeringer fra 2023 og frem sammenlægges.

Hvem kan søge

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner med minimum 25 pct. indskrevne børn, hvor forældrene modtager mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2, pr. 1. oktober 2022.

Formål 

Puljen er en sammenlægning af følgende eksisterende puljer:

  • Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn (fra 1.000-dages-programmet fra finanslovaftalen 2019), finanslovens § 20.21.04.10
  • Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (fra Aftalen om Stærke Dagtilbud af 9. juni 2017), finanslovens § 20.21.21.10.

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske er således, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og videre skolegang.

Hvad kan der søges tilskud til

Midlerne fra puljen skal anvendes til at ansætte uddannet pædagogisk personale, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter. Kommunerne kan på vegne af de omfattede daginstitutioner på enhedsniveau ansøge om at få dispensation fra uddannelseskravet, så midlerne også kan anvendes til ansættelse af pædagogmedhjælpere, hvis de enten kan redegøre for, at den enkelte enhed har en andel af uddannet pædagogisk personale på 75 pct. eller derover eller sandsynliggøre, at de har særlige praktiske eller organisatoriske omstændigheder, der vanskeliggør ansættelse af uddannet pædagogisk personale.

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025 for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud, samt behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes. 

Midler til fordeling

Der er i alt 1.045,5 millioner kroner (2023-niveau) i puljen fordelt med 348,5 millioner kroner i de enkelte år i perioden 2023-2025.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 25. oktober 2022, kl. 13.00
(Frist er efterfølgende forlænget til torsdag den 17. november 2022 kl. 13.00.) 

Sidst opdateret: 14. december 2023