Hop til indhold
Genveje til emner

  Ansøgningsproces og optagelse

  Opdateret 26/02 2024 kl. 16:13

  Reglerne for elevfordeling omfatter ansøgere til almengymnasiale uddannelser (stx og hf) og erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx). Det omfatter dog ikke ansøgere til private gymnasier. 

  Reglerne omfatter også ansøgere til Pre-IB, fordi Pre-IB-elever som udgangspunkt kan vælge, om de efter det første år vil fortsætte i 2.g eller på IB (International Baccalauréat).

  Eux og 2-årig stx er ikke omfattet af elevfordelingsreglerne. Tilsvarende er hf-enkeltfag og internationale uddannelser (International Baccalauréat, European Baccalauréate, dansk-tysk studentereksamen og dansk-fransk baccalauréat) ikke omfattet. Erhvervsuddannelserne og eux er heller ikke omfattet af reglerne.

  Opdateret 04/01 2023 kl. 12:23

  Ansøgere kan angive lige så mange prioriteter, som de ønsker. Der er ikke nogen maksimumgrænse for antallet af prioriteter eller krav om et minimum antal prioriteter. Hvis en ansøger ikke får reserveret plads på en af de institutioner, som ansøgeren selv har prioriteret, vil ansøgeren få plads på en institution med ledige pladser, der udbyder samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet, hvortil transporttiden ikke overstiger 45 minutter.

  Uddannelsen, som ansøgeren vælger som sin 1. prioritet, har derfor stor betydning for, hvilken institution ansøgeren fordeles til.

  Opdateret 06/05 2022 kl. 11:29

  Ansøgere har mulighed for at prioritere forskellige uddannelser (for eksempel hhx og stx). Det er også muligt at prioritere andre uddannelser som for eksempel erhvervsuddannelser udover gymnasiale uddannelser. I fordelingen tages der højde for ansøgerens ønsker til ungdomsuddannelse og institution i den rækkefølge, ansøgeren har prioriteret. Det vil sige, at fordelingsmekanismen først forsøger at finde plads på ansøgerens førsteprioritet, dernæst ansøgerens andenprioritet osv.

  Hvis en ansøger ikke får reserveret plads på en af de institutioner, som ansøgeren selv har prioriteret, vil vedkommende få plads på en institution med ledige pladser, der udbyder samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet, hvortil transporttiden ikke overstiger 45 minutter.

  Uddannelsen, som ansøgeren vælger som sin 1. prioritet, har derfor stor betydning for, hvilken institution ansøgeren fordeles til.

  Opdateret 04/01 2023 kl. 12:24

  Ja, førsteprioritetsansøgere bliver fordelt før andenprioritetsansøgere – også selvom en andenprioritetsansøger har kortere transporttid end førsteprioritetsansøgerne. Dette gælder for de første tre prioriteter. Fjerdeprioriteten og efterfølgende prioriteter er ligestillede, og en femteprioritetsansøger vil således ikke komme bag i køen i forhold til en fjerdeprioritetsansøger.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:05

  Hvis man får tildelt forrang, får man reserveret en plads på et gymnasium før andre ansøgere med samme prioritetsønske som en selv.

  Ansøgere med særlige behov eller særlige interesser kan få forrang til at blive optaget på visse institutioner, hvis de søger inden ansøgningsfristen. Der stilles i nogle tilfælde specifikke krav (ofte i form af dokumentation), hvis man ønsker at ansøge med forrang. 

  Det er institutionen, der vurderer, hvor mange og hvilke ansøgere der kan tildeles forrang. Ved ønske om forrang på grund af handicap er det dog regionen, der vurderer om der kan tildeles forrang. Ansøgninger om forrang til enten Pre-IB eller VUC (hvis de er 20 år eller derover) bliver automatisk vurderet.

  Opdateret 04/01 2023 kl. 12:25

  Ansøgere med særlige behov eller særlige interesser kan få forrang til at blive optaget på visse institutioner, hvis de søger inden ansøgningsfristen. 

  Der kan ønskes forrang til 1. prioritetsinstitutionen (og i enkelte tilfælde 2. prioritetsinstitutionen) i Optagelse.dk. Ansøgere med forrang fordeles til institutionen før andre ansøgere med samme prioritet.

  Der kan ønskes forrang for ansøgere til/med:

  • ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
  • Kostpladser
  • Særlige klasser (omfattet af § 61, stk. 1 eller 2)
  • Forlængede forløb, fx Team Danmark
  • Profilgymnasier, som opfylder de særlige krav stillet af institutionen
  • Kommunal eliteidrætsstatus
  • Forsøgsordninger (hvis det fremgår af forsøgsgodkendelsen, at der kan opnås forrang)
  • Pre-Ib
  • IBB-Shippinglinjen på Niels Brock
  • Handicap (hovedsageligt fysiske handicap)
  • Sjældne studieretninger, herunder lokale studieretninger
  • Toårig hf på VUC (ansøgere på 20 år eller derover)

  Det er institutionen, der vurderer, hvor mange og hvilke ansøgere der kan tildeles forrang. Ved ønske om forrang på grund af handicap er det dog regionen, der vurderer om der kan tildeles forrang. Ansøgninger om forrang til enten Pre-IB eller VUC (hvis de er 20 år eller derover) bliver automatisk vurderet.

  Læs, hvordan man ønsker forrang

  Opdateret 28/02 2023 kl. 14:21

  Det er man som udgangspunkt ikke. Det er dog institutionen, der som led i fordelingen af eleverne på studieretninger efter grundforløbets afslutning beslutter, hvorvidt en elev, som har opnået optagelse på institutionen på baggrund af forrang med henvisning til en sjælden studieretning, kan få imødekommet en eventuel ansøgning om alligevel at komme på en anden studieretning.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:06

  Elever kan blive skrevet på venteliste til en plads på en anden offentlig institution. Offentlige institutioners mulighed for at oprette ventelister er afskaffet med virkning fra 28. december 2021. Dette gælder ikke de private udbydere af gymnasiale institutioner.

  Hvis ansøger ønsker at skifte institution inden vedkommende er optaget, kan ansøger kontakte regionen med henblik på at få oplyst eventuelt ledige pladser på den pågældende institution. Ansøger kan herefter vælge at kontakte den institution, hvor ansøger har fået reserveret en foreløbig plads og bede dem videresende ansøgningen i Optagelse.dk til den institution, som ansøger ønsker at skifte til. Regionen vil herefter behandle ansøgningen. Ansøger vil i det tilfælde miste sin foreløbige reserverede plads og er samtidig ikke garanteret plads på den ønskede institution. Ansøger vil dog altid få tilbudt en plads på en uddannelsesinstitution. 

  Hvis en ønsker at skifte institution efter vedkommende er optaget, kan eleven lave en aftale med en anden institution om, at eleven kan skifte til denne institution. Herefter skal eleven kontakte den institution, som eleven har fået tilbudt en plads på og oplyse dem om, hvilken institution eleven ønsker at skifte til. Institutionen, som eleven er optaget på, sender eleven til den nye institution i Optagelse.dk. Såfremt det ikke er muligt at skifte, vil eleven beholde sin plads på den institution, hvor eleven er optaget på uddannelsen.

  Opdateret 04/01 2023 kl. 12:39

  Ansøgere, der søger efter ansøgningsfristen, fordeles manuelt af regionerne fra den 9. maj og til og med den første uge af november (hvor grundforløbet slutter). Regionerne vil så vidt muligt skulle fordele ansøgerne til ledige pladser inden for de enkelte gymnasiers fastsatte kapacitet. 

  Regionerne vurderer, hvilket gymnasium disse ansøgere skal fordeles til. Regionerne kan tage hensyn til ansøgerens eventuelt ønskede prioriteter, men ansøgeren er imidlertid ikke sikret en plads på et ønsket gymnasium, heller ikke selvom der måtte være plads på et prioriteret gymnasium.

  Ved fordelingen af ansøgere, der er 20 år eller over som søger 2-årigt hf på VUC, skal regionerne tilstræbe at fordele disse ansøgere til et VUC i det omfang det er muligt. Ansøgere kan ikke fordeles til et VUC eller gymnasium med mere end 45 minutters transporttid. Ansøgere vil ikke være sikret en plads på et VUC, hvis det ikke er muligt for regionerne at tildele dem en sådan plads.

  Opdateret 26/02 2024 kl. 16:34

  Ja, alle ansøgere, der søger gymnasiale uddannelser, skal søge med MitID. Det er ansøgerens eget MitID, der skal anvendes, da ansøgningen knyttes til det MitID, der søges med. 

  Hvis ansøgeren ikke har dansk CPR-nummer og derfor ikke kan søge med MitID, kan ansøgeren søge via SMS-løsningen. Søger man med SMS-løsningen, får man tildelt den længste transporttid.

  Ansøgning til private gymnasier

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:10

  Ansøgeren angiver det private gymnasium, som ansøgeren ønsker at søge, på den ønskede prioritet i Optagelse.dk. Man kan søge både offentlige og private gymnasier.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:10

  Lige som med offentlige gymnasier undersøges ansøgerens prioriteter i den rækkefølge, som ansøgeren har prioriteret. Hvis ansøgeren har ønsket et privat gymnasium som sin 1. prioritet, vurderer gymnasiet, om der kan reserveres plads. Hvis det ikke er tilfældet, undersøges ansøgerens 2. prioritet. Hvis en ansøger har prioriteret både offentlige og private gymnasier, sørger fordelingsmekanismen for, at ansøgerens prioriteter undersøges i den rækkefølge, som ansøgeren har prioriteret, selvom private gymnasier ikke er omfattet af reglerne om elevfordeling.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:10

  Nej, det er ikke et krav, at man har en pladsreservation for at søge plads på et privat gymnasium.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:11

  Nej. Det er det enkelte private gymnasium, der vurderer, om der kan reserveres plads til ansøgeren.

  På gymnasiernes hjemmesider kan man læse, hvilke vurderingskriterier det enkelte gymnasium anvender.

  Fordelingsprocessen

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:15

  Ansøgere, der søger før ansøgningsfristen, forsøges fordelt af den centrale fordelingsmekanisme.

  Hvis fordelingsmekanismen ikke kan fordele ansøgeren, skal regionen manuelt finde plads til ansøgeren (såkaldte ufordelte ansøgere).

  Regionen skal også fordele ansøgere, der søger efter ansøgningsfristen (eftertilmeldere).

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:16

  I fordelingen af ansøgerne til en bestemt institution foregår fordelingen i denne rækkefølge:

  • Evt. ansøgere med forrang til 1. prioritet
  • 1. prioritetsansøgere
  • Evt. ansøgere med forrang til 2. prioritet
  • 2. prioritetsansøgere
  • 3. prioritetsansøgere osv.

  Hvis der er flere ansøgere end pladser til en bestemt institution, er det ansøgerne med kortest transporttid på den samme prioritet, der først får reserveret en plads. 

  For eksempel:

  Anna har følgende to prioriteter:

  1. stx på Institution A

  2. hf på Institution B

  Anna indgår i fordelingen til Institution A, hvor hun vil få en plads, hvis institutionen har plads til alle sine 1. prioritetsansøgere eller hun er blandt 1. prioritetsansøgerne med kortest transporttid.

  Hvis hun ikke får plads på Institution A, vil hendes 2. prioritet blive afprøvet, og hun vil derfor indgå i fordelingen til Institution B blandt de øvrige 2. prioritetsansøgere.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:17

  Hvis fordelingsmekanismen ikke kan finde plads på ansøgerens egne prioriteter, undersøges det, om der er plads på:

  • den uddannelse, som ansøgeren havde som sin 1. prioritet
  • på en institution med ledige pladser
  • inden for max 45 minutters transporttid

  Hvis det ikke er muligt, skal regionen, hvor ansøger bor, finde en plads til ansøger.

  Regionen undersøger først, om der skulle være kommet en ledig plads på:

  • ansøgerens egne prioriterede institutioner eller
  • på samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet på en institution med kortest transporttid inden for max 45 minutters transporttid

  Hvis det er tilfældet, får ansøgeren plads, hvor der er en ledig plads.

  Hvis ikke, skal regionen skabe plads (ved at hæve kapaciteten) på ansøgerens 1. prioriterede uddannelse på den institution, hvor ansøgeren får kortest transporttid.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:19

  Hvis ansøgeren ikke får plads på en af sine prioriterede institutioner, får ansøgeren plads på den uddannelse ansøgeren har som førsteprioritet på den institution, hvortil ansøgeren får kortest transporttid.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:19

  Nej, man kan ikke blive fordelt til en uddannelse, man ikke har søgt. Hvis man udelukkende har søgt fx stx inden ansøgningsfristen, er man garanteret plads på stx men ikke på en bestemt institution.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:20

  Pladsreservation og omvalg

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:21

  Senest den 8. maj får ansøgere, der har søgt inden ansøgningsfristen, et reservationsbrev fra det gymnasium, hvor ansøgeren har fået reserveret en plads. Ansøgeren får besked med digital post.

  Hvis ansøgeren har fået reserveret plads på et gymnasium, som ansøgeren ikke selv har prioriteret, modtager ansøgeren også et afgørelsesbrev fra bopælsregionen med begrundelse for pladsreservationen og vejledning i, hvordan ansøgeren kan anmode om at få genoptaget sin sag. 

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:23

  Det er den institution, hvor ansøgeren har fået reserveret plads, der orienterer ansøgeren. Ansøgere, der har søgt inden ansøgningsfristen får svar om pladsreservation senest den 8. maj. 

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:26

  En ansøger, der har retskrav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, har ikke krav på at komme ind på et bestemt gymnasium.

  Ansøgeres prioriteter bliver afprøvet i den rækkefølge, som de selv har prioriteret. Hvis det ikke er muligt at reservere plads til på et gymnasium, som ansøgeren selv har prioriteret, vil ansøgeren få reserveret en plads på et gymnasium med ledige pladser og med den uddannelse, som vedkommende havde som sin 1. prioritet.

  Læs mere om, hvordan fordelingen af pladser foregår.

  Her kan du se antallet af elevpladser og ansøgere på de enkelte gymnasier til skoleåret 2023/24 (fordelingsresultatet).

  Opdateret 07/03 2024 kl. 12:54

  Man kan tilføje nye ønsker på Optagelse.dk, hvis man ønsker at søge om at få plads på et andet gymnasium. Man kan dog ikke være sikker på, at få plads på ens nye ønske. Foretager en ansøger omvalg, skal ansøgerens bopælsregion fordele vedkommende til et andet gymnasium.

  Bopælsregionens fordeling skal som udgangspunkt ske under hensyntagen til ansøgerens prioritetsønsker. Du skal således fordeles til en af dine prioriteter, hvis der er ledige pladser, eller til den uddannelse du har tilføjet til dine ønsker i Optagelse.dk. Det vil sige, at hvis en ansøger ønsker at skifte fra stx til hhx, og der ikke er plads på den ønskede hhx-institution, så kan regionen fordele ansøgeren til en anden hhx-institution inden for 45 minutters transportafstand.

  Læs, hvordan man vælger om inden optagelse (ug.dk)

  Opdateret 07/03 2024 kl. 12:54

  Hvis man ønsker at skifte gymnasium, efter at man er blevet optaget på et gymnasium, kan man skifte efter reglerne i § 14 i lov om de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk). Det betyder, at man kan lave en aftale om at skifte med det gymnasium, som man ønsker at skifte til. Det er en forudsætning, at gymnasiet har ledige plader, og det er gymnasiets ledelse, der beslutter, om man kan optages.

  Læs, hvordan man skifter efter optagelse (ug.dk)

  Opdateret 07/03 2024 kl. 12:55

  En ansøger, der har retskrav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, har lige som tidligere ikke krav på at komme ind på et bestemt gymnasium.

  Hvis man ikke er tilfreds med, hvilken gymnasial institution du har fået reserveret plads på, kan man anmode regionsrådet om at genoptage sagen.

  Vær opmærksom på, at man skal anmode om genoptagelse senest 10 kalenderdage, efter man har fået besked om pladsreservation fra det gymnasium, hvor man har fået reserveret foreløbig plads.

  Læs mere om klager over din tildelte plads

  Eftertilmeldere

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:49

  Eftertilmeldere er ansøgere, der har søgt om optagelse på en gymnasial institution efter ansøgningsfristen den 1. marts.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:48

  Eftertilmeldere på hf og andre gymnasiale uddannelser vil blive fordelt af regionerne, når fordelingen af de rettidige ansøgere er afsluttet. Ved fordelingen af eftertilmelderne vil regionerne så vidt muligt tage højde for, hvor der er ledig kapacitet. Det vil sige, at regionerne så vidt muligt skal fordele eftertilmeldere til institutioner inden for maksimalt 45 minutters transporttid, som har ledig kapacitet set i forhold til den endelige kapacitet. 

  Regionerne kan tage hensyn til ansøgerens ønskede prioriteter. Ved fordelingen af eftertilmelde-re, som er 20 år eller over, og som har søgt toårigt hf på et VUC, skal regionerne tilstræbe at fordele disse eftertilmeldere til et VUC.

  Transporttid

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:56

  Transporttiden opgøres som ansøgerens rejsetid fra bopæl til institution, inkl. ventetid undervejs, med enten offentlig transport i fast rutefart (inkl. gang) eller cykel i hele minutter. 

  Det er den korteste transporttid, der er afgørende for fordelingen.

  Styrelsen for It og Læring indhenter adresseoplysninger efter ansøgningsfristen. På baggrund af adresseoplysningerne udregner ministeriets transportmotor transporttiden for den enkelte ansøger.

  Læs mere om transporttid, og hvordan den udregnes.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:57

  Hvis en ansøger ikke har dansk folkeregisteradresse, når transporttiden udregnes, bliver ansøgeren tildelt en administrativt fastsat transporttid på 23 minutter (hvis ansøgeren søger med MitID).

  Hvis ansøgeren ikke har dansk CPR-nummer og derfor ikke kan søge med MitID, kan ansøgeren søge via SMS-løsningen. Søger man med SMS-løsningen, får man tildelt den længste transporttid.

  Opdateret 30/04 2024 kl. 14:56

  Transporttiden opgøres ikke på anden vis, hvis man skal flytte, og det er ikke muligt manuelt at oplyse en anden adresse end ens folkeregisteradresse.

  Styrelsen for It og Læring indhenter adresseoplysninger i perioden 19. marts til 17. april. På baggrund af adresseoplysningerne udregner ministeriets transportmotor transporttiden for den enkelte ansøger med enten offentlig transport i fast rutefart (inkl. gang) eller cykel.
  Ved elevfordelingen til skoleåret 2024/2025 er transporttiden opgjort med den 14. marts 2024 som rejsedag. Rejser med offentlig transport er beregnet på baggrund af rejseplansdata (ruteplaner) indhentet den 15. februar.

  Opdateret 30/04 2024 kl. 14:57

  Ansøgeren kan logge på Optagelse.dk med MitID og se den beregnede transporttid til de gymnasier, vedkommende har søgt.

  Data kan findes under ’Mit overblik’ på ansøgerens side på Optagelse.dk.

  Kapacitetsfastsættelse

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:52

  Den centrale elevfordeling tager udgangspunkt i de ansøgere, der har søgt om optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse senest den 1. marts. Ansøgere der søger efter den 1. marts vil blive fordelt af regionerne. Regionerne vil i den forbindelse kunne hæve kapaciteten, såfremt der ikke er plads inden for den kapacitet, STUK har udmeldt.

  Læs mere om processen for kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale institutioner

  Opdateret 06/05 2022 kl. 11:37

  Selve fordelingen af ansøgere afhænger af den konkrete søgning og ansøgernes prioriteter og transporttid til institutionen. Derfor er institutionerne ikke garanteret at få fordelt det antal ansøgere, der svarer til den centralt fastsatte endelige kapacitet.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 13:26

  Nej, det er ikke muligt at klage over kapacitetsfastsættelsen.

  I forbindelse med udmeldingen af de beregningstekniske kapaciteter har institutionerne dog mulighed for at indberette begrundede ønsker til en anden kapacitet end den, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udmeldt. I fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter vurderer ministeriet – med inddragelse af regionerne – om den enkelte institutions indstilling skal indarbejdes i fastsættelsen af institutionens foreløbige kapacitet.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:53

  I de beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2024/25 anvendes samme klassekvotient på de enkelte udbud, som lå til grund for fastsættelsen af de endelige kapaciteter for skoleåret 2023/2024. Institutionerne har mulighed for at bekræfte den pågældende klassekvotient eller indmelde en anden klassekvotient i indberetningsfladen. 

  Uanset hvilken klassekvotient (eventuelt med teknisk overbooking) det enkelte udbud opererer med, vil regionsrådet – til og med første hele uge af november måned – kunne fylde eventuelle ledige pladser op med fx ufordelte ansøgere og eftertilmeldere til den fastsatte endelige kapacitet (eller den kapacitet, som regionen eventuelt måtte have hævet institutionens kapacitet til). 

  Lederen på en institution afgør, om en elev, der ønsker at skifte til institutionen, opfylder betingelserne for at skifte, jf. § 14 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og om der inden for institutionens fastsatte kapacitet er en ledig plads til eleven. I den forbindelse vil det være muligt for lederen at tage hensyn til det fleksible klasse-loft, i vurderingen af om der er plads på institutionen.

  Opdateret 16/01 2024 kl. 13:26

  Med afsæt i de beregningstekniske kapaciteter inddrager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet regionerne frem mod fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter. Efter den centrale fordeling er det regionernes opgave at fordele ufordelte ansøgere og eftertilmeldere. I den forbindelse har regionerne mulighed for at hæve kapaciteten på en institution, hvis der ikke er plads inden for den kapacitet, styrelsen har udmeldt.

  Arbejdsfordeling (ministeriet, regionerne, institutionerne)

  Opdateret 23/02 2023 kl. 10:56

  • Fastsættelse af den samlede kapacitet på landsplan og fordeling af kapaciteten på de fem regioner (regionale kapacitetsrammer).
  • Træffe beslutning om tildeling af færre elever end minimumskapaciteten (tre klasser pr. årgang) 
  • Udvikling og drift af den centrale it-understøttelse for fordelingsmekanisme
  • Desuden står staten i de første tre år for fastlæggelse af de enkelte afdelingers kapacitet.

  Opdateret 06/05 2022 kl. 11:39

  • Fastlæggelse af de enkelte afdelingers kapacitet (denne opgave varetages dog af staten de første tre år). 
  • Tilpasning af afdelingernes kapacitet undervejs i optagelsesprocessen i dialog med de berørte institutioner
  • Vurdering af ansøgere, der på grund af handicap ønsker forrang til optagelse på bestemte afdelinger 
  • Fordeling af ansøgere, som ikke bliver fordelt af den centrale fordelingsmekanisme (ufordelte elever) samt af ansøgere, der ikke indgår i den centrale elevfordeling
  • Kommunikation og vejledning til elever og forældre
  • Godkendelse af ansøgninger om profilgymnasier

  Opdateret 16/01 2024 kl. 14:54

  • Institutionerne indgår i dialog med regionerne om kapacitet, herunder hvad institutionernes fysiske rammer giver mulighed for mv.
  • Institutionerne træffer afgørelse om forrang inden for visse elevgrupper.
  • Institutionerne indgår i dialog med regionen i forhold til ufordelte ansøgere, herunder eventuel justering af kapaciteten på den enkelte afdeling for at give plads til ufordelte ansøgere.
   

  Sidst opdateret: 21. februar 2024