Hop til indhold

Ansøgning

Ansøgningen til en gymnasial uddannelse foregår fra der åbnes i Optagelse.dk i januar og frem til ansøgningsfristen den 1. marts. Man kan frit søge om optagelse på gymnasier i hele landet, og man kan ikke blive fordelt til en gymnasial uddannelse, som man ikke selv har ønsket. 

Det er ansøgeren selv, der prioriterer et antal uddannelsesønsker og vælger i hvilken rækkefølge, uddannelsesønskerne skal forsøges opfyldt. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange uddannelser, man kan ønske.

Ansøgere, der søger inden ansøgningsfristen og dermed indgår i den centrale elevfordeling, vil i perioden fra den 2. marts til den 8. maj kunne se men ikke ændre i deres ansøgning. Efter den 8. maj, hvor pladsreservationerne er udmeldt, vil det igen være muligt at ændre i sin ansøgning, hvis man ønsker omvalg.

Hvilke institutioner er omfattet?

Reglerne for elevfordeling gælder for de almengymnasiale uddannelser 3-årig stx, 2-årig hf og pre-IB samt de erhvervsgymnasiale uddannelser 3-årig hhx og htx. Det gælder uanset, hvilken institutionstype der udbyder disse uddannelser, med undtagelse af private gymnasier, som ikke er omfattet af reglerne.

Eud, eux og 2-årigt stx er ikke omfattet af de centrale fordelingsregler.

Fordeling på baggrund af prioriteter og transporttid

Ansøgere til gymnasiale uddannelser, der søger inden ansøgningsfristen, får reserveret en foreløbig plads på et gymnasium. Der er ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium. 

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, ansøgeren har prioriteret. Ansøgeren får reserveret en foreløbig plads på sin 1. prioritet, hvis: 

  • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller
  • Ansøgeren er blandt ansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser

Hvis der er færre ansøgere end pladser på et gymnasium, får alle plads. Hvis der derimod er flere ansøgere end pladser, fordeles ansøgerne på baggrund af først prioritet og dernæst transporttid. Udgangspunktet er, at de ansøgere, der har kortest transporttid får plads på gymnasiet. Hvis ansøgeren ikke får plads på sin 1. prioritet, undersøges det, om ansøgeren kan få plads på sin 2. prioritet osv., indtil ansøgeren får reserveret en foreløbig plads.

Ansøgere med særlige behov eller særlige interesser kan få forrang til at blive optaget på visse institutioner, hvis de søger inden ansøgningsfristen. Hvis man bliver tildelt forrang, får man reserveret plads på et gymnasium før andre ansøgere med samme prioritetsønske som en selv.

Læs om forrang og hvilke forrangstyper der findes

Hvis en ansøger ikke får plads på sine egne prioriteter

Hvis ansøgeren ikke får en plads på et af sine prioriterede gymnasier, undersøger fordelingsmekanismen, om ansøgeren kan få en plads et andet sted på den uddannelse, ansøgeren har som 1. prioritet.  Dette vil være inden for maksimalt 45 minutters transporttid fra ansøgerens bopæl. Grænsen for maksimal transporttid på 45 minutter gælder kun i de tilfælde, hvor ansøgeren er fordelt af den centrale fordelingsmekanisme og ikke selv har prioriteret gymnasiet. En ansøger kan godt selv søge optagelse og få reserveret plads på et gymnasium, hvor transporttiden overstiger 45 minutter.

Eksempler på fordeling

Anna har søgt htx på tre gymnasier og har derfor tre prioriteter i sin ansøgning. Da der er flere ansøgere end pladser på Annas 1. prioritet, bliver pladserne givet til de ansøgere, der har kortest transporttid med enten offentlig transport eller på cykel. Anna er blandt de ansøgere med kortest transporttid og får derfor tilbudt plads på hendes 1. prioritet.

Peters 1. prioritet er stx, som han har søgt på fire gymnasier. Da der er flere ansøgere end pladser på Peters ønskede gymnasier, og han har længere transporttid eller lavere prioritet end de andre ansøgere, får Peter ikke reserveret plads på et af dem. Derfor får han plads på det nærmeste gymnasium med en ledig plads på stx som ligger maksimalt 45 minutter fra Peters bopæl.

Hvis fordelingsmekanismen ikke kan finde en plads til en ansøger på et af vedkommendes prioriterede gymnasieønsker eller på et gymnasium (der udbyder samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet) med ledige pladser inden for en transporttid på maksimalt 45 minutter fra ansøgerens bopæl, skal regionen finde en plads til en ansøgeren. Regionen vil først forsøge at finde en plads på et af de prioriterede gymnasier eller på samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet på gymnasiet med kortest mulig transporttid inden for maksimalt 45 minutters transporttid. Hvis ingen af disse gymnasier har ledige pladser, skal regionen som hovedregel hæve kapaciteten – altså skabe plads – på ansøgerens 1. prioriterede uddannelse på det gymnasium, hvor der er kortest transporttid. Der kan være særlige tilfælde, hvor der ikke ligger eller er fysisk plads på et gymnasium med den ønskede uddannelse inden for den maksimale transporttid på 45 minutter.

En ansøger, der ikke får opfyldt sine prioriterede uddannelsesønsker, kan ikke fordeles til en uddannelse, som han/hun ikke har ønsket som sin 1. prioritet

Læs om regionernes fordeling af ufordelte ansøgere (pdf)

Læs om ansøgning til de gymnasiale uddannelser

Læs om hvordan transporttid beregnes

Fordeling af ansøgere, der søger efter ansøgningsfristen

Ansøgere, der søger efter ansøgningsfristen, søger for sent til at indgå i den centrale elevfordeling. Derfor fordeles de manuelt af deres bopælsregion, når den centrale elevfordeling er afsluttet. Denne gruppe ansøgere kaldes eftertilmeldere.

Regionerne skal så vidt muligt fordele eftertilmeldere til institutioner inden for maksimalt 45 minutters transporttid, som har ledig kapacitet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggør institutionernes endelige kapacitet senest den 15. maj.

Læs om kapacitetsfastsættelse

Forståelsespapir for fordeling af eftertilmeldere (pdf)

Omvalg og skift

Efter at have fået reserveret en foreløbig plads har ansøgere mulighed for at vælge om, inden de er optaget på uddannelse, eller for at skifte efter optagelse.

Læs om reglerne og processen for ansøgere og elever, der ombestemmer sig (pdf)

Læs om hvordan en ansøger kan vælge om, inden de er optaget på uddannelsen (ug.dk)

Læs om forbud mod at anvende ventelister (pdf)

Sidst opdateret: 27. juni 2024