Hop til indhold

Kommunerne har ansvar for målgruppevurderingen

Kommunerne fik den 1. januar 2019 ansvaret for målgruppevurderingen af unge til FGU. Målgruppen for FGU er unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, og ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og ikke er i beskæftigelse, og som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Målgruppevurderingen til FGU kan også tilbydes unge, som er underlagt 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse samt til uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år med uddannelsespålæg.

Målgruppevurderingen skal ske i samarbejde med den unge, da der vil være større sandsynlighed for, at den unge tager ejerskab over uddannelsesplanen og retningen for den unges vej til uddannelse eller job. Den kommunale ungeindsats skal først vurdere, om den unge tilhører FGU’s målgruppe efter bestemmelserne i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, § 2 k (retsinformation.dk). Det vil ofte være den unges kommunale vejleder, der i samarbejde med den unge foretager vurderingen. Denne målgruppevurdering foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser i kommunen, som kan bringe den unge tættere på uddannelse og job.

Afvejning af mulige tilbud og indsatser

Den kommunale ungeindsats har fokus på at gøre den unge klar til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Kommunen skal derfor foretage en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser. Ofte vil FGU være det mest oplagte tilbud for den unge i målgruppen i forhold til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. Der er dog også unge med særlige sociale eller psykiske udfordringer, der vil have behov for mere specialiserede behandlingstilbud og unge, hvis interesser og behov varetages bedst ved et beskæftigelsestilbud, ungdomsskoler, STU, TAMU eller et skoleophold på frie fagskoler eller højskoler.

Målgruppevurderingen er en helhedsvurdering

I målgruppevurderingen indgår også en helhedsvurdering af den unges faglige, sociale og personlige ressourcer og udfordringer, karakterer fra grundskolen, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb i FGU. Målgruppevurderingen skal være afsluttet, senest 14 dage efter, at den unge har henvendt sig til kommunen. Initiativet til målgruppevurderingen kan også komme fra kommunen.

Afgørelsen sker ud fra både objektive kriterier og et konkret skøn. De objektive kriterier kan for eksempel være, om den unge er omfattet af undervisningspligten eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det konkrete skøn kan være en vurdering af, om den unge kan opnå personlig, social og faglig progression på FGU.

Uddannelsesplanen

Viser målgruppevurderingen, at den unge tilhører FGU-målgruppen og finder den kommunale ungeindsats, at FGU er det bedste tilbud for den unge, tilføjes FGU til den unges uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal som minimum beskrive målet med og varigheden af FGU-forløbet, eventuelt hvilket uddannelsesspor den unge skal følge.

Som udgangspunkt optages den unge på den FGU-institution, som kommunen er tilknyttet. Den unge kan anmode om at blive optaget på en anden institution, hvis institutionen for eksempel ligger geografisk eller transportmæssigt tættere på den unges bopæl. En FGU-institution i et andet dækningsområde kan optage eleven, hvis de har plads.

Målgruppevurdering

Opdateret 15/02 2023 kl. 13:09

En ung, der har afsluttet EUX 1. del, kan i helt særlige tilfælde målgruppevurderes til FGU, hvis den kommunale ungeindsats vurderer, at FGU er det bedste tilbud til at bringe den unge tættere på uddannelse og job.

Den kommunale ungeindsats skal vurdere, om den unge tilhører FGU’s målgruppe efter bestemmelserne i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, § 2 k (retsinformation.dk). Denne målgruppevurdering foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser i kommunen, som kan bringe den unge tættere på uddannelse og job. I målgruppevurderingen indgår også en helhedsvurdering af den unges faglige, sociale og personlige ressourcer og udfordringer, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb i FGU. 

EUX 1. del er ikke en afsluttet ungdomsuddannelse, men beviset giver adgang til hovedforløbet på alle merkantile erhvervsuddanneler, samt giver studiekompetence på samme niveau som en hf-eksamen uden overbygning til korte og mellemlange videregående uddannelser. En ung, der har afsluttet EUX 1. del, kan på den baggrund ikke målgruppevurderes til FGU på baggrund af faglige forhold. 

Den kommunale ungeindsats kan dog i helt særlige tilfælde vurdere, at FGU er det bedste tilbud til en ung med EUX 1. del, der på baggrund af sociale eller personlige forhold vurderes i målgruppen for FGU.

 

Sidst opdateret: 26. juli 2023