Hop til indhold

Folkeskolens Nationale Overgangstest er en lineært tilpasset udgave af de nationale test i dansk (læsning) og matematik, som gennemføres i et simpelt, midlertidigt it-system. 

Testene er digitale og selvrettende. Resultaterne fra testene kan ikke stå alene. Testene er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, der i dag anvendes til evaluering af elever i folkeskolen.

Obligatoriske test i læsning og matematik

Testene er obligatoriske at gennemføre i læsning og matematik. De obligatoriske test i læsning og matematik skal afvikles på følgende klassetrin:

Oversigt over obligatoriske test
Klassetrin Læsning Matematik
2. klassetrin X X
3. klassetrin X  
4. klassetrin X X
5. klassetrin
 
6. klassetrin X X
7. klassetrin   X
8. klassetrin X X

 

Testperiode

Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres i begyndelsen af skoleåret, så de kan benyttes i planlægningen af undervisningen for resten af skoleåret. Det nye testtidspunkt skal desuden forhindre, at testene får karakter af en ”prøve” i slutningen af året og de uhensigtsmæssigheder, det kan medføre. Det nye testtidspunkt kan også være medvirkende til, at testresultaterne kan bidrage til at planlægge undervisningen. 

Folkeskolens Nationale Overgangstest gennemføres hvert år på følgende tidspunkter:

Test Testperiode
Folkeskolens Nationale Overgangstest i læsning (2., 3., 4., 6. og 8. klasse) Uge 35-37
Folkeskolens Nationale Overgangstest i Matematik (2., 4., 6., 7. og 8. klasse) Uge 38-40

Download printvenlig oversigt over testperioder og klassetrin for de forskellige test (pdf)

Der skal ikke bookes tid til testgennemførelsen. I stedet vil test kunne gennemføres på et selvvalgt tidspunkt fra kl. 8.00 og resten af skoledagen hver dag i hele testperioden.

Det vil ikke være muligt at gennemføre erstatningstest for en elev i testsystemet, når testperioden for det enkelte fag er slut. 

Planlægningen af gennemførelsen af testene bør derfor ske, så elever, der måtte være fraværende ved den planlagte test, kan nå at gennemføre en erstatningstest et andet tidspunkt i samme testperiode.

Demotest kan gøre eleverne fortrolige med testgennemførslen 

Demotestene er et frivilligt redskab, der kan gøre eleverne fortrolige med testenes format og opgavetyper. Det kan bidrage til en rolig og tryg testsituation, så eleverne kan koncentrere sig om selve opgaveløsningen, når de skal gennemføre Folkeskolens Nationale Overgangstest. 

Demotestene kræver ikke login, og de er tilgængelige hele skoleåret på testogprøver.dk

Læs Vejledning om demotest til Folkeskolens Nationale Overgangstest – til lærere i dansk (pdf)

Læs Vejledning om demotest til Folkeskolens Nationale Overgangstest – til lærere i matematik (pdf)

Testresultater

I testsystemet kan læreren se: 

  • elevens testresultat i form af elevens antal korrekte svar (point) ud af det samlede antal korrekte svarmuligheder i testen
  • elevens antal korrekte svar inden for hvert profilområde i testen
  • en oversigt over fordelingen af testresultater på landsplan. 

Testresultatet bør anvendes med fokus på fremadrettet handling i undervisningen, der kan støtte elevens faglige udvikling.

Forældre skal have en skriftlig tilbagemelding fra skolen om deres barns resultat fra Folkeskolens Nationale Overgangstest. Resultatet skal også formidles til eleven. 

Læs om brug af testresultater og tilbagemelding til elever og forældre (uvm.dk)

Regler og vejledninger

Regelgrundlag

Reglerne for Folkeskolens Nationale Overgangstest fremgår af:

(Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26 (Folkeskolens Nationale Overgangstest): Testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Skriftlige vejledninger

Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest – til lærere i dansk og matematik (pdf)
Senest opdateret i september 2023.

Information til forældre om Folkeskolens Nationale Overgangstest (pdf)
Senest opdateret i juni 2023.

Information til elever – Når du skal til test (pdf)
Senest opdateret i juni 2023.

Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest til skoleledere (pdf)
Senest opdateret i maj 2024.

Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest til kommuner (pdf)
Senest opdateret i maj 2024.

Ofte stillede spørgsmål om Folkeskolens Nationale Overgangstest

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:03

Testene på 2. klassetrin varer 30 minutter, mens testene på de øvrige klassetrin varer 45 minutter. Elever må ikke bruge længere tid på testen end den normerede tid.

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:02

Eleverne må anvende papir og skriveredskaber ved alle test.

Ved testene i matematik må eleverne desuden anvende lommeregner, med mindre det er markeret ved opgaver i testen, at lommeregner ikke må anvendes.

For elever, der aflægger test på særlige vilkår, kan skolen lave en særlig tilrettelæggelse af testen. Læs mere i §§ 8-9 i testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Opdateret 05/09 2022 kl. 10:01

Skolens leder skal på baggrund af en individuel konkret vurdering tilbyde særlige vilkår ved Folkeskolens Nationale Overgangstest for elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder samt til tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i testsituationen.

Se de nærmere regler for særlige vilkår i §§ 8-9 i testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Opdateret 24/11 2022 kl. 10:56

Alle elever i folkeskolen skal som udgangspunkt aflægge Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at en elev fritages for at aflægge Folkeskolens Nationale Overgangstest. En afgørelse om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge test på særlige vilkår.

I bilaget til lærervejledningen (pdf) kan du finde mere information om fritagelse i forbindelse med Folkeskolens Nationale Overgangstest. 

Se de nærmere regler for fritagelse i §§ 10-12 i testbekendtgørelsen (retsinformation.dk).


Opdateret 05/09 2022 kl. 09:59

Folkeskolens Nationale Overgangstest er baseret på det faglige indhold fra de nationale test. Dette gælder i overvejende grad de faglige profilområder, der testes i. Det gælder også de opgaver og opgavetyper, som testene indeholder. De fremtidige Folkeskolens Nationale Færdighedstest fra 2026/27 vil derimod tage afsæt i et helt nyt fagligt indhold.

I hvert fag tester Folkeskolens Nationale Overgangstest eleverne inden for overordnede områder, som kaldes profilområder. Profilområderne i Folkeskolens Nationale Overgangstest fremgår af tabellen nedenfor. 

Profilområder i Folkeskolens Nationale Overgangstest
Fag/test Profilområde 1 Profilområde 2 Profilområde 3
Dansk (læsning) Afkodning Sprogforståelse Tekstforståelse
Matematik Tal og algebra* Geometri og måling Statistik og sandsynlighed

*Testen i matematik på 2. klassetrin vil alene teste inden for profilområdet ’Tal og algebra’.

Testens resultater giver en generel indikation af elevernes faglige niveau i de områder af faget, der testes i. 

Opdateret 05/09 2022 kl. 09:58

Nej. Eleverne skal være fysisk til stede på skolen under gennemførelsen af testene, og gennemførslen skal ske i skoletiden.

Se de nærmere regler for aflægning af test i § 4 i testbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Opdateret 05/09 2022 kl. 09:57

De nationale test og Folkeskolens Nationale Overgangstest er forskellige på en række områder:

  • Testprincippet. Hvor de nationale test var adaptive, er Folkeskolens Nationale Overgangstest lineære. De nationale tests adaptive princip betyder, at testen tilpassede sig elevens niveau undervejs i testen på baggrund af elevens besvarelse. Opgaverne, der indgår i Folkeskolens Nationale Overgangstest, er lineære og tilpasses ikke til elevens niveau, men er ens for alle elever. Det betyder, at alle elever på et klassetrin får de samme opgaver.
  • Gennemførelsestidspunktet. De obligatoriske nationale test skulle gennemføres i slutningen af skoleåret, mens Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres i begyndelsen af skoleåret. På den måde kan resultaterne være et bidrag til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret.
  • Obligatoriske testfag og klassetrin. I tabellen nedenfor kan du få overblik over, hvordan de nationale test og Folkeskolens Nationale Overgangstest er forskellige i forhold til obligatoriske testfag og klassetrin. 
Overblik over obligatoriske testfag og klassetrin i henholdsvis de nationale test og Folkeskolens Nationale Overgangstest  
Klassetrin Nationale test 
(til og med skoleåret 2021/2022) 
Folkeskolens Nationale Overgangstest (fra 2022/23 til og med 2025/2026)
2. klassetrin Dansk (læsning) Dansk (læsning)
Matematik
3. klassetrin Matematik Dansk (læsning)
4. klassetrin Dansk (læsning)
Engelsk
Dansk (læsning)
Matematik
5. klassetrin

6. klassetrin Dansk (læsning)
Matematik
Dansk (læsning)
Matematik
7. klassetrin Engelsk Matematik
8. klassetrin

Dansk (læsning)
Matematik
Fysik/kemi

Dansk (læsning)
Matematik

Opdateret 05/09 2022 kl. 09:56

Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres i et simpelt midlertidigt it-system, som er udviklet til formålet i de fire år, Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres. Lærere og elever får adgang til systemet fra samme website, som de er vant til at gennemføre test fra www.testogprøver.dk.

It-systemet til overgangstestene har begrænset funktionalitet sammenlignet med det it-system, som i dag benyttes til at afvikle de nationale test. Det drejer sig bl.a. om, at it-systemet vil have mere simple tilbagemeldinger og visninger, og at det ikke vil være muligt at se visninger af elevens resultater af de obligatoriske overgangstest fra tidligere skoleår i overgangsperioden. Det vil heller ikke være muligt at anvende de obligatoriske test frivilligt i systemet, som skolerne kan i dag. 

Der vil ikke skulle bookes tid til testgennemførelsen. I stedet vil test kunne gennemføres på et selvvalgt tidspunkt fra kl. 8.00 og resten af skoledagen hver dag i hele den periode, hvor testen er til rådighed.

Opdateret 05/09 2022 kl. 08:22

Ja. Det vil være muligt frivilligt at anvende de adaptive nationale test i engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi og dansk som andetsprog i overgangsperioden fra skoleåret 2022/23 frem til og med skoleåret 2025/26. De tidligere frivillige, adaptive nationale test i dansk (læsning) og matematik kan dog ikke anvendes. Læs mere om de frivillige adaptive test her

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Folkeskolens Nationale Overgangstest er et af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at

  • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
  • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
  • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Sidst opdateret: 2. maj 2024