Hop til indhold

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de elever, som ikke er vurderet parate til den ønskede uddannelse støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse.

Skolen foretager og indberetter vurderingen

UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

Den kommunale ungeindsats laver herefter en helhedsvurdering af eleverne.

Skriftlig meddelelse

Skolen skal meddele eleven og dennes forældre resultatet af UPV'en skriftligt, med begrundelse og forklaring af videre forløb. Ved den første vurdering i 8. klasse gælder det alle elever. Ved de efterfølgende vurderinger skal de elever, der ikke vurderes parate til en eller flere ungdomsuddannelser, uanset uddannelsesønske, have en skriftlig, begrundet besked. Dette gælder også elever, der vurderes parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Læs om den videre proces, når eleven er vurderet uddannelsesparat og ikke er vurderet parate til den ønskede uddannelse.

Kriterier, der indgår i vurderingen

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. De praksisfaglige forudsætninger kan vurderes middel eller høj, og kan ikke påvirke uddannelsesparathedsvurderingen negativt.

 • Faglige forudsætninger
  I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.
  I 9. og 10. klasse gælder det for erhvervsuddannelse, at gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik er på mindst 2,0. For de 3-årige gymnasiale uddannelser er karakterkravet 5,0 og for hf er det 4,0. Ved opgørelsen af, om eleven lever op til de faglige forudsætninger afrundes der fra to til én decimal. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.
 • Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.
 • Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.
 • Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder:
  • praktiske færdigheder og kreativitet
  • arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  • værkstedsfærdigheder
  • færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  • færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

 

Uddannelsesparathedsvurderingen forventes afskaffet pr. 1. august 2024

Det er planlagt, at Folketinget i november 2023 skal behandle et lovforslag, der handler om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen fra skoleåret 2024/25. Hvis forslaget vedtages i den nuværende form, betyder det, at elever ikke skal uddannelsesparathedsvurderes fra skoleåret 2024/25 og frem. Det betyder desuden, at studievalgsportfolioen bliver afskaffet fra skoleåret 2024/25. (Læs mere her om den politiske aftale fra april 2023 om uddannelsesparathedsvurderingen).

Elever i 8.-10. klasse skal fortsat uddannelsesparathedsvurderes i skoleåret 2023/24, og studievalgsportfolioen skal fortsat vedhæftes ansøgningen 1. marts 2024.

Du kan læse mere om, hvad afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen betyder her:
Lovforslag om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering er sendt i offentlig høring | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Begrebet ikke-uddannelsesparat afskaffes pr. 1. oktober 2022

En lovændring betyder, at begrebet ikke-uddannelsesparat pr. 1 oktober 2022 ikke længere anvendes i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering. Der indføres i stedet et nyt begreb: ”Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”.  

Læs loven og dens bemærkninger (pdf)

Relevante paragraffer i lov om kommunal indsats for unge under 25 år

 • Lov om kommunal indsats: § 2c om uddannelsesplan
 • Lov om kommunal indsats: kapitel 1c om uddannelsesparathed
 • Lov om kommunal indsats: kapitel 1d om den kommunale ungdomsindsats
Sidst opdateret: 15. november 2023