Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 20. november 2020 og puljen kan derfor ikke længere søges.

Reformen i 2015 havde fokus på en stærkere sammenhænge mellem skole og praktik, så eleverne oplever, at de to dele udgør et samlet uddannelsesforløb. Følgeforskning til reformen har imidlertid vist, at færre elever har denne oplevelse.

Med nærværende pulje ønsker STUK særligt at sætte fokus på en højere grad af involvering af praktikvirksomhederne i udviklingen af god praksis for at sikre en god forankring hos såvel skole som virksomhed. 

Hvem kan deltage?

Alle godkendte udbydere af erhvervsuddannelser kan søge om tilskud fra puljen til projekter, som de gennemfører i samarbejde med mindst én praktikvirksomhed per uddannelse, som adresseres i projektet. Den ansøgende institution skal være en juridisk enhed (hovedskole).

Formålet

Puljen har baggrund dels i erhvervsuddannelsesreformens intention om at styrke koblingen mellem skole og praktik, dels i bemærkninger fra udvalg til forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem nedsat som led i implementeringen af aftalen Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden fra 2018, dels i trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.

Puljen har tre formål:

Den skal bidrage til, at skoler og praktikvirksomheder i fællesskab udvikler nye eller videreudvikler eksisterende redskaber og metoder samt afprøver disse til at sikre sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikoplæring.

Den skal bidrage til, at skoler og virksomheder udvikler metoder eller systematikker til styrket anvendelse af praktikerklæring og skolevejledning som omdrejningspunkt for samarbejdet mellem virksomheden og skolen om elevens samlede uddannelsesforløb.

Den skal understøtte, at skolerne udvikler god praksis for, hvordan alle lærere systematisk gennemfører forberedelse og efterbehandling af elevernes praktikperioder.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til bedre sammenhæng mellem skole og praktik” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for ansøgninger og prioritering. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 3 millioner kroner til fordeling til ansøgninger til puljen.

Tilmeldingsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er fredag den 20. november 2020 kl. 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Signe Hørby Aller, tlf.: 33 92 53 84, e-mail: Signe.Horby.Aller@stukuvm.dk.  

Sidst opdateret: 21. juli 2023