Hop til indhold

Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på skolernes indberetning af faktisk aktivitet. Til brug for indberetningen kan du finde indberetningsskemaer, vejledninger og andre relevante materialer for frie kostskoler. 

Hjælpepakke vedrørende tab indtægt

Revisorerklæringer med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Styrelsen har lavet denne revisorerklæring til hjemmesiden, fordi det alene af systemmæssige årsager desværre ikke har været muligt at implementere en revisorerklæring, der kunne ændres i såfremt revisor måtte have forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen. 

Den udfyldte og underskrevne revisorerklæring fra hjemmesiden hæftes bagpå indberetningsskemaet med ledelseserklæringen fra indberetningsportalen, som skolens leder og bestyrelsesformand har underskrevet. Det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæring efterskoler og frie fagskoler 

Revisorerklæring højskoler

Elevstøtte til efterskoleophold

Ministeriet har fastlagt følgende frister:

Kvartal Indberetningsfrist  Udbetaling finder sted senest
1. kvartal den 15. april  den 25. maj
2. kvartal den 15. juli  den 25. august
3. kvartal den 15. oktober  den 25. november
4. kvartal den 4. januar  den 31. januar
 • Indberetningsfristen for korte kurser, herunder sommerkurser, er den 15. oktober. Udbetalingen finder sted den 31. oktober.
 • Korte kurser indberettes som kurser i kvartal 0.

Skolerne skal benytte indberetningsportalen til indberetning og rettelser af elevstøtten.  Retningslinjer for indberetningsportalen findes i ministeriets vejledning til elektronisk indberetning.

Ansøgningsskema

Ansøgning om statslig elevstøtte (docx)

Udvidet indberetningsskema (docx)

Elevstøttetakster

Se takster her

Ledelses- og revisorerklæring - statslig elevstøtte

Ledelses- og revisorerklæring - statslig elevstøtte skoleåret 2022-2023 (docx)

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer - statslig elevstøtte (pdf) 

Kommunale bidrag på frie kostskoler

Børne- og Undervisningsministeriet opkræver per 1. juli i finansåret kommunale bidrag til staten for de elever på frie kostskoler, der udløser statstilskud, og som kommunerne har godkendt til at have bopælsadresse i kommunerne per 5. september i året før finansåret.

 

Til brug for indbetaling af kommunale bidrag skal Skattestyrelsen, Betalingscentret indbetale beløbene til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

De kommunale bidrag indbetales på reg.nr. 0216 konto nr. 4069059473 med henvisning til ”delreg. 726, efterskoler/kommunale bidrag” og ”delreg. 119, frie fagskoler/kommunale bidrag”.

Vejledninger

Ansøgning om godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole

En ny efterskole eller fri fagskole skal både ansøge om godkendelse til statstilskud og ansøge om godkendelse efter § 5 d i lov om efterskoler og frie fagskoler.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en vejledning om denne ansøgningsproces:

Vejledning om ansøgningsprocessen

Se også information nedenfor under afsnittende ”Ansøgning om statstilskud til en ny efterskole eller fri fagskole” og ”Ansøgning om godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole”. 

Ansøgning om statstilskud til en ny efterskole eller fri fagskole

En ny efterskole eller fri fagskole skal ansøge om statstilskud efter § 1 i lov om efterskoler og frie fagskoler. 

En ansøgning om statstilskud med henblik på at starte skolevirksomhed fra og med skoleåret 2024/2025 skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 1. oktober 2023 til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk  

I medfør af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler med senere ændringer (fremover ”tilskudsbekendtgørelsen”) skal en ansøgning om godkendelse til tilskud ud over datoen, hvorfra den tilskudsberettigede virksomhed begynder, indeholde følgende:

 1. Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for skoleformen, baggrunden for oprettelse af skolen, skolens profil og baggrunden for profilen.
 2. Vedtagen vedtægt i overensstemmelse med bilag 1 i tilskudsbekendtgørelsen.
 3. Udfyldt skema med stamoplysninger i overensstemmelse med bilag 3 i tilskudsbekendtgørelsen.
 4. Referat af stiftende og eventuelle efterfølgende generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder.
 5. Referat af bestyrelsesmøder.
 6. Bestyrelsesformandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrift på, at alle skolekreds-/repræsentantskabsmedlemmer har indbetalt tilskud eller kontingent.
 7. Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 4 i tilskudsbekendtgørelsen om, at de i lov om efterskoler og frie fagskolers § 7, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt.
 8. Matrikelkort, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 5.
 9. Kopi af købsaftale eller skøde vedrørende skolens bygninger med tilhørende arealer. Hvis skolen skal leje bygningerne, skal styrelsen modtage en kopi af lejeaftalen. Hvis endelig købsaftale/lejeaftale ikke foreligger på nuværende tidspunkt, skal styrelsen modtage et endeligt udkast hertil.
 10. Etableringsbudget og driftsbudget for de førstkommende tre år med angivelse af udgiften pr. sengeplads, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 3.
 11. Årsplan, der indeholder samtlige kurser, der planlægges for det første år.
 12. Foreløbig indholdsplan for alle kurser, som fremgår af årsplanen. Indholdsplanerne skal indeholde en beskrivelse af den planlagte undervisnings indhold, omfang og placering, en beskrivelse af det planlagte samvær, en beskrivelse af, hvorledes hvert enkelt kursus opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær og en redegørelse for undervisningens almene perspektiver. Hvis skolen planlægger at optage undervisningspligtige elever, skal det fremgå af indholdsplanen, hvordan undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det skal oplyses, om skolen planlægger at afholde folkeskolens prøver, og om skolen ønsker at tilbyde 10. klasse. Hvis en skole skal godkendes til tilskud med et samlet særligt undervisningstilbud (specialundervisning), skal skolen beskrive dette i indholdsplanen. Skolens godkendelse som en skole med et samlet særligt undervisningstilbud skal fremgå af skolens vedtægt og af skolens hjemmeside.

Følgende materiale skal indsendes til styrelsen senest den 1. maj 2024 til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk:

 1. Tilrettet års- og indholdsplan.
 2. Materiale til brug for beregning af forskud på tilskud, hvis skolen ønsker dette.

Følgende materiale skal indsendes til styrelsen inden skolestart den 1. august 2024 til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk:

 1. Godkendelse fra de stedlige bygnings-, brand- og sundhedsmyndigheder.
 2. Bankgaranti, hvis skolen ønsker forskud på tilskud.

Ansøgning om godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole

En ny efterskole eller fri fagskole skal udover at ansøge om statstilskud (som bekrevet ovenfor) også ansøge om godkendelse efter § 5 d i lov om efterskoler og frie fagskoler.

Ved ansøgning om godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole med henblik på at starte skolevirksomhed fra og med skoleåret 2024/2025 gælder der et krav om, at initiativkredsens medlemmer skal indgive ansøgningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved personligt fremmøde. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 283 af 26. marts 2020 om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler, som der er et link til nedenfor.

Initiativkredsen bag en ny efterskole eller fri fagskole skal senest den 1. oktober 2023 sende en e-mail til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk med oplysning om, at skoleinitiativet ønsker at ansøge om godkendelse af skoleinitiativet med henblik på at starte skolevirksomhed fra og med skoleåret 2024/2025 og med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer på den kontaktperson, som styrelsen kan koordinere det personlige fremmøde med.

Styrelsen vil efter modtagelsen af ovennævnte e-mail kontakte skoleinitiativets kontaktperson med henblik på at aftale tid og sted for initiativkredsens personlige fremmøde, hvor initiativkredsen skal indlevere følgende materiale, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1:

 1. En oversigt over navn og adresse på de personer, der udgør initiativkredsen, jf. bekendtgørelsens § 2, 1. pkt., samt en liste over medlemmerne af skolekredsen eller repræsentantskabet og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet.
 2. Referat af det stiftende møde for den nye skole og eventuelle efterfølgende møder.
 3. Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.
 4. Initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen.

Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. punkt 3 ovenfor, og initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. punkt 4 ovenfor, skal underskrives af de pågældende på stedet i forbindelse med det personlige fremmøde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til styrelsen på e-mailadressen ttsikkermail@stukuvm.dk

Lov om efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 20. november 2023