Hop til indhold

Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på skolernes indberetning af faktisk aktivitet. Til brug for indberetningen kan du finde indberetningsskemaer, vejledninger og andre relevante materialer for frie kostskoler.

Ansøgning om godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole

NB! En ny efterskole eller fri fagskole skal udover at ansøge om statstilskud også ansøge om godkendelse efter § 5 d i lov om efterskoler og frie fagskoler.

Du kan læse mere om ansøgningen om godkendelse efter § 5 d i lov om efterskoler og frie fagskoler nedenfor.

Tidligere versioner

 

Konto Oplysninger

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal skolerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0261 kontonr. 4069059473 med angivelse af skolens navn og skolekode.

Hjælpepakke vedrørende tab indtægt

Revisorerklæringer med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Styrelsen har lavet denne revisorerklæring til hjemmesiden, fordi det alene af systemmæssige årsager desværre ikke har været muligt at implementere en revisorerklæring, der kunne ændres i såfremt revisor måtte have forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen. 

Den udfyldte og underskrevne revisorerklæring fra hjemmesiden hæftes bagpå indberetningsskemaet med ledelseserklæringen fra indberetningsportalen, som skolens leder og bestyrelsesformand har underskrevet. Det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæring efterskoler og frie fagskoler 

Revisorerklæring højskoler

Elevstøtte til efterskoleophold

Ministeriet har fastlagt følgende frister:

Kvartal Indberetningsfrist  Udbetaling finder sted senest
1. kvartal den 15. april  den 25. maj
2. kvartal den 15. juli  den 25. august
3. kvartal den 15. oktober  den 25. november
4. kvartal den 4. januar  den 31. januar
  • Indberetningsfristen for korte kurser, herunder sommerkurser, er den 15. oktober. Udbetalingen finder sted den 31. oktober.
  • Korte kurser indberettes som kurser i kvartal 0.

Skolerne skal benytte indberetningsportalen til indberetning og rettelser af elevstøtten.  Retningslinjer for indberetningsportalen findes i ministeriets vejledning til elektronisk indberetning.

Ansøgningsskema

Ansøgning om statslig elevstøtte (docx)

Udvidet indberetningsskema (docx)

Elevstøttetakster

Se takster her

Ledelses- og revisorerklæring - statslig elevstøtte

Ledelses- og revisorerklæring – statslig elevstøtte skoleåret 2021-2022 (docx)

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer - statslig elevstøtte (pdf) 

Kommunale bidrag på frie kostskoler

Børne- og Undervisningsministeriet opkræver per 1. juli i finansåret kommunale bidrag til staten for de elever på frie kostskoler, der udløser statstilskud, og som kommunerne har godkendt til at have bopælsadresse i kommunerne per 5. september i året før finansåret.

 

Til brug for indbetaling af kommunale bidrag skal Skattestyrelsen, Betalingscentret indbetale beløbene til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

De kommunale bidrag indbetales på reg.nr. 0216 konto nr. 4069059473 med henvisning til ”delreg. 726, efterskoler/kommunale bidrag” og ”delreg. 119, frie fagskoler/kommunale bidrag”.

Vejledninger

Ansøgning om godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole

NB! Fra og med ansøgningsrunden 2020 gælder et nyt krav om personligt fremmøde (se nærmere nedenfor).

En ny efterskole eller fri fagskole skal udover at ansøge om statstilskud også ansøge om godkendelse efter § 5 d i lov om efterskoler og frie fagskoler.

Ved ansøgning om godkendelse af en ny efterskole eller fri fagskole med henblik på at starte skolevirksomhed fra og med skoleåret 2023/2024 gælder der et krav om, at initiativkredsens medlemmer skal indgive ansøgningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved personligt fremmøde. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 283 af 26. marts 2020 om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler, som der er et link til nedenfor.

Initiativkredsen bag en ny efterskole eller fri fagskole skal senest den 1. oktober 2022 sende en e-mail til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk med oplysning om, at skoleinitiativet ønsker at ansøge om godkendelse af skoleinitiativet med henblik på at starte skolevirksomhed fra og med skoleåret 2023/2024 og med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer på den kontaktperson, som styrelsen kan koordinere det personlige fremmøde med.

Styrelsen vil efter modtagelsen af ovennævnte e-mail kontakte skoleinitiativets kontaktperson med henblik på at aftale tid og sted for initiativkredsens personlige fremmøde, hvor initiativkredsen skal indlevere følgende materiale, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1:

  1. En oversigt over navn og adresse på de personer, der udgør initiativkredsen, jf. bekendtgørelsens § 2, 1. pkt., samt en liste over medlemmerne af skolekredsen eller repræsentantskabet og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet.
  2. Referat af det stiftende møde for den nye skole og eventuelle efterfølgende møder.
  3. Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.
  4. Initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen.

Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. punkt 3 ovenfor, og initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. punkt 4 ovenfor, skal underskrives af de pågældende på stedet i forbindelse med det personlige fremmøde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til styrelsen på e-mailadressen ttsikkermail@stukuvm.dk

Lov om efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 20. september 2022