Hop til indhold

Trivselsmåling 

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Folkeskoleforligskredsen har aftalt at gøre det obligatorisk for folkeskolerne at anvende Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til gennemførelse af den nationale trivselsmåling fra og med skoleåret 2018/2019.

Målingen

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI•Login.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Spørgerammen til elever i børnehaveklasse til 3. klasse (pdf)

Spørgerammen til elever i 4. til 9. klasse (pdf)

For alle elever er det muligt at bruge en højtlæsningsfunktion til at få spørgsmålene læst op.

Indholdet i trivselsmålingen er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe om elevers trivsel.

Måleværktøj

Til gennemførelse af trivselsmålingen stiller ministeriet Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj (nationaltrivsel.dk) til rådighed gratis for kommunerne.

Folkeskoleforligskredsen har besluttet at gøre det obligatorisk for folkeskolerne at anvende Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til gennemførelse af den nationale trivselsmåling fra og med skoleåret 2018/2019. Loven blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget d. 25. april 2019. Læs om loven og dens behandling på Folketingets hjemmeside (ft.dk).

Indførelse af obligatorisk anvendelse af trivselsværktøjet betyder, at kommunen ikke længere vil have valgfrihed til at vælge et måleredskab fra anden leverandør til gennemførelse af den nationale trivselsmåling. 

Anvendelse af resultaterne

Rapporterne fra Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til opfølgning på trivselsmålingen er på klasse-, skole-, og kommuneniveau. Rapporten gengiver ikke de enkelte elevers svar på trivselsmålingen. Resultaterne er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde med trivsel. 

Præsentation af resultaterne for elever og forældre

Der foreligger ikke fast en procedure, som skal følges i forhold til at orientere elever og forældre om resultatet af trivselsmålingerne. Det er op til kommunen eller eventuelt den enkelte skoles ledelse at beslutte formen herfor. Men det vil være naturligt, at eleverne får præsenteret klassens samlede resultater af deres lærer eller pædagog. Forældrene kan få præsenteret klassens resultater af enten læreren eller skolelederen på for eksempel et forældremøde. Formålet er, at forældrene indgår i en dialog med skolen og støtter aktivt op om indsatser for at styrke elevernes trivsel. 

Ministeriet behandler udelukkende de enkelte elevers svar på trivselsmålingen til videnskabeligt og statistisk brug. Ministeriet bruger derfor ikke de enkelte elevers svar til konkret sagsbehandling eller til at kontakte den enkelte elev.

Børne- og Undervisningsministeriets præsentation af resultaterne fra trivselsmålingen på uddannelsesstatistik.dk har form af statistiske oversigter med klassetrin som det laveste niveau, så det ikke er muligt at identificere den enkelte elev. Forældre (og elever) har altid mulighed fro at se resultater for egen eller andre skoler på uddannelsesstatistik.dk.

Adgang til resultaterne

Ved anvendelse af Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj får undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, skoleforvaltning og kommunalbestyrelse adgang til alle klassers resultater med et login til systemet. De får ikke adgang til de enkelte elevers svar. De kan bruge resultaterne til deres fælles videre arbejde med elevernes trivsel.

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk. Desuden har skoler og kommuner adgang til deres egne resultater.

Resultater for klasser med under fem elevbesvarelser er ikke tilgængelige i disse systemer.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Skolens ansvar for gennemførsel af trivselsmålinger: § 56 b
  • Obligatorisk brug af Styrelsen for It og Lærings trivselsredskab: § 56 b, stk. 2.

Ofte stillede spørgsmål

Trivselsmåling

Opdateret 22/07 2021 kl. 15:14

Trivselsmålingen skal gennemføres årligt blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Trivselsmålingen skal gennemføres som led i undervisningen.

Det har ikke følger for en elev, hvis vedkommende ikke gennemfører trivselsmålingen, for eksempel på grund af sygdom eller andet fravær.

Opdateret 15/03 2023 kl. 13:05

Opdateret 18/04 2023 kl. 10:44

Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Opdateret 22/07 2021 kl. 15:14

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen om elevernes trivsel. Se spørgsmålene her:

Spørgeramme for 0.-3. klasse (pdf)

Spørgeramme for 4.-9. klasse (pdf)

Opdateret 18/04 2023 kl. 10:45

Opdateret 18/04 2023 kl. 10:45

Trivselsmålingen gennemføres for alle elever som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Til eleverne i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) er der udviklet et særligt spørgeskema med færre og mere enkle spørgsmål end til mellemtrinet og udskolingen.

For de yngste elever kan der være brug for ekstra opmærksomhed på, at eleverne skal kunne bruge deres UNI-Login til at tilgå undersøgelsen. Den enkelte elev skal logge ind med sit eget UNI-Login.

Læreren kan ikke give eleverne adgang til undersøgelsen ved hjælp af sit lærer-UNI-Login.

Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen.

Det har ikke følger for en elev, hvis vedkommende ikke gennemfører trivselsmålingen, for eksempel på grund af sygdom eller andet fravær.

Opdateret 22/07 2021 kl. 15:14

Det forudsættes, at alle elever – herunder elever med særlige behov – som udgangspunkt deltager i trivselsmålingen. Afviklingen af trivselsmålingen må tilpasses til de specialundervisningselever, der skal deltage.

I forhold til for eksempel elever med svære psykiske handicaps må læreren vurdere, om det giver mening, at den pågældende elev deltager.

Opdateret 17/01 2019 kl. 08:12

Ligesom det forudsættes, at eleverne deltager i al anden aktivitet i undervisningen, forudsættes det også, at eleverne deltager i trivselsmålingen. Folkeskoleloven indeholder ikke regler, der giver mulighed for, at forældrene kan få fritaget deres barn fra at deltage i målingen.

Lærerne skal gøre det tydeligt for eleverne, at det er vigtigt, at alle elever deltager i undersøgelsen og besvarer spørgsmålene ærligt. I dette særlige tilfælde, hvor der er tale om, at elever skal besvare en række spørgsmål af personlig karakter, kan det dog være uhensigtsmæssigt at presse elever, som for eksempel ikke har det godt med at deltage.

På den baggrund og af hensyn til kvaliteten af undersøgelsens resultater bør en lærer derfor respektere det, hvis en elev i forbindelse med afviklingen af målingen giver udtryk for ikke at ville deltage i trivselsmålingen. Som udgangspunkt skal alle elever dog deltage i trivselsmålingen. Det har dog ikke følger for den enkelte elev, hvis den pågældende ikke besvarer trivselsmålingen. Desuden har eleverne mulighed for at vælge svarkategorien ”Jeg ønsker ikke at svare”, hvis de ikke har lyst til at svare på visse spørgsmål.

Opdateret 18/04 2023 kl. 10:46

Det er skolens opgave at tilrettelægge trivselsmålingen, så elever, der har behov for det, får den fornødne hjælp til at forstå spørgsmålene og gennemføre besvarelsen. Læreren kan eksempelvis hjælpe med at forklare ord og begreber i trivselsmålingen. Det er vigtigt og det er lærerens ansvar, at læreren ikke ser de svar, som de enkelte elever afgiver.

I vejledningsmaterialet findes en række inspirationsmaterialer, som kan anvendes før, under og efter gennemførelsen af trivselsmålingen, herunder ordforklaringslister til spørgeskemaundersøgelsen.

Opdateret 13/06 2019 kl. 09:55

Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj danner statistiske rapporter på klasse-, skole og kommuneniveau til skoler og kommuner og viser derfor ikke den enkelte elevs svar på trivselsmålingen. For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel i den enkelte klasse, for eksempel ved at lave opfølgende indsatser i klasserne.

For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området.

Måltal fra trivselsmålingerne er offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk på lands-, kommune- og skoleniveau.

Skoler og kommuner har adgang til egne resultater af trivselsmålingen på klasseniveau.

Opdateret 10/11 2021 kl. 16:22

Trivselsmålingen erstatter ikke den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. 

Opdateret 15/03 2023 kl. 12:58

Skoler og kommuner få adgang til egne resultater i Ministeriets Trivselsværktøj umiddelbart efter, at trivselsmålingen er gennemført. Resultaterne vil blive præsenteret i klasse-, skole- og kommunerapporter. Resultaterne bliver opgjort på enkeltspørgsmål samt for 4.-9. klasse inden for de fire indikatorer for trivsel og den samlede indikator for trivsel.

Resultaterne fra målingen vil endvidere blive præsenteret på uddannelsesstatistik.dk.

Opdateret 18/04 2023 kl. 10:47

Børne- og Undervisningsministeriet behandler udelukkende de enkelte elevers svar på trivselsmålingen til videnskabeligt og statistisk brug, og ministeriet eller andre må ikke bruge de enkelte elevers svar til konkret sagsbehandling eller til at kontakte den enkelte elev.

Elevernes svar sendes til Styrelsen for It og Læring med visse stamoplysninger om eleven, herunder cpr-nummer og UNI-login-brugernavn. Det sker for, at styrelsen kan lave statistiske rapporter over elevernes trivsel.

Børne- og Undervisningsministeriets præsentation af resultaterne af trivselsmålingen for skoler og kommuner har form af statistiske tabeller med klasser som det laveste niveau og gengiver altså ikke de enkelte elevers svar. Det er derfor ikke muligt for elevens lærere og pædagoger at identificere den enkelte elev i ministeriets statistiske rapporter. Se mere om fortrolighed i vejledningsmaterialet for trivselsmålinger (pdf).

Styrelsen for It og Læring videregiver kun data til statistiske eller videnskabelige undersøgelser via Danmarks Statistiks forskerservice. Dette betyder, at forskerne kun har adgang til data i pseudonymiseret form.

Opdateret 17/01 2019 kl. 08:13

Elevernes svar indsamles udelukkende til statistisk og videnskabeligt brug, jf. databeskyttelseslovens § 10. Formålet er at skabe et grundlag, så kommuner og skoler kan arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel, og så udviklingen i trivslen kan følges på nationalt plan. Styrelsen for It og Læring kan beholde elevernes svar, så længe det er nødvendigt for opgaven hermed. Styrelsen må ikke orientere skolerne om de enkelte elevers svar.

Opdateret 08/05 2019 kl. 14:57

Nej, det er ikke muligt for eleverne at svare anonymt.

Et bredt flertal i folketinget besluttede den 25. april 2019 en række ændringer i rammerne for trivselsmålingen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Spørgsmålet om nødvendigheden af at indsamle informationer om den enkelte elevs trivsel på individniveau ved kobling af elevens svar med elevens cpr-nummer indgik i behandlingen af lovforslaget. 

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at trivselsmålingen ikke er anonym. Elevernes svar er forsynet med den enkelte elevs cpr-nummer. Det skyldes, at svarene også skal kunne anvendes til forskning og statistiske analyser i elevers trivsel i sammenhæng med andre statistiske oplysninger om eleverne, herunder samkøring med oplysninger fra Danmarks Statistik.

Denne statistiske behandling sker i overensstemmelse med reglerne herom i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Læs mere om loven og dens behandling på Folketingets hjemmeside.

Opdateret 22/07 2021 kl. 15:14

Ja, men en videregivelse af personoplysninger fra trivselsmålingen vil udelukkende kunne ske til brug i videnskabeligt og statistisk øjemed, og kun hvor oplysningerne er nødvendige for udførelsen af modtagerens undersøgelse.

Det fremgår af lovbemærkningerne til L200, at data stilles til rådighed via forskerkonti i Danmarks Statistik.

Opdateret 15/03 2023 kl. 13:03

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, at elevernes svar på trivselsmålingen udelukkende må behandles i videnskabeligt og statistisk øjemed. Deraf følger af databeskyttelseslovgivningen en række begrænsninger i den registreredes rettigheder i forhold til at se, rette eller få slettet sin besvarelse.

Hverken forældre eller elever har således ret til at få udleveret elevens besvarelse, når eleven har besvaret spørgeskemaet. Der er ikke ret til at få slettet eller rettet i elevens besvarelse, efter den er afleveret. Der kan heller ikke gøres indsigelse mod den statistiske anvendelse af besvarelserne.

Opdateret 17/02 2023 kl. 10:46

Du kan henvende dig til Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@uvm.dk, hvis du har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger eller spørgsmål om de rettigheder, man har som forældre eller elev i forbindelse med trivselsmålingen.

Sidst opdateret: 15. november 2023