Hop til indhold

Dette forhold blev gennemført ved en lovændring før sommerferien 2015. Overgangen til én bedømmer betyder, at faglærere ikke længere vil skulle foretage bedømmelse af skriftlige prøver, men faglærerne vil efter bedømmelsen have adgang til at se opgavebesvarelser og censorernes bedømmelser med henblik på evaluering af egen undervisning.

Rettegrupper for skriftlige censorer

Selvom censorerne fremover fastsætter karaktererne for de skriftlige besvarelser alene, kan der fortsat være behov for faglig sparring om nogle besvarelser. Derfor etableres rettegrupper for at sikre, at alle censorer får mulighed for faglig sparring, inden karakteren fastsættes. I forbindelse med tildelingen af opgaver vil censorerne blive sat sammen i grupper med mulighed for faglig sparring om bedømmelserne. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som danner grupperne og informerer censorerne om sammensætningen.

En rettegruppe består af op til fem medlemmer. Ønsker censor (censor1) sparring om bedømmelsen af en elevbesvarelse, kan vedkommende kontakte en af de øvrige censorer (censor2) i gruppen og bede om en vurdering af den konkrete besvarelse. Den anden censor (censor2) skal have adgang til at læse elevens besvarelse, når det er nødvendigt for at sikre en kvalificeret dialog. Det vil fortsat være den censor (censor 1), som er udpeget til at bedømme den pågældende besvarelse, der fastsætter karakteren. Hver censor er kun forpligtet til at give sparring til én anden censor. Vi har prøvet at illustrere det i denne model:

Formål: Rettegrupper giver mulighed for sparring om konkrete elevbesvarelser, før karakteren fastsættes.

Anonymisering af elevbesvarelser via UNI•Login.

Klageproceduren er uændret.

Fakta om rettegrupper

  • Sparring er et tilbud.
  • Censorer er forpligtet til sparring, når det ønskes af en anden censor.
  • Én censor fastsætter karakteren.
  • Rettenormen er uændret.
  • Gruppen kan vælge anden organiseringsform, men alle censorer skal have mulighed for sparring.

Tidspunkter for sparring (hvornår kan sparringen foregå)

For at forenkle arbejdet som statsligt beskikket censor foreslår styrelsen, at sparringen mellem censorer som udgangspunkt foregår inden for et fastsat tidsrum. Sparringen kan foregå telefonisk, online (skype, facetime, hangouts mv.) eller ved fysisk møde. Af hensyn til den praktiske afvikling vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis det fastsatte tidsrum er i dagtimerne. Censorerne laver aftaler indbyrdes for sparringen, dette kan f.eks. foregå 

Tirsdag den 30. maj kl. 15 -18

Censorerne har mulighed for at aftale, at sparringen skal ske på et andet tidspunkt.

Ovenstående er inden for rammerne af de gældende regler og aftaler omkring arbejdstid, og styrelsens forslag medfører ikke en egentlig ret til at deltage på det pågældende tidspunkt.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget for censors bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsen og prøvebekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 15. november 2022