Hop til indhold

Du kan gennemføre alle merkantile erhvervsuddannelser og en stor del af de tekniske erhvervsuddannelser som eux-forløb. Og du kan gennemføre eux-forløb inden for alle fire hovedområder.

Indhold

Med en eux får du en erhvervsuddannelse med indbyggede gymnasiale fag, der er udvalgt, så de passer til erhvervsuddannelsen. Det betyder, at rækken af gymnasiale fag og undervisningstiden kan variere fra uddannelse til uddannelse. 

Strukturen i et eux-forløb er forskellig afhængig af, om du tager et teknisk eller merkantilt eux-forløb.  

Læs mere om indhold og fag på merkantil eux og teknisk eux.

Svendebrev og erhvervsfaglig studentereksamen

Med en afsluttet eux får du både et svendebrev og en erhvervsfaglig studentereksamen. Med de to beviser i hånden kan du efter endt uddannelse gå ud og søge job som faglært i en virksomhed, eller du kan læse videre på linje med dem, der har gennemført en treårig gymnasial uddannelse. 

Du skal være opmærksom på, at der kan gælde særlige adgangskrav for optagelse på konkrete videregående uddannelser.

Læs mere om optagelseskravene til den enkelte videregående uddannelse på ug.dk

Både oplæring og den fulde skoleundervisning 

Eux indeholder både oplæring og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen - med undtagelse af grund- og valgfag samt fag med grundfagslignende indhold. Disse fag er erstattet af fag på gymnasialt niveau. Du får altså de samme erhvervsfaglige kompetencer, som i den almindelige erhvervsuddannelse. 

Erhvervsuddannelsen er omdrejningspunkt for eux-forløbet

Det er den enkelte erhvervsuddannelse, som er omdrejningspunkt for eux-forløbet. Det betyder, at regler og beskrivelser om erhvervsuddannelserne som udgangspunkt også gælder for eux. For eksempel i forhold til fagretninger, talentspor og højniveaufag, grundforløbsprøve, uddannelsesaftaler og skoleoplæring.

Det gælder også reglerne om grundforløbets to dele. Det betyder, at du har adgang til grundforløbets 1. del, hvis du begynder senest i august måned i det andet år efter du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10. klasse. Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse mere end to år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløbets 2. del. 

Efter udgangen af det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. eller 10. klasse og indtil udgangen af august måned i det andet år efter du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10. klasse, kan du vælge mellem at søge optagelse til grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Grundfagskompetence

Eux-forløb indeholder grundfag på C-niveau på både 1. og 2. del af grundforløbet.

Grundfagskompetencerne skal være opnået forud for optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i tekniske eux-forløb og forud for det studiekompetencegivende forløb i merkantile eux-forløb. 

Elever der ikke har adgang til grundforløbets 1. del, og som ikke har opnået grundfagskompetencerne på anden vis, skal opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del. Deltagerbetaling i forbindelse med dette refunderes.

Eux når du er fyldt 25 år (euv)

Du har mulighed for at gennemføre eux-forløb i euv – erhvervsuddannelse for voksne. Forløbene er beskrevet i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

Skoleundervisningen i et eux-forløb for euv-elever afkortes ikke og svarer derfor til skoleundervisningen for unge eux-elever.

Reglerne om oplæring i et eux-forløb for euv-elever svarer til reglerne om oplæring for ordinære euv-elever – dog er udgangspunktet for oplæringsmængden den oplæringsmængde, der indgår i et eux-forløb for unge.

Spørgsmål og svar om eux

Opdateret 26/06 2017 kl. 12:54

I eux-forløb er det de gymnasiale meritregler, der gælder, både for grundfag på gymnasialt niveau (C-niveau) placeret i grundforløb og hovedforløb og for gymnasiale fag placeret i hovedforløbet (C-, B- og A-niveau) eller det studiekompetencegivende forløb i merkantile eux-forløb. 

Efter de gymnasiale regler skal skolerne på baggrund af en konkret vurdering tilbyde merit, hvor der er grundlag for dette, mens det er eleven, der vælger, om vedkommende vil tage imod tilbuddet om merit. Det er i modsætning til merit efter eud-reglerne, hvor eleverne ikke har mulighed for at afslå merit (”tvangsmerit”). 

Eux-elever skal, som andre elever på en erhvervsuddannelse, have tilbud om anden undervisning m.v., hvis de har fået merit for fag. Skolen skal sammen med eleven fastlægge eventuel anden relevant undervisning. Alternativt skal forløbet afkortes tilsvarende den merit, der er givet, af hensyn til at efterleve kravet om fuldtidsundervisning i erhvervsuddannelserne.

Opdateret 12/07 2023 kl. 11:59

Et eux-forløb indeholder – ud over den almindelige eud-undervisning – undervisning i en række fag på gymnasialt niveau, det vil sige på A-, B- og C-niveau. Kravene til lærerkvalifikationer i disse fag har udgangspunkt i, hvilket fagbilag eller læreplan undervisningen gennemføres efter. 

Der er to muligheder:

A) Fagbilag, som indgår i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), som er udstedt i medfør af erhvervsuddannelsesloven. Fagbilagene i denne bekendtgørelse dækker grundfag op til C-niveau, dvs. gymnasialt niveau, og lærerne skal opfylde de krav til lærerkvalifikationer, der gælder for erhvervsuddannelserne. Grundfag på C-niveau er primært placeret i grundforløbet på eux. 

B) Læreplaner udstedt i medfør af den gymnasiale lovgivning (gymnasiale fag) og bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, som er udstedt i medfør af eux-loven.  Læreplanerne dækker gymnasiale fag på C-, B- og A-niveau, og lærerne skal opfylde de regler om lærerkvalifikationer, der gælder ved undervisning i gymnasiale uddannelser i medfør af lov om de gymnasiale uddannelser.  De gymnasiale fag er placeret i hovedforløbet på teknisk eux og det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux. 

Opdateret 26/06 2017 kl. 12:57

Det afhænger af, om faget læses på grundforløbet eller hovedforløbet.

Hvis der er tale om fag på C-niveau, der indgår i grundforløbet, så skal faget læses fra fagbilaget i eud-grundfagsbekendtgørelsen

Hvis der er tale om fag på C-niveau, der indgår i hovedforløbet eller det studiekompetencegivende forløb, så er det angivet i uddannelses-bekendtgørelserne for de enkelte erhvervsuddannelser med eux, at der er valgfrihed i forhold til, om skolen underviser i faget fra fagbilaget i eud-grundfagsbekendtgørelsen eller fra den angivne gymnasiale læreplan. 

Fag på B- og A-niveau følger altid de gymnasiale læreplaner og de tilhørende gymnasiale regler for lærerkompetence.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:18

Elever, der starter direkte på grundforløbets 2. del, skal forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del opnå C-niveau i de fag, der er placeret i grundforløbets 1. del.

Mange elever vil allerede have opnået dette, fx gennem et afbrudt gymnasialt forløb.

Elever på eux-forløb kan få refunderet deltagerbetaling, som de måtte have haft i forbindelse med supplerende undervisning før eller under grundforløbets 2. del i fag, der er fastsat som grundfagsovergangskrav til hovedforløbet i en teknisk erhvervsuddannelse med eux eller til det studiekompetencegivende forløb i merkantil eux. 

Den supplerende undervisning kan enten tages som eud-enkeltfag på en erhvervsskole eller som hf-enkeltfag på VUC.

  • Reglerne om refusion af deltagerbetaling i forbindelse med eud-enkeltfag er fastsat i bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Refusionen sker efter afslutningen af grundforløbet (forudsat beståede adgangskrav til hovedforløbet/det studiekompetencegivende forløb).
  • Reglerne om refusion af deltagerbetaling i forbindelse med hf-enkeltfag er fastsat i bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Refusion sker efter optagelse til skoleundervisning i erhvervsuddannelsens hovedforløb med eux hhv. det studiekompetencegivende forløb.

Det er institutionen, der har opkrævet deltagerbetaling af eleven, der tilbagebetaler beløbet, når eleven kan forelægge dokumentation for berettigelsen til refusion.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:04

Elever, der ønsker et eux-forløb, skal tilkendegive dette ved tilmeldingen til erhvervsuddannelsen.

Elever, der starter på et ordinært eud-forløb, har i kort tid efter påbegyndelsen af GF1/eud – ud fra en konkret vurdering – mulighed for at skifte til et eux-forløb, såfremt skolen vurderer, at det er meningsfuldt. 

Eux-elever kan gennem hele forløbet vælge at skifte til et almindeligt eud-forløb.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:06

Den almindelige undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb kan godt fortsætte efter, at prøveudtrækket er kendt af eleven, så længe den afsluttende standpunktskarakter først gives til eleven ved undervisningens afslutning og inden prøveafholdelse. Dette er i modsætning til reglerne på de gymnasiale uddannelser, hvor det er et krav, at undervisningen skal være afsluttet og de afsluttende standpunktskarakterer afgivet inden offentliggørelse af prøveudtrækket.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:08

Ja, i alle gymnasiale fag i eux-forløb gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs og lærlings opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Hvis faget både har en mundtlig og skriftlig dimension, gives både mundtlig og skriftlig afsluttende standpunktskarakter – ligesom i de gymnasiale uddannelser i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

I grundfag på C-niveau gives også en afsluttende standpunktskarakter i faget, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, uanset om niveauet i faget senere løftes.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:08

Den afsluttende standpunktskarakter og en evt. prøvekarakter i grundfag på C-niveau, hvor niveauet i faget ikke løftes senere i forløbet, indgår i eux-beviset og – på merkantil eux – i bevis for eux 1. del. 

Hvis et C-niveau løftes til A- eller B-niveau, så indgår karakterer for C-niveau ikke på beviset. I stedet indgår karakterer for det niveau, som faget afsluttes på.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:10

Ja, der er krav om udformning af undervisningsbeskrivelse i gymnasiale fag på både C-, B-, og A-niveau. 

Undervisningsbeskrivelsen udarbejdes for det enkelte fag i overensstemmelse med de regler herom, som gælder for de gymnasiale uddannelser. Formålet med en undervisningsbeskrivelse er bl.a. at vise, at undervisningen i det enkelte fag/forløb lever op til de faglige mål samt bidrage til at sikre overblik og opsamling ved lærerskift eller en elevs skoleskift. Dokumentet kan samtidig give eleverne et tydeligt prøvegrundlag og sikre gennemsigtighed og entydighed i samarbejdet mellem lærer og censor omkring prøven. 

Undervisningsbeskrivelsen gøres tilgængelig for censor sammen med prøvespørgsmålene. 

Kravet om udarbejdelse af en undervisningsbeskrivelse i gymnasiale fag i eux-forløb fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Se Skabelon til undervisningsbeskrivelse og læs mere i vejledning til undervisningsbeskrivelser.

For grundfag på C-niveau er der et krav om udarbejdelse af oversigt over gennemført undervisning ved afslutning af grundfaget. Den udarbejdede oversigt sendes til censor ved udtræk af faget til prøve. Det er fastsat i grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:14

Det er fastsat i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, hvilke grundfag, der skal hhv. gennemføres eller bestås for, at eleven kan få adgang til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet/det studiekompetencegivende forløb.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at overgangskravene i grundfag varierer mellem uddannelserne. Derudover kan det indgå, at hvis der er fastsat karakterkrav i grundfag i den ordinære erhvervsuddannelse, så gælder disse krav tilsvarende for grundfag på det pågældende niveau i uddannelsen med eux.  

Definitionen af ”gennemført” er, at eleven som udgangspunkt skal have været til prøve i faget, men prøven kan være bortfaldet pga. lodtrækning. I så fald skal eleven have modtaget en afsluttende standpunktskarakter i faget, før det er gennemført. 

Definitionen af ”bestået” er, at den afsluttende standpunktskarakter i faget er mindst 02, eller at eleven efter evt. afprøvning har fået en bedømmelse, der er bestået. Hvis grundfaget udtrækkes til prøve, træder prøvekarakteren i stedet for standpunktskarakteren i forhold til, om eleven har adgang til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet/det studiekompetencegivende forløb.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:15

Ja, aflagte prøver på C-niveau er medtællende på eux-beviset – dog kun, hvis faget ikke senere hæves til et højere niveau. Vær opmærksom på, at prøver aflagt på grundforløbet ikke tæller med i det antal prøver, der skal aflægges.

Opdateret 12/07 2023 kl. 12:16

Elever på hovedforløbet i et teknisk eux-forløb eller i det studiekompetencegivende forløb i et merkantilt eux-forløb skal aflægge mindst seks prøver i fag m.v. på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau. Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt (EOP). Dvs. eleverne skal i alt til mindst syv prøver. 

For elever, der har flere fag på A-niveau end det obligatoriske fastsatte, udtrækkes et tilsvarende antal ekstra prøver. Antallet af obligatoriske fag på A-niveau fremgår af bekendtgørelsen for den enkelte erhvervsuddannelse. Det samlede antal aflagte prøver i fag m.v. på gymnasialt niveau på hovedforløbet henholdsvis det studiekompetencegivende forløb kan derfor være mere end syv.

Herudover gælder, at prøver på C-niveau, der er aflagt på grundforløbet, og hvor niveauet i faget ikke løftes senere i eux-forløbet, også skal anføres på eux-beviset og – for merkantil eux – på bevis for eux 1. del og er medtællende i elevens eksamensresultat.  Disse prøver tæller ikke med i de mindst syv prøver på gymnasialt niveau, der skal aflægges.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 12. juli 2023