Et eux-forløb på de merkantile uddannelser består af et grundforløb, et studiekompetencegivende forløb og et hovedforløb.

Grundforløbet 

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb i ordinære erhvervsuddannelser.

Grundforløbet indeholder (ud over indholdet i de ordinære uddannelser) 8 grundfag på C-niveau. Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, informationsteknologi, erhvervsøkonomi og organisation indgår i alle eux-forløb. Det resterende fag, er fag, der er relevante for den enkelte erhvervsuddannelse.

Fagenes læreplaner

Til fagene på C-niveau bruges fagbilag fra grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

Studiekompetencegivende forløb 

Det studiekompetencegivende forløb har en varighed på et år. 

Forløbet indeholder en række fag og niveauer m.v. på gymnasialt niveau. Dansk A, engelsk B og informationsteknologi B indgår i alle eux-forløb. Derudover indgår der en række gymnasiale fag, som er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse. Det kan eksempelvis være fag som matematik, virksomhedsøkonomi, erhvervsjura eller fremmedsprog. Endelig indgår der en større skriftlig opgave samt et eksamensprojekt. De gymnasiale fag for det enkelte eux-forløb fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne.

Fagenes læreplaner

I uddannelsesbekendtgørelserne er det angivet, hvilke læreplaner, der skal anvendes i eux-forløbet.

Du afslutter forløbet med bevis for eux 1. del. For elever optaget før august 2017 giver beviset generel studiekompetence. For elever optaget efter august 2017 giver beviset studiekompetence på samme niveau, som hf uden overbygning.

Hovedforløbet 

Hovedforløbet i et merkantilt eux-forløb er det samme som i de ordinære erhvervsuddannelser både i indhold og varighed.

Eux-beviset udstedes, når du afslutter hovedforløbet og dermed hele eux-forløbet.

Tilrettelæggelse

Undervisningen i de merkantile eux-forløb tilrettelægges, så den i videst mulig omfang inddrager elevernes erhvervsuddannelse. Dermed er forløbet så målrettet elevernes erhvervsuddannelse som mulig.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 18. september 2019