Realkompetencevurdering

Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, der gennemføres i forbindelse med optagelse. Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering. En realkompetencevurdering kan dog også gennemføres efter reglerne om enkeltfag under åben uddannelse, og finder da sted forud for optagelsen til uddannelsen.

Der er tre typer af godskrivning i form af afkortning, hvor eleven har pligt til at modtage godskrivning og afkortning efter 1. og 2., hvorimod 3. er en ret, men ikke en pligt for eleven:

  1. Standardafkortning på minimum 10 procent af skoleundervisningen er fastlagt af de faglige udvalg.
  2. Standardiseret regelbundet afkortning, som er fastlagt i meritbilaget til uddannelsesbekendtgørelserne.
  3. Individuel skønsmæssig afkortning af skoleundervisningen og praktikuddannelsen ud over det, der følger af meritbilaget, ud fra den enkelte elevs tidligere erfaring og opnåede kompetencer.

Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som to års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse. Den bygger også på, hvilken erhvervserfaring og forudgående uddannelse der i øvrigt skal godskrives i erhvervsuddannelsen.

Den individuelle vurdering består af en vurdering af dine tidligere erhvervede kompetencer. Det kan være uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og kompetencer, der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om dit uddannelsesforløb kan afkortes yderligere.

Realkompetencevurderingen vil afgøre, hvilken af de tre euv-veje, du skal gennemføre.

Euv1

Når du har mindst to års relevant erhvervserfaring skal euv gennemføres uden grundforløb og uden praktikuddannelse.

Skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb er som udgangspunkt mindst 10 procent kortere end det tilsvarende hovedforløb på erhvervsuddannelse for unge. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af din realkompetencevurdering. 

Euv2

Når du er 25 år eller derover, skal grundforløbets 1. del ikke gennemføres.

Afhængigt af erhvervserfaring og tidligere gennemført uddannelse gennemfører du hele eller dele af grundforløbets 2. del, der har en varighed på 20 uger.

Grundforløbsprøve

For at blive optaget på et hovedforløb skal du gennemføre en grundforløbsprøve på lige fod med unge, medmindre andet er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen,

Overgangskrav

For at blive optaget på et hovedforløb skal du opfylde de overgangskrav, der er fastsat for uddannelsen på lige fod med de unge, med mindre det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at euv2-elever er undtaget.

Hovedforløb

Skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb er som udgangspunkt mindst 10 procent kortere end det tilsvarende hovedforløb på erhvervsuddannelse for unge.

Euv2 eleverne skal ligesom de unge have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Elever, som skal påbegynde en euv med grundforløb, kan begynde med eller uden uddannelsesaftale på samme måde som unge elever. Elever uden en uddannelsesaftale vil have adgang til skolepraktik i et praktikcenter efter lovens almindelige regler.

Forsørgelse

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden elevløn under uddannelsen. Virksomheden kan samtidig få euv-refusion på op til 110 procent af højeste dagpengesats under din skolegang. Dog kan euv-refusionen ikke overstige elevlønnen.

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hovedforløbet.

Hvis erhvervsuddannelsen for voksne følges som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, vil du modtage forsørgelse efter de gældende regler på området. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Euv3

Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal du gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge (eud).

Grundforløb

Når du er 25 år eller derover, skal grundforløbets 1. del ikke gennemføres. Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, indgår grundforløbets 2. del i uddannelsen. Varigheden af grundforløbets 2. del er som udgangspunkt 20 uger.

Grundforløbsprøve

For at blive optaget på et hovedforløb skal du gennemføre en grundforløbsprøve på lige fod med unge, med mindre andet er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen.

Overgangskrav

For at blive optaget på et standardiseret hovedforløb skal du opfylde de overgangskrav, der er fastsat for uddannelsen på lige fod med de unge.

Hovedforløb

Hovedforløbet svarer i omfang og varighed til hovedforløbet på en erhvervsuddannelse for unge både med hensyn til skoleundervisning og praktikuddannelse.

Forsørgelse

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, udbetaler virksomheden elevløn under uddannelsen. Virksomheden kan samtidig få euv-refusion på op til 110 procent af højeste dagpengesats under skolegang. Dog kan euv-refusionen ikke overstige elevlønnen.

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hovedforløbet.

Hvis erhvervsuddannelsen for voksne følges som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige, vil du modtage forsørgelse efter de gældende regler på området. Kontakt dit lokale jobcenter for nærmere information.

Spørgsmål og svar om euv

Adgang til euv

Skal voksne med 2 års relevant erhvervserfaring tage de certifikater, som de måtte mangle fra grundforløbet, før de kan gå i gang med hovedforløbet?

Nej, fra 1. januar 2018 er reglerne blevet ændret, så elever, der kun mangler et certifikatfag (for eksempel førstehjælp, arbejdsmiljø) for at opfylde overgangskravene, får mulighed for at følge undervisningen og afslutte certifikatfaget på grundforløbet, samtidig med at eleverne følger undervisningen i hovedforløbet.

Hvor mange gange må voksne begynde på grundforløbets 2. del?

Både unge og voksne kan maksimalt optages tre gange på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale.

Hvis en voksen har gennemført en studentereksamen, opfylder han eller hun så de generelle adgangskrav?

Ja, hvis eleven har bestået en prøve i fagene dansk og matematik på samme eller højere niveauer end 9. og 10. klasseprøve.

Indhold i euv

Er det muligt at gennemføre euv som eux?

Ja, det er muligt at gennemføre euv, hvor man opnår studiekompetence.

Elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del, kan få refusion for deltagerbetaling for eventuelt supplerende undervisning i de obligatoriske grundfag, der er placeret på grundforløbets 1. del, hvis de efterfølgende fuldfører grundforløbets 2. del med eux.

Indgår der praktik i euv?

Ja. Euv skal være en vekseluddannelse ligesom erhvervsuddannelserne for unge.

Hvis en voksen har to års relevant erhvervserfaring forud for uddannelsesstart, vil den voksne elev dog få godskrevet hele praktikuddannelsen.

Skal skoleundervisningen i hovedforløbet på EUV med EUX være afkortet?

Nej. Når en EUV gennemføres med EUX, vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være afkortet, hvilket fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne.

Realkompetencevurdering

Hvordan skal det forstås, at en euv indledes med en vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer (§66v, stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser)?

At euv indledes med en realkompetencevurdering betyder, at den voksne elev som det første efter optagelsen skal kompetencevurderes i forhold til den uddannelse, han eller hun er optaget på og at realkompetencevurderingen indgår i uddannelsen. På den baggrund fastlægges det konkrete uddannelsesforløb med udgangspunkt i de på forhånd fastlagte euv-forløb. Realkompetencevurderingen danner udgangspunkt for elevens personlige uddannelsesplan.

Realkompetencevurderingen vil bestå af en objektiv og en individuel del. Som led i etableringen af euv skal arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg) beskrive, hvilke forudgående uddannelser, amu-kurser og erhvervserfaring, der kan godskrives i hvilke erhvervsuddannelser for voksne.

På den måde bliver skolernes grundlag for den objektive del af realkompetencevurderingen tydeligere, og det bliver mere gennemsigtigt for eleverne, hvilken konkret afkortning de er berettiget til. Den individuelle afkortning giver mulighed for yderligere afkortning på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes kompetencer.

Hvor stor en del af kompetencevurderingen er ”tvangsmerit”?

Der er tre former for godskrivning:

  1. Standardafkortning på minimum 10 procent. af skoleundervisningen fastlagt af de faglige udvalg.
  2. Standardiseret regelbundet afkortning, som er fastlagt i meritbilaget til uddannelsesbekendtgørelserne.
  3. Individuel skønsmæssig afkortning af skoleundervisningen og praktikuddannelsen ud over det, der følger af meritbilaget, ud fra den enkelte elevs tidligere erfaring og opnåede kompetencer.

Ændringen af reglerne pr. 1. januar 2018 omfatter nummer 3) individuel skønsmæssig afkortning af skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Ændringen betyder, at eleven fremover har ret, men ikke pligt til at få den individuelle skønsmæssig afkortning på baggrund af elevens yderligere kompetencer, som ikke fremgår af meritbilaget.

Der er ikke ændret på reglen om, at eleven har både ret og pligt til at få standardafkortning og den standardiserede regelbundne afkortning, nummer 1 og 2 ovenfor.

Hvad med rkv og uddannelsesaftaler – hvordan vil det foregå i euv?

Man vil kunne indgå uddannelsesaftaler om euv, som kun omfatter en rkv med tilhørende udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan.

Det betyder, at der vil kunne indgås en uddannelsesaftale, der kun gælder for rkv. Man vil således kunne vente med at indgå en uddannelsesaftale for det samlede uddannelsesforløb indtil resultatet af rkv’en er kendt. Herved har uddannelsesaftalens parter et klart grundlag for at indgå en aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen, der omfatter resten af uddannelsen.

Klagemuligheder?

Elever kan klage over skolens afgørelser om anerkendelse af realkompetence i forbindelse med euv til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, bortset fra praktiske kompetencer. Med hensyn til praktiske kompetencer kan elever indbringe skolens afgørelse til vedrørende faglige udvalg (jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 139, stk. 2 og 6).

Merkantile erhvervsuddannelser

Hvordan ser voksnes merkantile erhvervsuddannelsesforløb ud, hvis de har en gymnasial uddannelse i forvejen?

Det konkrete svar afhænger af, hvilken merkantil erhvervsuddannelse, der ønskes, og hvilken/hvor megen erfaring, den voksne kommer med samt hvilken gymnasial eksamen, vedkommende har:

- Er der tale om en euv1, skal vedkommende ikke have grundforløbets 2. del. 

- Er der tale om euv2 kan der være tale om et grundforløbets 2 del på op til 10 uger for elever med en stx, hf og htx. 

- For elever med en hhx kan der være tale om et grundforløbets 2. del på op til 5 uger. 

- For finansuddannelsen gælder dog, at grundforløbets 2 del for elever med en gymnasial eksamen (lige gyldigt hvilken af retningerne) varer op til 1 uge. 

- Endvidere gælder, at en person, der har en gymnasial eksamen, ikke skal have eux på de merkantile uddannelser. 

Hvis man er uddannet indenfor det merkantile område og ønsker en ny uddannelse, også indenfor det merkantile område, så får man skåret 6 måneder væk af uddannelsen. Er det noget man kan, eller er det noget, man skal?

Der er tre former for godskrivning:

  1. Standardafkortning på minimum 10 procent af skoleundervisningen fastlagt af de faglige udvalg.
  2. Standardiseret regelbundet afkortning, som er fastlagt i meritbilaget til uddannelsesbekendtgørelserne.
  3. Individuel skønsmæssig afkortning af skoleundervisningen og praktikuddannelsen ud over det, der følger af meritbilaget, ud fra den enkelte elevs tidligere erfaring og opnåede kompetencer.

Ændringen af reglerne pr. 1. januar 2018 omfatter nummer 3) individuel skønsmæssig afkortning af skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Ændringen betyder, at eleven fremover har ret, men ikke pligt til at få den individuelle skønsmæssig afkortning på baggrund af elevens yderligere kompetencer, som ikke fremgår af meritbilaget.

Der er ikke ændret på reglen om, at eleven har både ret og pligt til at få standardafkortning og den standardiserede regelbundne afkortning, nummer 1 og 2 ovenfor.

 

Hvis man skal have almene fag som f.eks. dansk og engelsk eller andre fag for at gennemføre en uddannelse inden for f.eks. detail/handel, kan man så få refunderet deltagerbetalingen efter endt uddannelse, ligesom ved EUX?

Eleverne kan opnå refusion for aflagt deltagerbetaling til undervisning, der er nødvendig for at opfylde adgangskravene til hovedforløbet til et eux-forløb. Denne bestemmelse gælder kun i forbindelse med eux.

Mesterlære eksisterer også inden for kontoruddannelsen. Hvordan skal EUX indbygges i denne?

De gymnasiale fag på eux-niveau kan ikke aflægges i virksomheden men må tages på den konkrete erhvervsskole.


Hvis en voksen elev har 2 års relevant erhvervserfaring (dvs. er euv1-elev) og ønsker at gennemføre en af de merkantile erhvervsuddannelser med obligatorisk eux – hvordan skal eleven så påbegynde sin uddannelse?

Eleven skal påbegynde uddannelsen med det studiekompetencegivende forløb – som ligger forud for hovedforløbet. Der kan eventuelt være behov for, at eleven forud for uddannelsesstart supplerer med undervisning på VUC for at nå de 8 C-niveauer. I sådanne tilfælde vil der være mulighed for refusion af deltagerbetalingen.

Undervisningen i euv

Hvornår må en uddannelse planlægges som et sammenhængende forløb for euv-1?

Altid. I udgangspunktet skal skoleundervisningen tilrettelægges som sammenhængende forløb for euv uden praktikuddannelse (euv-1). Skolen fastsætter i samarbejde med eleven og en eventuel arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser.

Må der være hul mellem realkompetencevurderingen og skoleundervisningen?

Ja. Hvis en elevs kompetencevurdering f.eks. viser, at den relevante undervisning først vil blive udbudt efter en periode, eller det f.eks. passer bedst i forhold til den voksnes job, kan der godt være et ”hul” i elevens uddannelsesforløb. Hvis en anden skole udbyder undervisningen tidligere, vil skolen kunne henvise hertil. Der vil ikke være forsørgelse i disse huller.

Hvad er retsstillingen for euv-1 for elever og virksomheder, såfremt forløbet er delt op i flere skoleperioder med ordinær ansættelse?

Euv-1 elever er under uddannelse, når de modtager skoleundervisning, og er i ordinær beskæftigelse, når de er i virksomheden.

Skal voksne med 2 års relevant erhvervserfaring bestå de grundfag, som de måtte mangle fra grundforløbet, før de kan gå i gang med hovedforløbet?

Nej. Det er et resultat af relevansvurderingen, at erhvervserfaringen træder i stedet for overgangskravene, herunder grundfagskravene (og kravene til praktikuddannelsen).  Hvis en voksen opfylder kriterierne for 2 års relevant erhvervserfaring betyder det, at den voksne er fritaget for grundforløbets 2. del, inklusive grundfagskrav, og praktikuddannelsen.

Gælder kvalitetsinitiativerne også for voksne?

Ja, kvalitetsinitiativerne gælder også euv. Især skal der være fokus på lærernes kompetenceudvikling og undervisningsdifferentiering.

Økonomi i euv

Hvordan er økonomien i euv?

Den forsørgelse, man kan modtage under euv-forløbet, afhænger af en række forhold:

- Hvis eleven er i beskæftigelse, vil arbejdspladsen udbetale elevløn, og virksomheden vil modtage euv-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats, når eleven er på skole. Der ydes ikke euv-refusion for løn under praktik. Der søges om euv-refusion hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på Virk.dk.

- Hvis eleven ikke er i beskæftigelse afhænger forsørgelsen af, om eleven vurderes at have behov for praktik.

- Såfremt eleven ikke vurderes at have behov for praktik, er eleven SU-berettiget under euv-forløbet. Hvis eleven i det indledende rkv-forløb vurderes til at skulle gennemgå et praktikforløb, vil eleven kunne opnå elevløn fra praktikstedet, som vil få euv-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats når eleven er på skole. Såfremt eleven ikke finder et praktiksted, vil eleven kunne modtage SU til grundforløbet og skolepraktikydelse under hele hovedforløbet.

- Det vil ligesom i dag være muligt at tage en erhvervsuddannelse gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse, aftales med kommunen.

Er grundforløbsundervisningen i euv-vej 2 omfattet af en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale kan omfatte grundforløbet, men den skal ikke gøre det. Hvis virksomheden vil have den høje godtgørelse, skal der dog være en uddannelsesaftale. Hvis virksomheden ikke vil betale løn i ansættelsesperioden kan medarbejderen selvfølgelig ikke være ansat længere men må anse sig som fyret (eller rettere sagt så er ansættelsesaftalen misligholdt). SU kommer kun på tale for ledige (eller personer, som ikke er i beskæftigelse).

Udbud af rkv-euv

Hvem skal gennemføre rkv og udbyde euv?

Den skole, som eleven er optaget på, gennemfører realkompetencevurderingen. Er skolen alene godkendt til grundforløbet, må skolen – efter aftale - udføre realkompetencevurderingen på vegne af en skole, der er godkendt til hovedforløbet, da realkompetencevurderingen skal tage udgangspunkt i målene for den pågældende erhvervsuddannelse, jf. lovens § 66 v, stk. 2.  Det er hovedforløbsskolen, som har ansvaret for, at kompetencevurderingen er retvisende.

I princippet er der ikke noget til hinder for, at en skole kan optage en elev til uddannelsen og gennemføre realkompetencevurderingen, og at eleven derefter ønsker overflytning til en anden skole, når selve uddannelsesforløbet går i gang.

Det skal bemærkes, at hvis der er en skole nærmere end 5 kvarters transporttid i forhold til ansøgerens bolig, vil denne ikke være berettiget til skolehjem. Dette gælder ikke kun realkompetencevurderingen, men også undervisningen.

Retten til at udbyde euv-forløb følger retten til at udbyde eud-forløb, så skoler, som kan udbyde bestemte eud-forløb, kan udbyde de samme forløb som euv. Det medvirker blandt andet til, at der kan ske samlæsning mellem unge og voksne, hvor det er relevant, og der skabes et bredt uddannelsestilbud for de voksne.


AMU i euv

Når der indgår AMU i euv-fagrækken er de voksne elever så AMU-kursister, og skal de for AMU-modulerne have AMU-takst?

Nej. En euv er en erhvervsuddannelse, blot hvor elever er 25 år eller derover. At arbejdsmarkedsuddannelser kan integreres i de standardiserede afkortede hovedforløb som uddannelsesspecifikke fag, ændrer ikke ved at Euv-eleven er en erhvervsuddannelseselev.

Euv-eleverne udløser normal eud-takst, og indgår der amu i fagrækken for euv-eleven, er der ikke tale om en amu-kursist der udløser amu-takst. En euv er en erhvervsuddannelse.

Spørgsmål fra reformkonferencen 2015

Hvornår skal kompetenceafklaringen foregå i en mesterlæreaftale i euv?

Kompetenceafklaringen skal foregå ved påbegyndelsen af aftalen, for at aftalens varighed kan blive fastsat. Euv2 og euv3 forløb kan tilrettelægges som ny mesterlære. Den praktiske oplæring, der erstatter grundforløbet, skal afkortes  i samme forhold som grundforløbet ville kunne afkortes.

Skal euv2-elever, der ikke skal have grundforløb, opfylde overgangskravene til hovedforløbet?

Ja, det skal de. Euv2-elever kan kun få godskrevet hele grundforløbet, hvis de allerede ved optaget opfylder overgangskravene til hovedforløbet.

Må man lade være med at registrere en rkv-aktivitet for en euv-elev, hvor kompetenceafklaring og uddannelsesplan kan overstås ved en samtale, som skolen betragter som en optagelsessamtale og ikke ønsker at indberette og få taxameter for?

Nej, alle elever over 25 skal registreres i et rkv forløb af mindst ½ dags varighed som opstart på deres uddannelse. Resultatet af realkompetencevurderingen skal registreres i Elevplan.

Hvis et euv1-forløb indeholder pauser mellem skoleforløb, kan virksomheden og eleven så vælge at indgå uddannelsesaftaler, der kun omfatter skoleforløbene?

Nej, de skal indgå en uddannelsesaftale uden oplæring, som omfatter hele uddannelsesforløbet. Imellem skoleperioderne har den ansatte status af almindelig medarbejder.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 23. april 2019