Et eux-forløb på de tekniske erhvervsuddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb i ordinære erhvervsuddannelser.

Grundforløbet indeholder (ud over indholdet i de ordinære uddannelser) seks grundfag på C-niveau. Dansk, engelsk, samfundsfag og matematik indgår i alle eux-forløb. De resterende to fag er fag, der er relevante for den enkelte erhvervsuddannelse.

Fagenes læreplaner

Til fagene på C-niveau bruges fagbilag fra grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

Hovedforløb

Hovedforløbets varighed i et teknisk eux-forløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne. 

Hovedforløbets varighed forlænges i forhold til de ordinære erhvervsuddannelser på den ene side som følge af længere skoleperioder, men kan omvendt afkortes som følge af kortere praktikperioder.

Hovedforløbet vil ud over det ordinære indhold i erhvervsuddannelsen indeholde en række fag og niveauer på gymnasialt niveau, der i omfang - sammen med fagene på gymnasialt niveau i grundforløbet - svarer til en toårig gymnasial uddannelse. Dansk A og engelsk B indgår i alle eux-forløb. Derudover indgår der en række gymnasiale fag, som er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse. Det kan eksempelvis være fag som teknik, teknologi, matematik, fysik, design, psykologi eller samfundsfag. Endelig indgår der en større skriftlig opgave samt et eksamensprojekt. De gymnasiale fag for det enkelte eux-forløb fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne.

Fagenes læreplaner

I uddannelsesbekendtgørelserne er det angivet, hvilke læreplaner, der skal anvendes i eux-forløbet.

Eux-beviset udstedes, når du afslutter hovedforløbet og dermed hele eux-forløbet.

Tilrettelæggelse

Hovedforløbene i tekniske eux-forløb tilrettelægges med vekslende skole- og praktikperioder af et halvt års varighed. Det gør det enkelt at overskue forløbene, og det gør det muligt for virksomhederne at indgå aftale med to elever, som skiftevis vil være i gang med henholdsvis en skole- og en praktikperiode.

Skoleperioderne skal tilrettelægges, så de både indeholder undervisning på gymnasialt niveau og undervisning fra erhvervsuddannelsen. Dermed udnyttes synergien mellem de to former for undervisning.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 1. marts 2019