Hop til indhold

Formålet er at få enklere og tydeligere mål, beskrivelse og dokumentation af skolernes lokale tilrettelæggelse af undervisningen, samt den tilhørende evaluering og bedømmelse. 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Den lokale undervisningsplan skal være færdigudarbejdet inden et skoleopholds begyndelse.

Kravene til LUP er frem over minimumskrav med fokus på beskrivelse af undervisningen, og omfatter tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen på alle skoler: 

  1. Læringsmål for undervisningen. Beskrivelsen kan bestå i henvisning til fagmål eller kompetencemål, som kan være uddybet ved lokal fastlagte mål. 
  2. Indholdet i undervisningen, herunder det planlagte faglige indhold, og hvordan undervisningen planlægges helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og praksisrelateret.
  3. Evaluering og bedømmelse, herunder rammer for den løbende evaluering samt bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den afsluttende bedømmelse af fagene. 

Med minimumskravene er det intentionen at LUP fokuserer på kernefagligheden, målrettet undervisningen og de lærere, der forestår undervisningen. 

Modellen

For at give skolerne frihed til at skrive ind i deres pædagogiske kontekst, er der ikke fastsat en bestemt ramme med en fastlagt skabelon. Der er alene fastsat en rammesættende model med tre overordnede indholdspunkter, og korte beskrivelser af forventningen til indhold i de tre punkter (jf. nedenstående figur). 

Modellen skal forstås som en beskrivelse af minimumskravene til LUP. Det er derved op til skolerne og de enkelte lærerteams at beslutte omfanget og indholdet i LUP, og der må gerne skrives mere end de krav, der fremgår af minimumsmodellen.

Modellen er udelukkende en visuel model for de områder, der som minimum skal beskrives i skolens lokale uddannelsesplan (LUP).

 

Prøver og eksamen i forhold til skolens LUP

LUP skal enten indeholde eller henvise til bestemmelser omkring prøver og eksamen, for eksempel links til bekendtgørelser eller den nationale standard for grundforløbet 2. del. 

Skolens beskrivelse af prøvebestemmelser skal følge reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (retsinformation.dk) . Læs mere om prøver og eksamen her.

Desuden skal LUP beskrivelserne indeholde:

  • Hvis der ved prøven eventuelt er begrænsninger i tilladte hjælpemidler, jf. 10 og § 14 i ovenstående bekendtgørelse.
  • Hvis der eventuelt ved prøven anvendes et andet sprog end undervisningssproget jf. § 17 i ovenstående bekendtgørelse. 

Særligt om punkter der udgår af LUP

Med bekendtgørelsesændringen udgår en række punkter af LUP, herunder indholdet i skoleoplæring og beskrivelse af lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr. Skolen skal fortsat beskrive disse punkter i samarbejde med LUU, men de skal ikke mere indgå i LUP. Punkterne skal ligeledes stadig være tilgængelige på skolens hjemmeside, hvilket du kan læse mere om på erhvervsuddannelsernes hjemmesidevejledning.

Baggrunds fakta boks:
Sidst opdateret: 28. juni 2023