Hop til indhold

Erhvervsuddannelserne er opbygget af grund- og hovedforløb. De fleste uddannelser indeholder en række prøver i forskellige fag i grund- og hovedforløb.

Grundforløbet
I grundforløbets første del skal eleverne til én prøve i grundfag.
I grundforløbets anden del skal eleverne ligeledes til én prøve i grundfag samt én prøve i det uddannelsesspecifikke fag – grundforløbsprøven.

Hovedforløb
I uddannelsernes hovedforløb er der flere typer prøver afhængig af, hvilken uddannelse der er tale om. Der kan ligesom i grundforløbet være en eller flere prøver i grundfag. Ud over dette kan der være prøver i uddannelsesspecifikke fag eller i specialefag.

Erhvervsuddannelserne afsluttes altid med en faglig prøve, hvor elevernes kompetencer afprøves i virkelighedsnære sammenhænge. Prøven er typisk opbygget som en kombination af teoretisk og praktisk arbejde og betegnes fagprøve, afsluttende prøve eller svendeprøve.

Se guide til god praksis for de afsluttende prøver (pdf)

Fælles grundelementer ved prøver og eksamen

Som elev, lærer eller censor ved erhvervsuddannelserne er det vigtigt at have kendskab til de fire fælles grundelementer, der er i spil ved prøver og eksamen. De fire grundelementer er:

  • Mål og krav
  • Eksaminationsgrundlag
  • Bedømmelsesgrundlag
  • Bedømmelseskriterier.

Læs mere om de fire grundelementer (pdf)

Eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen, retsinformation.dk) fastsætter rammer for blandt andet prøvens tilrettelæggelse og gennemførelse, censur og klagemuligheder. Endvidere er der fastsat krav til, at skolerne skal beskrive de fire grundelementer ved prøverne.

Skolernes beskrivelse af prøverne skal ske i skolens lokale undervisningsplan for uddannelsen.

Øvrige rammer for prøver

Øvrige bestemmelser om prøver, som skolerne skal lægge til grund for beskrivelserne i den lokale undervisningsplan, er:

  • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne (hovedbekendtgørelsen)
  • De enkelte uddannelsesbekendtgørelser
  • Uddannelsesordninger for de enkelte uddannelser
  • Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grundfagsbekendtgørelsen).

Læs mere i de enkelte bekendtgørelser og uddannelsesordninger

Der er dog afsluttende prøver, hvor det er de faglige udvalg for uddannelsen, som afholder prøven (svendeprøven), og som ud fra hovedbekendtgørelsens bestemmelser fastsætter de nærmere rammer herfor.

Karaktergivning

Ved bedømmelse af elevers præstationer til prøve fastsættes der en karakter, som enten kan være en karakter fra 7-trins-skalaen eller en bedømmelse af præstationen til bestået/ikke bestået.

Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse (retsinformation.dk)
finder anvendelse.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 28. juni 2023