Hop til indhold

Indhold

Udbud af erhvervsuddannelser

1 Indledning
1.1 Udlægningsaftaler
1.2 Uddannelsesudbud
1.3 Særlig uddannelsesudbud
1.4 Skolens pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag
1.5 Lokale undervisningsplaner
1.6 Ordensregler
1.7 Prøver og eksamen
1.8 Samarbejde om prøver og beviser
1.9 Skolepraktik
1.10 Deltagerbetaling
1.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr
1.12 Kvalitetssystem
1.13 Nøgletal

 

Udbud af erhvervsuddannelser

Den følgende gennemgang af hvilke oplysninger, uddannelsesinstitutionernes har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod udbydere af erhvervsuddannelser.

1 Indledning

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at den følgende gennemgang også omfatter uddannelsesudbud, der tilrettelægges som ny mesterlære, studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (pbu) og erhvervsuddannelse for voksne (euv) samt adgangskursus til erhvervsuddannelserne.

For eux’s vedkommende nævnes det undervejs, når denne afviger fra reglerne om eud uden eux.

Formkrav til institutionernes hjemmesider

Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger:

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.
Oplysninger på institutionens lokale intranet

Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som fx Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse.

Det er imidlertid en forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke kræver brug af password.

Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres:

 • at oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password,
 • at eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password,
 • at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.
Tjekliste med nøgleord

Til hjemmesidevejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik.

Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det pågældende emne

Under tjeklisterne er indsat links til de pågældende regler i www.retsinformation.dk.

Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til. Regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

1.1 Udlægningsaftaler

Det er en generel forudsætning for udbudsgodkendelse, at udbyderne samarbejder om dækningen af udbud, og at institutionerne indgår samarbejdsaftaler om udbuddet, herunder også om udlagt undervisning.

Det er et vilkår for etablering af udlagt undervisning, at udlægningen er synlig på såvel udbudsinstitutionens som på den afholdende institutions hjemmeside. Det vil sige, at den samlede udlagte undervisning – eksisterende og besluttet kommende – skal fremgå af institutionernes hjemmesider.

Registreringen af udlagt undervisning på institutionernes hjemmesider skal indeholde følgende oplysninger:

 • Uddannelsesnummer og navn på den udlagte uddannelse
 • Navn og adresse på udbudsinstitutionen og afholdende institution samt oplysninger om stedet, hvor den udlagte undervisning gennemføres
 • Periode for den aftale udlægning.

Institutionerne skal ligeledes samme sted registrere al undervisning, som finder sted fra en anden destination end institutionens hjemsted. Registreringen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Uddannelsesnummer og navn på den pågældende uddannelse
 • Navn og adresse på stedet, hvor den udlagte undervisning gennemføres.

1.2 Uddannelsesudbud

Ifølge den generelle bestemmelse i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., skal institutionerne på deres hjemmesider oplyse om aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner, herunder skolens lokale undervisningsplaner.

For erhvervsuddannelserne dækker dette over grundforløb (fra 2005 opdelt i henholdsvis 1. del, herunder hovedområder med tilknyttede fagretninger, og 2. del) og hovedforløb i de enkelte erhvervsuddannelser på de forskellige kompetencegivende trin.

1.3 Særlig uddannelsesudbud

Desuden skal institutionen på hjemmesiden oplyse om eventuelle udbud af individuelle uddannelser, grundløbspakker eller skolepraktik i praktikdelen, der ligeledes udbydes efter de til enhver tid gældende regler.

Individuelle uddannelser

En individuel uddannelse tilrettelægges af institutionen i samarbejde med eleven og en eller flere praktikvirksomheder. Institutionen skal gøre ikke-personfølsomme oplysninger om sine individuelle uddannelser tilgængelige for offentligheden på internettet.

Praktikcenter

Skolen skal oplyse om eventuelle godkendelser til at udbyde skolepraktik i praktikcenter og om samarbejdsaftaler med andre skoler herom i overensstemmelse med reglerne om skolernes pligt til at oplyse på hjemmesiden om deres udbud af uddannelser mv.

1.4 Skolens pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag

Skolen skal beskrive det fælles pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse på hele skolen, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer og systematik for anvendelse af metoder og strategi til fremme af undervisningsdifferentiering.

1.5 Lokale undervisningsplaner

Den lokale undervisningsplan fastsættes af institutionen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Der udarbejdes undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb og hovedforløb. Undervisningsplanen er institutionens dokumentation af undervisningen og skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Det påhviler institutionen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg at følge behovet for fornyelse af undervisningsplanen og foretage fornøden revision. Den lokale undervisningsplan skal omfatte institutionens eventuelle udbud af eux-forløb.

Kravene til indholdet i den lokale undervisningsplan fremgår af § 53 i hovedbekendtgørelsen, og skolen skal sikre sig, at de planer, der offentliggøres på hjemmesiden er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet inspirationsmateriale, som er offentliggjort på www.emu.dk. Materialet omfatter blandt andet en vejledning, seks eksempler lokale undervisningsplaner samt en række spørgsmål og svar.

1.6 Ordensregler

Skolen skal fastsætte ordensregler for elever i skolens erhvervsuddannelser. Skolen skal informere eleverne om ordensreglerne senest ved undervisningens begyndelse. Skolen informerer endvidere det lokale uddannelsesudvalg om reglerne.

Skønt, der ikke findes et direkte krav om, at disse skal være at finde på institutionens hjemmeside, bør de være tilgængelige for offentligheden på samme måde som det er krævet på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Ordensreglerne skal indeholde:

 1. Regler om elevernes mødepligt og tilstedeværelse
 2. Regler om fravær og om registrering af fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund
 3. Regler om elevernes hjemmearbejde og opgaveaflevering
 4. Regler om elevernes deltagelse i projektarbejde eller lignende arbejde eventuelt uden for skolen, og skolens registrering heraf
 5. Regler om elevernes sygemeldinger og lignende meddelelser
 6. Regler om skolens underretning af praktikvirksomheder ved forsømmelse
 7. Regler om god orden og andre regler, som skolen finder hensigtsmæssige
 8. Regler om de forholdsregler, skolen vil iagttage ved overtrædelse af ordensreglerne.

1.7 Prøver og eksamen

Reglerne for hvilke oplysninger, der skal findes på institutionens hjemmeside i relation til prøver og eksamen findes i den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse.

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) reguleres efter almeneksamensbekendtgørelsen, se nedenfor.

§ 3 i den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelse er meget præcis i forhold til oplysningspligten på hjemmesiden i forbindelse med prøver og eksamen og bringes derfor her i sin helhed med henvisning til de øvrige paragraffer i eksamensbekendtgørelsen:

Det påhviler uddannelsesinstitutionen i den lokale undervisningsplan at fastsætte nærmere om følgende:

Den enkelte uddannelse:

 1. Hvilke prøver og andre bedømmelser, der indgår i uddannelsen
 2. Antallet af prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag, og vægtningen af de karakterer, der gives i de enkelte prøver
 3. Hvilke krav der stilles for udstedelse af bevis for afsluttet uddannelse.

Den enkelte prøve:

 1. Opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i prøven henholdsvis eksaminationen
 2. Tilmelding, indstilling og eventuel afmelding til prøven, herunder ved sygdom
 3. Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 10 og § 14
 4. Det anvendte sprog ved prøven, jf. § 17
 5. Prøveformer, jf. § 10, herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer
 6. Hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøven
 7. Prøvens eksaminationsgrundlag, som er det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra
 8. Prøvens bedømmelsesgrundlag, herunder hvilke produkter, processer eller præstationer der gøres til genstand for bedømmelsen og eventuel vægtning af forskellige delkarakterer
 9. Prøvens bedømmelseskriterier, som med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget skal beskrive, hvad der lægges vægt på ved vurderingen af eksaminandens præstation
 10. Hvorvidt præstationen skal vurderes efter 7-trins-skalaen eller med en anden form for bedømmelse.

Et eksamensreglement om afholdelse af prøver, der indeholder reglerne for og oplysninger om:

 1. Rammer for tilmelding, indstilling og eventuel afmelding til prøven, herunder ved sygdom
 2. Særlige prøvevilkår, jf. § 18
 3. Brug af egne og andres arbejder, jf. § 19
 4. Uregelmæssigheder, jf. §§ 19 og 34
 5. Klager, jf. kapitel 10
 6. Identifikation af eksaminanderne.

Det påhviler institutionen at orientere eksaminanderne og de øvrige medvirkende ved prøver om prøvereglerne og om det i henhold til det ovenfor fastsatte i undervisningsplanen.

Reglerne skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Prøver og eksamen for eux

De tilsvarende krav for institutionens oplysningspligt på sin hjemmeside i forbindelse med prøver og eksamen på den studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) findes i almeneksamensbekendtgørelsen, § 6, der gengives her:

§ 6. Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.

Institutionen skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold:

 1. Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter
 2. Antal prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag
 3. Eventuelle frister for tilmelding
 4. Betingelser for deltagelse i prøven, jf. § 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen.

Institutionen skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om:

 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9
 2. Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15
 3. Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16
 4. Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17
 5. Særlige prøvevilkår, jf. § 19
 6. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20
 7. Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.

Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden.

De her nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

1.8 Samarbejde om prøver og beviser

Beskrivelse af tilrettelæggelsen af skolens samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser. Skolen inddrager det lokale uddannelsesudvalg i beskrivelsen af den praktiske gennemførelse af de konkrete prøver i de enkelte uddannelser og efterfølgende udstedelse af beviser. 

1.9 Skolepraktik

Skolen skal i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg beskrive indholdet i skolepraktik, praktikbedømmelse af elever i skolepraktik samt kriterier for skolens vurdering af elevers egnethed i forbindelse med skolepraktik.

1.10 Deltagerbetaling

Oplysning om elevers betaling for visse undervisningsmidler efter bekendtgørelsen herom samt oplysning om deltagerbetaling for ekskursioner omfattet af mødepligt og deltagerbetaling for ekskursioner, der er frivillige, og hvor institutionen skal tilbyde alternativ undervisning, hvis eleven ikke deltager, jf. lov om erhvervsuddannelser, bør være at finde på institutionens hjemmeside.

1.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr

Skolen skal i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg beskrive lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr, hvor reglerne om uddannelsen stiller specifikke krav hertil.

1.12 Kvalitetssystem

Institutionen skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling. Systemet skal også anvendes på eventuelle udbud af skolepraktik.

For undervisning i enkeltfag på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, og for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), gælder reglerne om kvalitetssystem i gymnasiale uddannelser, og der henvises derfor til hjemmesidevejledningen til udbud af gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, hf, GSK). 

Institutionens beskrivelse af principperne for og tilrettelæggelsen af sit systematiske kvalitetsarbejde skal være tilgængelig i en kort og overskuelig form på institutionens hjemmeside.

Selvevaluering

Institutionens procedurer for selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen med henblik på at vurdere institutionens resultater i forhold til skolens mål.

Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.

Opfølgningsplaner

Institutionens procedurer for informationsindsamling skal sikre, at institutionen løbende kan dokumentere sine resultater, herunder dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse. Dokumentationen skal samtidig indgå i grundlaget for institutionens selvevalueringer. Den løbende informationsindsamling skal:

 1. belyse, hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål og
 2. indeholde en opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Resultaterne af den løbende informationsindsamling offentliggøres for hvert år senest den 1. marts det efterfølgende år på institutionens hjemmeside.

1.13 Nøgletal

I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutionens nøgletal fremgå af institutionernes hjemmesider. For erhvervsuddannelserne er nøgletallene:

 • Elevernes fuldførelsestid
 • Fuldførelsesfrekvens
 • Frafald
 • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Loven bestemmer, at institutionerne skal anvende centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. For de institutioner, der er omfattet af denne vejledning, skal tallene hentes fra STIL’s datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk).

Institutionen skal selv fremfinde sine egne relevante nøgletal og uploade disse på egen hjemmeside.

Sidst opdateret: 12. august 2021