Hop til indhold
Indhold

Udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

1 Indledning og formkrav
1.1 Uddannelsesudbud
1.2 Studieretninger
1.3 Valgfag
1.4 Adgangskrav til videregående uddannelse
1.5 Uddannelsesmål
1.6 Studieplaner
1.7 Optagelse
1.8 Individuel kompetencevurdering
1.9 Deltagerbetaling
1.10 Prøver og eksamen
1.11 Studie- og ordensregler
1.12 Fastholdelsesstrategi
1.13 Antimobbestrategi
1.14 Kvalitetsudviklingssystem
1.15 Nøgletal

2 Særligt for hf-enkeltfag
2.1 Fagudbud
2.2 Fagelementer fra fag
2.3 Fagpakker
2.4 Studieplaner

3 Gymnasial supplering

 

Udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Den følgende gennemgang af hvilke oplysninger, uddannelsesinstitutionerne har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod udbydere af de fire gymnasiale uddannelser, stx, hf, hhx og htx.

Kravene gælder, med de nødvendige tilpasninger, også for udbud af toårigt studenterkursus og enkeltfagsundervisning samt for selvstuderendes prøver og eksamen.

For hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning er de krav til hjemmesideoplysningerne, der gælder særskilt for hf-enkeltfag, samlet i afsnit 2. Endelig nævnes de hjemmesidekrav, der skal iagttages særskilt for gymnasial supplering (GS) i afsnit 3.

1 Indledning og formkrav til institutionernes hjemmesider

Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger:

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.
Oplysninger på institutionens lokale intranet

Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som fx Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at institutionerne kan linke til disse. Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke kræver brug af password.

Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres:

 • at oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password,
 • at eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password,
 • at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.
Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik.

Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det pågældende emne.

1.1 Uddannelsesudbud

Institutionen skal på sin hjemmeside informere om institutionens aktuelle udbud af uddannelser. Informationen skal opfylde de nedenstående krav til indhold.

1.2 Studieretninger

Institutionens udbud af studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Det er god praksis, at studieretningerne offentliggøres inden den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. Det bør samtidigt fremgå, at grundforløbet har en varighed på tre måneder og danner grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning, og at valg af studieretning tidligst kan finde sted i anden uge af oktober måned. For hver af de studieretninger, som institutionen udbyder, angives de fag og niveauer, der indgår. Institutionen skal på hjemmesiden informere om sigtet med de enkelte studieretninger og om, hvilke muligheder den enkelte studieretning med mulige valgfag giver for direkte adgang til videregående uddannelser.

1.3 Valgfag

Institutionens udbud af valgfag skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Det er god praksis, at studieretningerne offentliggøres inden den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. Institutionens udmelding skal for det enkelte valgfag indeholde oplysning om, hvorvidt faget indgår som et specifikt adgangskrav på bestemte videregående uddannelser.

For den toårige hf-uddannelse gælder, at institutionens udbud af fag, herunder praktisk/musiske fag, fagpakker og valgfag skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. Det er god praksis, at studieretningerne offentliggøres inden den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse.

1.4 Adgangskrav til videregående uddannelse

Oplysninger om aktuelle adgangskrav til de videregående uddannelser fremgår af bilagene til de to adgangsbekendtgørelser for de videregående uddannelser:

 • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen).

Institutionen har pligt til at informere om de videreuddannelsesperspektiver, der er knyttet til hvert enkelt studieretningsudbud med mulige valgfag, jf. pkt. 1.2. I den forbindelse kan institutionen benytte redskabet ”Adgangskortet” på www.ug.dk/adgangskortet.

Der er mulighed for at oprette dybe links til "Adgangskortet", som institutionen kan benytte fra sin hjemmeside. Metoden er, at de relevante fag og niveauer for et givet udbud indtastes, og resultatet i form af uddannelser, der vil være direkte adgang til, fremkommer. Url’en kopieres fra adressefeltet og indsættes som link på hjemmesiden ud for det relevante udbud.

1.5 Uddannelsesmål

Med henblik på at opfylde informationspligten på institutionens hjemmeside om de enkelte uddannelsesmål henvises til mål og indhold for de enkelte fag, der fremgår af læreplanerne.

1.6 Studieplaner

De enkelte studieplaner skal omfatte alle klassens fag og forløb m.v. og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer. Studieplanen justeres løbende og skal formidles på institutionens hjemmeside.

1.7 Optagelse

Reglerne om optagelse på de gymnasiale uddannelser fremgår af optagelsesbekendtgørelsen. Heri pålægges regionsrådet i samarbejde med institutionen at informere om undervisningstilbud. Oplysningerne skal findes på regionsrådets eller institutionens hjemmesider. Det anbefales, at den enkelte institution lægger de relevante optagelsesoplysninger om institutionens udbud på sin egen hjemmeside, også i de tilfælde, hvor oplysningerne findes på regionrådets hjemmeside.

Informationen skal blandt andet omfatte optagelsesbetingelser og fordelingskriterier i forhold til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse.

Institutionen skal også på sin hjemmeside give generel information om indholdet og tilrettelæggelsen af den obligatoriske optagelsesprøve.

1.8 Individuel kompetencevurdering

Ifølge bekendtgørelsen om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i relation til fag i almen voksenuddannelse og almengymnasial uddannelse skal institutionen på sin hjemmeside offentliggøre de metoder og procedurer, som institutionen anvender ved individuel kompetencevurdering.

1.9 Deltagerbetaling

Som en del af oplysningspligten efter optagelsesbekendtgørelsen, jf. ovenfor afsnit 1.7, skal information om deltagerbetaling ligge på regionsrådets eller institutionens hjemmeside. Det omfatter oplysning om deltagerbetaling for ekskursioner omfattet af mødepligt og deltagerbetaling for ekskursioner, der er frivillige, og hvor institutionen skal tilbyde alternativ undervisning, hvis eleven ikke deltager.

Derudover skal oplysninger om  elev-/kursistbetaling for visse undervisningsmidler m.v. også fremgå af regionsrådets eller institutionens hjemmeside.

Deltagerbetaling for enkeltfagsundervisning og selvstuderende

Institutionen skal opkræve almindelig eller forhøjet deltagerbetaling af kursister ved almengymnasiale uddannelser tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for deltagelse i undervisning og prøver samt af selvstuderende opkræve betaling for at gå til prøve. Den almindelige og den forhøjede deltagerbetaling skal på en lettilgængelig måde være oplyst på institutionens hjemmeside.

Undervisningsministeriet finder det naturligt, at institutionerne i denne forbindelse ligeledes oplyser prisen ved fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse.

For så vidt angår enkeltfagsundervisning udbudt efter lov om åben uddannelse skal deltagerbetalingens størrelse ligeledes fremgå af institutionens hjemmeside.

1.10 Prøver og eksamen

Reglerne for, hvilke oplysninger der skal findes på institutionens hjemmeside i relation til prøver og eksamen, findes i almeneksamensbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder i § 6 en præcis angivelse af, hvilke oplysninger der skal findes på hjemmesiden om prøver og eksamen, og gengives derfor her i sin helhed:

§ 6. Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.

Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold:

 1. Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter
 2. Antal prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag
 3. Eventuelle frister for tilmelding
 4. Betingelser for deltagelse i prøven, jf. § 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen.

Stk. 3. Institutionen skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om:

 1. Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9
 2. Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15
 3. Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16
 4. Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17
 5. Særlige prøvevilkår, jf. § 19
 6. Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20
 7. Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden.

Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

1.11 Studie- og ordensregler

Ifølge bekendtgørelsen om studie- og ordensregler skal institutionens studie- og ordensregler fremgå af institutionens hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om institutionen.

Betingelsen om studieaktivitet i relation til SU-reglerne bør fremgå enten af studie- og ordensreglerne eller et andet centralt sted på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

1.12 Fastholdelsesstrategi

Institutionen fastlægger retningslinjer for sit arbejde med at sikre et sundt læringsmiljø, hvor eleverne trives, og med at fastholde elever i uddannelse, herunder om institutionens arbejde med at nedbringe elevernes frafald fra uddannelsen, jf. § 50 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Det følger af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., at uddannelsesinstitutionerne har pligt til at oplyse om indsatsområder på institutionens hjemmeside. Dette gælder også retningslinjer for fastholdelsesarbejdet.

1.13 Antimobbestrategi

Institutionen har pligt til at fastsætte en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning, jf. bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, § 1b. Strategien skal fremgå på institutionens hjemmeside.

1.14 Kvalitetsudviklingssystem

Institutionen skal fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forbindelse med uddannelsen og undervisningen.

Evalueringsstrategi

Institutionen skal udarbejde en evalueringsstrategi, der fastlægger rammerne for dens interne, regelmæssige evaluering af undervisningen og elevernes faglige standpunkt og udvikling, jf. § 19 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Strategien skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Selvevaluering

Institutionens kvalitetssystem skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering.

Opfølgningsplaner

Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser fastslår, at institutionen på grundlag af selvevalueringen årligt skal udarbejde en skriftlig opfølgningsplan, som skal indeholde oplysninger om ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål.  Institutionen skal desuden udarbejde en beskrivelse af hvilke handlinger, institutionen iværksætter som led i opfølgningen og hvordan disse iværksættes og evalueres.

De seneste tre års opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Trivselsmålinger

Som led i institutionens selvevaluering gennemfører institutionen årligt en måling af elevernes trivsel, jf. § 63 i bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser.

Institutionen offentliggør resultaterne af målingen på sin hjemmeside uden oplysninger, som kan henføres til enkeltindivider.

1.15 Nøgletal

I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutionens nøgletal fremgå af institutionens hjemmesider. For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene:

 • Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
 • Overgang til uddannelse
 • Karakterer.

Loven bestemmer, at institutionerne skal anvende centrale databaser. For de institutioner, der er omfattet af denne vejledning, skal tallene hentes fra Datavarehuset via uddannelsesstatistik.dk.

2 Særligt for hf-enkeltfag

For udbud af hf-enkeltfag er der nogle særlige krav til oplysninger på institutionens hjemmeside, der er knyttet til enkeltfagsundervisningens indhold og tilrettelæggelse, og som derfor gennemgås særskilt i det følgende.

Indledningsvis skal der generelt gøres opmærksom på, at udbydere af hf-enkeltfag skal være særligt opmærksom på, hvordan man annoncerer og markedsfører kurserne. Da der er tale om enkeltkurser underlagt deltagerbetaling, er det særligt vigtigt, at man sikrer sig, at potentielle kursister ikke bliver vildledt af kursets markedsføring på hjemmesiden.

Fokus skal særligt rette sig mod fire punkter:

 1. Navngivningen af kurser og fagpakker (der giver studiekompetence til bestemte videregående uddannelser, hvortil der ikke er krav om en fuld gymnasial uddannelse). Det skal fremgå klart og utvetydigt, at der er tale om hf-enkeltfag, som kan læses enkeltvis, men som også kan sammenstykkes til en fagpakke eller en fuld højere forberedelseseksamen. Der må i markedsføringen ikke ske en sammenblanding med andre tilbud.
 2. Deltagerbetaling. Det skal fremgå klart, at fagene/fagelementerne kan læses enkeltvis, og hvad prisen er for hvert fag/fagelement.
 3. Vejledning. Kursisterne skal tilbydes vejledning, både i forbindelse med optagelsen og undervejs i forløbet. Der skal tilbydes vejledning i planlægning af et individuelt uddannelsesforløb og ved valg af nye fag. Det skal sikres, at kursister, der ønsker at sammenstykke enkeltfag til en fuld højere forberedelseseksamen, vejledes i kravene til dette. Det omfatter kravet om udarbejdelse af den større skriftlige opgave og gennemførslen af et eksamensprojekt, jf. § 44 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Det omfatter også kravet til sammensætning af en fuld højere forberedelseseksamen, der i sit omfang svarer til en hf-eksamen med eller uden overbygning.
 4. Optagelse. Af lov om de gymnasiale uddannelser § 16 fremgår, at optagelse tidligst kan finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9. eller 10. klasse.
2.1 Fagudbud

Institutionens fagudbud skal offentliggøres på dens hjemmeside. Samtidig med, at fag udbydes på hf-enkeltfag, skal det oplyses, i hvilken gymnasial uddannelse læreplanen er hjemmehørende.

2.2 Fagelementer fra fag

Fagudbuddet kan omfatte elementer af fag, der skal udgøre en afgrænset enhed. For det enkelte fagelement skal der udarbejdes en beskrivelse af indholdet, der skal ligge inden for det pågældende fags rammer og mål. Kursisterne skal gøres bekendt med indholdsbeskrivelsen og orienteres om, at de ikke kan sammenstykke flere fagelementer til et fag eller deltage i undervisning i et fag og et fagelement fra samme fag samtidig.

2.3 Fagpakker

Fagudbuddet kan ligeledes omfatte et antal fag (samlet i en fagpakke) med henblik på at opfylde adgangskravene til én bestemt videregående uddannelse. Indholdet i fagpakken fastlægges på baggrund af de optagelseskrav, der findes i bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2.4 Studieplaner

Studieplanen skal for kursister, der følger fagpakker eller sammenhængende forløb, sikre sammenhæng og kontinuitet i den enkelte kursists uddannelse. Studieplanerne justeres løbende og skal formidles på institutionens hjemmeside.

I studieplanen indarbejdes en plan for evaluering af kursisternes udbytte. Her forbindes studieplanen med den overordnede evalueringsplan for institutionen, som følger af bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

3 Gymnasial supplering

Oplysning om undervisning og prøver varetages af de såkaldte GS-koordinatorer. GS-koordinatorerne udarbejder hvert år inden 1. maj materiale om næste kursusårs udbud af undervisning efter GS-bekendtgørelsen. Materialet skal indeholde oplysning om det kommende kursusårs udbud af fag og niveauer.

GS-hjemmeside (www.gsdanmark.dk)

GS-koordinatorerne skal sikre, at materialet i henhold til bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er tilgængeligt på den hjemmeside om GS (www.gsdanmark.dk). På hjemmesiden skal der være oplysninger om hvilke institutioner, der udbyder undervisning og prøver i GS samt de fag og prøver, der udbydes, herunder hvilken læreplan og med hvilken uddannelsestid det pågældende planlægges læst.

Udbyders oplysningspligt på hjemmeside

Den landsdækkende hjemmeside (www.gsdanmark.dk) fungerer som en portal, der leder videre til de lokale udbyderes hjemmesider. Det er den udbydende uddannelsesinstitution, der har ansvaret for at sikre, at alle relevante oplysninger i forbindelse med markedsføring og annoncering af aktuelle GS-aktiviteter findes på institutionens egen hjemmeside. De samme krav til hjemmesideinformationen, der gælder for udbydernes ordinære uddannelsesudbud, gælder også for GS.

Sidst opdateret: 27. juni 2023