Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten. Henvisninger vil uddannelseslov og bekendtgørelser vil blive opdateret i forbindelse med reformen august 2017

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

Uddannelsesudbud

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Det er således ikke nok, at disse oplysninger findes på et lukket intranet.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 1.

Studieretninger

Afsnit 1.2

(Læs mere i vejledningen

Udbud af studieretninger skal være offentliggjort på hjemmesiden senest den 1. december i året forud for optagelse.

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, § 5, stk. 4 

Valgfag

Afsnit 1.3

(Læs mere i vejledningen)

Udbud af valgfag bør være offentliggjort på hjemmesiden senest den 1. december i året forud for optagelse.


Adgangskrav til videregående uddannelse

Afsnit 1.4

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal på sin hjemmeside oplyse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretningsudbud med mulige valgfag giver direkte adgang til.

Adgangskravene til de videregående uddannelser findes som bilag til følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor­uddannelser.

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne.

Om brugen af adgangskortet på ug.dk:

Adgangskrav - Praktisk vejledning (pdf)

Tekniske spørgsmål kan stilles til UG-redaktionen via mailadressen ug@stil.dk.

Uddannelsesmål

Afsnit 1.5

(Læs mere i vejledningen)

På skolens hjemmeside skal mål og indhold for de enkelte fag fremgå.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 1.

Studieplaner

Afsnit 1.6

(Læs mere i vejledningen

Studieplaner for de enkelte klasser skal være offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside og skal løbende opdateres.

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, § 25, stk. 6 

Optagelse

Afsnit 1.7

(Læs mere i vejledningen

Det anbefales, at skolerne har optagelsesoplysninger på egen hjemmeside, også selvom disse findes på regionsrådets hjemmeside. Skolen skal på sin hjemmeside give en generel information om indhold og tilrettelæggelse af optagelsesprøver.

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser § 16 og § 34.

Individuel kompetencevurdering

Afsnit 1.8

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal oplyse om metoder og procedurer ved individuel kompetencevurdering på skolens hjemmeside.

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser § 8.

 

Råd og vink for IKV-praktikere på VUC. Individuel kompetencevurdering (IKV) – almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser (pdf)

Deltagerbetaling

Afsnit 1.9

(Læs mere i vejledningen

Oplysninger om betaling for visse undervisningsmidler og betaling for ekskursioner m.v. skal findes på skolens hjemmeside.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. med senere ændringer, §§ 46-47

 

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne § 1-2.

 

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser, §§ 3-5 og § 17.

 

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser § 34.

 

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 19, stk. 1.

Prøver og eksamen

Afsnit 1.10

(Læs mere i vejledningen

I almeneksamens-bekendtgørelsens § 6 oplistes samtlige de oplysninger om eksamen, der skal være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside. I afsnittet er § 6 gengivet.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser § 6.

Studie- og ordensregler

Afsnit 1.11

(Læs mere i vejledningen

Skolens studie- og ordensregler skal være tilgængelige på skolens hjemmeside.

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser § 2.

Fastholdelsesstrategi

Afsnit 1.12

(Læs mere i vejledningen

Indsatsområderne i skolens fastholdelsesstrategi skal være tilgængelige på skolens hjemmeside.

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, § 50
 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

Antimobbestrategi

Afsnit 1.13

(Læs mere i vejledningen

Institutionen har pligt til at fastsætte en antimobbestrategi.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

 

Kvalitets-udviklingssystem

Afsnit 1.14

(Læs mere i vejledningen

Skolens Evalueringsstrategi og opfølgningsplaner skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, §§ 19 og 60-63

 

Nøgletal

Afsnit 1.15

(Læs mere i vejledningen

For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene:

- Fuldførelsesprocent

- Overgang til uddannelse

- Karakterer.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 3-4.

 

Nøgletal - Praktisk vejledning (pdf)

Fagudbud

Afsnit 2.1

(Læs mere i vejledningen) 

Skolens fagudbud skal fremgå af hjemmesiden sammen med oplysninger om de enkelte fag.

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, kapitel 3 

Fagelementer

Afsnit 2.2

(Læs mere i vejledningen) 

Sammen med oplysninger om fagelementer skal følge en beskrivelse af indholdet samt de begrænsninger, der følger valg af disse elementer. 

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, kapitel 3 

Fagpakker

Afsnit 2.3

(Læs mere i vejledningen

Fagudbuddet kan omfatte fagpakker målrettet optagelse på en konkret videregående uddannelse.

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, kapitel 3 

Studieplaner

Afsnit 2.4

(Læs mere i vejledningen

Studieplaner opdateres løbende på skolens hjemmeside.

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, kapitel 3 

Gymnasial supplering

Afsnit 3

(Læs mere i vejledningen

GS-koordinatorerne skal varetage oplysningspligten på www.gsdanmark.dk. Oplysningerne skal også kunne findes på skolens egen hjemmeside.

Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen), § 2

Sidst opdateret: 27. juni 2023