Hop til indhold

Børne- og undervisningsministeren godkender udbydere af erhvervsuddannelser. Godkendelsen gives på baggrund af en ansøgning.

Ministeren kan godkende følgende institutioner til at udbyde erhvervsuddannelser:

  • Erhvervsskoler (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse)
  • Andre skoler og institutioner
  • Virksomheder

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører efter behov, og typisk i forbindelse med større strukturelle ændringer, ansøgningsrunder, hvor skoler og andre udbydere (gen-) ansøger om at blive godkendt. Sidste udbudsrunde var i 2017, hvor samtlige udbudsgodkendelser for erhvervsuddannelser (grundforløb, hovedforløb og skoleoplæringscenter) blev tilbagekaldt og fordelt på ny efter ansøgning.

Der er herudover mulighed for løbende at indsende ansøgninger, hvis der for eksempel er et udækket uddannelsesbehov i et område. Læs ministeriets fire indbyrdes forbundne vurderingskriterier, som benyttes til at vurdere ansøgninger om oprettelse af nye udbud: Notat om vurderingskriterier for nye udbud af erhvervsuddannelser (pdf)

En erhvervsuddannelse er sammensat af forskellige dele. En ansøgning kan derfor omfatte:

  • et eller flere af de fire hovedområder i grundforløbets første del
  • grundforløbets anden del i en konkret uddannelse
  • hovedforløbet i en konkret uddannelse
  • skoleoplæringscenter for en konkret uddannelse

Proces og ansøgningsskema vedrørende oprettelse af nyt udbud

En institution, godkendt til udbud af erhvervsrettet uddannelse, kan løbende ansøge om oprettelse af nye udbud af erhvervsuddannelse. Dette gælder både grundforløb, hovedforløb og skoleoplæringscenter. Samtidig kan en institution også løbende anmode om tilbagekaldelse af eksisterende udbud, hvis institutionen ikke længere ønsker at udbyde den pågældende uddannelse.

Du kan læse mere om retningslinjerne for oprettelse og nedlæggelse af udbud af erhvervsuddannelse i denne vejledning (pdf).

I den blå boks nedenfor er ansøgningsskemaer til grundforløbets 1. del, grundforløbets 2. del, hovedforløb og skoleoplæringscenter, som kan benyttes, når en institution ønsker at ansøge om et nyt udbud. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i nogle situationer anmode om supplerende oplysninger fra den ansøgende institution.

Udlægning af undervisning og ændret stedlig placering af udbud

En institution har mulighed for at udlægge undervisning til en anden erhvervsskole, der ikke er godkendt til den pågældende uddannelse. Den udbudte undervisning gennemføres på den godkendte skoles vegne, under dennes ansvar, opsyn og tilsyn.

Institutionen har også mulighed for at ændre udbuddets stedlige placering. Med ændret stedlig placering forstås, at institutionen flytter eller udstrækker sit udbud til et andet stedligt område end det ved udbudsgodkendelsen forudsatte.

Hvis en institution ønsker at udlægge eller ændre udbuddets stedlige placering, skal institutionen gennemføre høring af det stedlige regionsrådet og naboskoler. Hvis der er indsigelser mod udlægning eller ændret stedlig placering, kan ønsket om udlægning eller ændret stedlig placering forelægges Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som i særlige tilfælde kan give tilladelse til etablering af den institutionen påtænkte geografiske placering, uanset indsigelser fra berørte institutioner i området.

Du kan læse mere om retningslinjerne for udlagt undervisning og ændret stedlig placering inden for erhvervsuddannelserne i denne vejledning (pdf).

Eux, euv, GF+, adgangskurser til erhvervsuddannelser og FGU-baseret erhvervsuddannelse

Hvis en institution er godkendt til at udbyde en erhvervsuddannelse, vil udbyderen også være godkendt til at udbyde eux i uddannelsen (erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse), hvis udbyderen har de nødvendige forudsætninger. Dette fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 33 a, stk. 3 (retsinformation.dk).

Hvis en institution er godkendt til at udbyde hovedforløbet, er udbyderen også godkendt til at udbyde erhvervsuddannelse tilrettelagt som euv (erhvervsuddannelse for voksne). Det fremgår af erhvervsuddannelsesloven. Se § 66 u, stk. 3 (retsinformation.dk).

Hvis en institution er godkendt til at udbyde grundforløbets første del på en givent hovedområde, har udbyderen også mulighed for at udbyde grundforløb plus (GF+) for dette hovedområde. GF+ er et forløb for uafklarede elever, og for elever der har behov for opkvalificering.

Hvis en institution er godkendt til at udbyde grundforløbets første eller anden del eller grundforløb plus, har udbyderen også mulighed for at udbyde adgangskurser. En institution, der alene er godkendt til at udbyde hovedforløb, kan ikke udbyde adgangskurser.

Hvis institutionen samarbejder med en FGU-institution (forbedrende grunduddannelse), er udbyderen også godkendt til at udbyde FGU-baseret erhvervsuddannelse. Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66 p, stk. 2 (retsinformation.dk).

Udbud af grundforløbets 2. del i fængsler

Institutioner, godkendt til at udbyde erhvervsuddannelse, kan udbyde skoleundervisning fra grundforløbets 2. del af erhvervsuddannelserne i et fængsel efter principperne om virksomhedsforlagt undervisning.

Læs mere om regler for udbud i fængsler (pdf).

Oprettelse af udbud i Optagelse.dk 2024/2025

Alle institutioner, der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser, skal fra den 31. oktober oprette udbud for det kommende skoleår 2024/2025 i Optagelse.dk.

Frist for oprettelse af udbud i Optagelse.dk for skoleår 2024/2025 er den 30. november 2023.

Orientering om oprettelse af udbud i Optagelse.dk 2024/2025 på erhvervsuddannelsesområdet (pdf).

Sidst opdateret: 11. oktober 2023