Ministeriet godkender udbydere af erhvervsuddannelser. Godkendelsen gives på baggrund af en ansøgning.

Ministeriet kan godkende følgende institutioner med videre til at udbyde erhvervsuddannelser:

  • Erhvervsskoler (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse)
  • Andre skoler og institutioner
  • Virksomheder

Ansøgning

Ministeriet gennemfører typisk ansøgningsrunder, hvor skoler og andre udbydere (gen-) ansøger om at blive godkendt. Læs om udbudsrunde 2017.

Der er herudover mulighed for løbende at indsende ansøgninger, hvis der for eksempel er et udækket uddannelsesbehov i et område.

Høring

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser høres, inden ministeriet træffer afgørelse. 

Den relevante region høres også for den del af ansøgningen, der vedrører grundforløb.

Regler om udbud af erhvervsuddannelser finder du i erhvervsuddannelseslovens § 18 (retsinformation.dk)

Reglerne om regionernes opgaver finder du i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 34 a og b (retsinformation.dk).

Godkendelse gives til de forskellige dele af en erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse er sammensat af tre dele. En ansøgning kan derfor omfatte:

  • et eller flere af de fire hovedområder i grundforløbets 1. del
  • grundforløbets 2. del i en konkret uddannelse
  • hovedforløbet i en konkret uddannelse.

En godkendelse giver pligter

De godkendte udbydere skal opfylde en række krav til undervisningens indhold og tilrettelæggelse samt til lærerkvalifikationer og administration. 

Kravene fremgår af det samlede regelsæt om erhvervsuddannelser

Eux, euv, eud+ og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Er en udbyder godkendt til at udbyde en erhvervsuddannelse, så er udbyderen også godkendt til at udbyde eux i uddannelsen (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse), hvis udbyderen har de nødvendige forudsætninger. Dette fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 33 a, stk. 3 (retsinformation.dk).

Er en udbyder godkendt til at udbyde hovedforløbet, er udbyderen også godkendt til at udbyde erhvervsuddannelse tilrettelagt som euv (erhvervsuddannelse for voksne) og eud+. Det fremgår af erhvervsuddannelsesloven. Se § 66 u, stk. 3 (retsinformation.dk) og § 66 l, stk. 1 (retsinformation.dk)

Hvis udbyderen samarbejder med en produktionsskole er udbyderen også godkendt til at udbyde produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66 p, stk. 2 (retsinformation.dk).

Udlægning af undervisning

En erhvervsskole kan i tilfælde, hvor der behov for det, udlægge undervisning til en anden erhvervsskole, der ikke er godkendt. 

Den udbudte undervisning gennemføres på den godkendte skoles vegne, under dennes ansvar, opsyn og tilsyn.

Ministeriet har udsendt retningslinjer for udlagt undervisning (pdf) den 10. oktober 2012, som nærmere udstikker rammerne for udlægning af undervisning frem til den 31. juli 2017.

Ministeriet har udsendt nye retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne (pdf) den 9. december 2015, som er gældende fra 1. august 2017.

Da udbudsrunden 2017 omfatter udbud af alle grund-, hovedforløb og praktikcentre med virkning fra 1. august 2017, kan der alene foretages flytninger og udlægninger i perioden fra 1. august 2017 til 1. august 2018 med ministeriets forudgående godkendelse. Dette forudsætter en ansøgning fra skolen, som dokumenterer, at der foreligger ganske særlige omstændigheder, herunder fx større lokale ændringer i erhvervsstrukturen, andre pludseligt opståede eller væsentligt ændrede behov for lokalt udbud, nedlæggelse eller sammenlægning af uddannelser eller institutioner.

Oversigt over udbud af erhvervsuddannelser

Ministeriet fører et register over, hvem der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser.

Find registeret på uddannelsesadministration.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2020