Hop til indhold

I Danmark får elever på de gymnasiale uddannelser ganget deres karaktergennemsnit op, hvis de gennemfører et eller flere fag på A-niveau udover de obligatoriske – den såkaldte Bonus A-ordning. Ordningen er en integreret del af den danske studentereksamen og hf-eksamen, og den er således ikke knyttet specifikt op på, at man får bonus i forbindelse med optag på en videregående uddannelse.

Formålet med Bonus A-ordningen er at belønne de elever, der har ydet en ekstra faglig indsats, og som dermed har løbet en risiko for lavere standpunkts- og prøvekarakterer i andre fag pga. den ekstra arbejdsbyrde. Disse elever får justeret deres eksamensgennemsnit med 1,03 for ét ekstra A-niveau fag eller 1,06 for to eller flere ekstra A-niveaufag.

Undervisningsministeriet har undersøgt, om elevernes sociale baggrund påvirker, om de vælger færre eller flere højniveaufag. Beregningerne tager højde for elevernes køn, alder, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau, økonomi og arbejdsmarkedsstatus samt familietypen. Der er der ingen entydig sammenhæng mellem antallet af højniveaufag og disse faktorer.

Forskel mellem uddannelserne

Den mest markante forskel på, hvor mange der opnår bonus A, findes mellem de forskellige uddannelser. På htx har således 89 pct. af studenterne opnået mindst 1 bonus A i 2012, mens denne andel er 44 pct. på hhx. Der er derimod kun 11 pct. henholdsvis 17 pct. af studenterne fra hf og stx, der opnår bonus A i 2012. 

Sociale baggrundskarakteristika

Hvis man ser nærmere på de sociale baggrundskarakteristika for studenterne på de forskellige gymnasiale uddannelser, må det generelt konkluderes, at selv om nogle socioøkonomiske karakteristika på nogle uddannelser har en statistisk signifikant sammenhæng med bonus A, så er der tale om små forskelle i andele med bonus A og til tider med modsatrettede mønstre på de forskellige uddannelser. 

Konkret forklares variationen, i forhold til om eleven opnår bonus A eller ej, bedst med elevens karakterer fra grundskolens 9. klasse, og til dels om eleven er en dreng. Ud over at højere grundskolekarakter og det at være dreng giver en højere sandsynlighed for at opnå bonus A, er der ingen entydig sammenhæng mellem elevernes sociale baggrund og opnåelse af bonus A. På hhx er det fx elever hvis forældre, har en mellemindkomst, der har den største sandsynlighed, mens det på stx er elever, hvis forældre har en lav indkomst. På stx er der højere sandsynlighed for, at elever med indvandrerbaggrund opnår bonus A frem for elever af dansk herkomst. Samtidig giver høj forældreuddannelse på stx en højere sandsynlighed for bonus A. På htx er det typisk de yngre elever, der opnår bonus A, på de andre gymnasiale uddannelser er det de ældre. 

Sidst opdateret: 5. september 2022