Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 3. december 2020 og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge?

Arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau.

Formål

Formålet med puljen er, at:

  • Arbejdsmarkedets parter i fællesskab og gennem opsøgende arbejde løfter en uddannelsesinstitutionsneutral informations-, vejlednings- og rådgivningsrolle i forhold til private og offentlige virksomheder med særlig fokus på de ufaglærte og faglærte beskæftigedes grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer.
  • Flere private virksomheder og offentlige institutioner og deres medarbejdere får kendskab til vilkår, rettigheder og muligheder for undervisning i basale færdigheder (FVU og OBU) og/eller for at opnå erhvervsrettede kvalifikationer.
  • Flere medarbejdere med utilstrækkelige basale færdigheder begynder på undervisning, og/eller flere ufaglærte og faglærte påbegynder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse.

Hvad kan der søges tilskud til?

Puljen skal finansiere opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringerne med mangel på almene kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Den opsøgende indsats baseres på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Projektet skal have et klart fokus på opsøgende uddannelsesarbejde, det vil sige at projektet aktivt skal involvere eller henvende sig til medarbejdere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i motivationsskabende aktiviteter, der fremmer viden og incitamenter til at deltage i opkvalificerende uddannelsesaktiviteter.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til opsøgende arbejde 2021” om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 25 millioner kroner til puljen. Da puljen udmeldes før finanslovens vedtagelse, meldes bevillingsrammen ud med forbehold for, at bevillingen er videreført på den vedtagne finanslov for 2021.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 17. november 2020 klokken 13.00 (Fristen er efterfølgende forlænget til torsdag den 3. december 2020 klokken 13.00).

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til: Melissa Kousgaard, tlf. 33 92 53 39, e-mail Melissa.Kousgaard@stukuvm.dk

 
 
Sidst opdateret: 21. juli 2023