Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 22. november 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Regeringen (S) og et bredt flertal i Folketinget indgik den 16. marts 2022 en aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Aftalen består af en række initiativer, der skal medvirke til en samlet styrkelse af undervisningen for elever i interne skoler på anbringelsessteder eller dagbehandlingstilbud. Med aftalen blev der blandt andet afsat midler til et initiativ ”Kend dine Rettigheder”, som har baggrund i et ønske om, at udsatte børn og unge skal kende deres rettigheder, samt relevante forvaltningsregler og rustes til at tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres trivsel.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af offentlige og private aktører, som fx videncentre, NGO’er, forlag, professionshøjskoler, universiteter mv., der har indgående kendskab til målgruppen og kompetencer til udarbejdelse af undervisningsmateriale samt understøttelse af relevant undervisning i rettigheder, forvaltningsregler, kritisk stillingtagen og handlekompetence på grundskoleniveau.

Tilskuddet ydes til én ansøger, som udvælges på baggrund af en ansøgningsrunde. Ansøgeren kan søge på vegne af et samarbejde af aktører. Aktøren, der koordinerer indsatsen og ansøger om midlerne, vil være juridisk ansvarlig for projektets gennemførelse, økonomistyring, rapportering og regnskabsaflæggelse, hvis der opnås tilsagn om tilskud til projektet.

Formål

Formålet med puljen er at understøtte lærere og andet fagprofessionelt personale med ansvar for undervisning og pædagogiske indsatser i at gennemføre en relevant undervisning for anbragte og udsatte børn og unge om deres rettigheder, regler og handlemuligheder og som understøtter dem i at tage kritisk stilling og handle for egen og andres trivsel. Indsatsen skal særligt målrettes interne skoler.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskuddet fra puljen kan anvendes til udarbejdelse og udbredelse af digitalt og/eller analogt undervisnings- og vejledningsmateriale til valg af indhold og gennemførelse af undervisning i rettigheder, forvaltningsregler, kritisk stillingtagen samt handlekompetence i blandt andet fagene dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF), historie og samfundsfag på fagligt og pædagogisk relevante klassetrin.

Gennemførelse af digitale og/eller fysiske vejledningsaktiviteter, der udbreder undervisnings- og vejledningsmaterialet samt understøtter lærere og andre fagprofessionelle i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere relevant undervisning i rettigheder, forvaltningsregler, kritisk stillingtagen og handlekompetence for anbragte og udsatte børn og unge.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til undervisning på interne skoler i børn og unges rettigheder” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud. Vejledningen findes under "Ansøgningsmateriale", hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes, også kan findes.

Midler til fordeling

Der er i alt 0,7 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 22. november 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023