Hop til indhold

Anbragte og udsatte børn og unge skal have det undervisningstilbud, de har krav på, så de får de bedst mulige forudsætninger for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Det er regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om at sikre med en ny aftale.

Aftalen styrker blandt andet det kommunale myndighedsansvar for dagbehandlingstilbud og specialundervisningstilbud på anbringelsessteder. Det betyder, at offentlige og private tilbud skal indgå en kvalitetsaftale med kommunen. Kvalitetsaftalerne skal indgås efter en skabelon, som udarbejdes i samarbejde med parter og interessenter. For dagbehandlingstilbud skal kvalitetsaftalen både omfatte undervisningstilbuddet og den socialfaglige del. I kvalitetsaftalen stilles der endvidere krav til samarbejde mellem henholdsvis det lokale skolevæsen og dagbehandlingstilbud og specialundervisningstilbud på interne skoler. Det sker blandt andet efter flere eksempler på, at børn på interne skoler ikke har fået den undervisning, de har krav på.

Der skal desuden følges op på det styrkede myndighedsansvar med et forstærket tilsyn og en bedre koordinering på tværs af tilsynsmyndighederne. 

Aftalen skal også skabe et fagligt grundlag for det videre arbejde med en specialeplanlægning på specialundervisningsområdet, der skal bidrage til et bedre match mellem barnets behov og tilbuddene. Derudover sikrer aftalen en bedre vurdering, visitation og opfølgning for elever på interne skoler, så de får det rette skoletilbud så hurtigt som muligt, og så perioder uden skolegang minimeres. 

Aftalen styrker også tilsynet med de fri- og privatskoler med kostafdeling, efterskoler og frie fagskoler, som har anbragte børn og unge. Skolerne skal fremadrettet godkendes af Socialtilsynet til anbringelse, hvis de ønsker at have pladser til anbringelse af børn og unge uanset antallet af pladser, hvor dette i dag gælder for skoler med mindst otte pladser til anbringelse. 

Endelig indføres som et forsøg mulighed for, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde anbragte unge et forlænget uddannelsesforløb på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Med aftalen afsættes samlet set cirka 200 millioner kroner i 2022-2028 og cirka 20 millioner kroner varigt fra 2029 og frem til udmøntningen af initiativerne på det statslige og kommunale område. Herunder afsættes blandt andet 38 millioner kroner i 2023-2026 til en implementeringspulje og midler til et statsligt rejsehold, der skal understøtte kommunernes arbejde med at forbedre kvaliteten af undervisningen og med tilsyn.

”Alle børn har krav på ordentlig uddannelse – også selvom de har haft en bumlet start på livet. Men som det er i dag, får børn og unge på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud desværre ikke altid undervisning af den fornødne kvalitet. Det er ikke velfærdssamfundet værdigt. For vi ved, at uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor for udsatte børn og unge – og helt afgørende for deres videre færd i livet. Derfor glæder det mig, at vi med denne aftale sikrer bedre rammer for anbragte og udsatte børn og unge. Jeg er overbevist om, at det vil gøre en konkret forskel,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Venstre bakker op om aftalen, som skal sikre en bedre skolegang for anbragte børn. Alle børn og unge har ret til en god og tryg opvækst – og de skal støttes i også fagligt at tage en uddannelse og nå deres må for livet. Vi ved, at uddannelse er en nøgle til et godt arbejds- og voksenliv, og derfor er kvaliteten i uddannelsestilbuddene vigtigt, og tilsynet skal have muskler til at lukke steder, som ikke skaber rammen om et godt børneliv. Med aftalen sikrer vi også frihed til forskellige tilbud – private, selvejende, offentlige mm – og det er vigtigt for Venstre – for os handler det om at sikre høj kvalitet, ikke om at lukke de private tilbud som den socialdemokratiske regering ellers havde spillet ud med. Derfor er vi også tilfredse med, at vi har fået den del pillet ud af det oprindelige udspil til gavn for de anbragte børn og unge,” siger Ellen Trane Nørby, Venstre.

”Den her aftale skal få anbragte og udsatte børn og unge bedre videre i voksenlivet end i dag. Uddannelse er en vigtig nøgle til det. Derfor er jeg glad for, vi nu får styrket kvaliteten i deres skoletilbud – med forventninger og ambitioner på børnenes og de unges vegne, men også med en forståelse for, at der er kriser og belastninger, som gør det svært at lære, og at der derfor kan være brug for fleksibilitet i deres skolegang,” siger Trine Torp, Socialistisk Folkeparti.

”Børn der har haft mange svære år i skolen, skiftet skole flere gange og måske til sidst er holdt helt op med at komme i skole skal have hjælp i en god skole, der vil dem og er dygtige. Derfor er det vigtigt for Radikale Venstre, at vi nu tager det første skridt til at give eleverne ret til skoledage, de har tabt, og første skridt mod en specialeplanlægning, der skal sikre, at elever i hele landet kan få et godt skoletilbud. Med aftalen styrker vi tilsynet med skolerne. Det er der brug for, men jeg har også brugt en hel del forhandlingsenergi på at luge ud i regler, så vi ikke kvæler velfungerende steder i bureaukrati. Jeg er overbevist om, vi kunne have fundet endnu bedre løsninger, hvis vi havde gjort det sammen med skolerne, og jeg er derfor glad for, vi har aftalt med hinanden at samle op på aftalen sammen med dem, så vi kan tage fat, hvis det viser sig, at nogle af tingene ikke fungerer i virkeligheden,” siger Lotte Rod, Radikale Venstre.

”Det er en utrolig vigtig samfundsopgave at sikre, at anbragte og udsatte børn og unge får den bedst mulige skolegang. Derfor glæder det mig, at vi med aftalen her får rettet op på de utilstrækkelige rammer, der har været om undervisningen på interne skoler og dagbehandlingstilbud. Det er godt, at der nu bliver et klart myndighedsansvar i forhold til dagbehandlingstilbuddene, og at vi får styrket og skabt mere sammenhæng i tilsynet med hele området,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

“Flere elever, som går på dagbehandlingstilbud eller skoletilbud i tilknytning til anbringelsesinstitutioner, skal opleve en langt bedre skolegang, end de gør i dag – og de skal have mere ud af skolegangen, så de er bedre rustet til ungdomsuddannelse,” siger Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti.

”Dansk Folkeparti er tilfredse med en aftale, som har som formål at sikre gode og målrettede tilbud til udsatte børn og unge. Der fastholdes et grundlag for, at der kan være en bred vifte af både offentlige og private tilbud. Samtidig iværksættes en specialeplanlægning for området, så der også fremadrettet sikres et bredt og mangfoldigt udbud,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.

Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne står også bag aftalen.

Initiativer i Børnene Først på undervisningsområdet

 1. Specialeplanlægning
 2. Myndighedsansvar for dagbehandlingstilbud (frem over behandlings- og specialundervisningstilbud)
 3. Økonomisk bæredygtighed og gennemsigtighed for behandlings- og specialundervisningstilbud
 4. Styrket myndighedsansvar for interne skoler på anbringelsessteder
 5. Styrket individuel vurdering og opfølgning for elever på interne skoler
 6. Styrket tilsyn, rejsehold og implementeringspulje
 7. Bedre grunddata om interne skoler
 8. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsestilbud på fri- og privatskoler med kostafdeling, efterskoler og frie fagskoler
 9. Særlige indsatser for en mere varieret og motiverende undervisning for elever på interne skoler
 10. Styrket inddragelse af elever på de interne skoler
 11. Styrket mulighed for lektiehjælp for anbragte børn og unge på interne skoler ved frivillige hjælpere
 12. Skærpet underretningspligt for fri- og privatskoler
 13. Indsats for udbredelse af kendskab til børns rettigheder
 14. Mulighed for at etablere forlængede uddannelsesforløb for anbragte unge på ungdomsuddannelser (forsøg)
 15. Skolegang for elever med længere perioder af fravær og afdækning af mulighed for individuel dispensation til forlængelse af skolegangen ud over det 18. år
 16. Tydeliggørelse af reglerne for undervisning på julemærkehjem

Hvad er interne skoler?

Interne skoler er undervisningstilbud på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud. Interne skoler har til formål at sikre, at børn og unge, der bliver anbragt på et anbringelsessted eller henvist til et dagbehandlingstilbud, får undervisning, der lever op til kravene i folkeskoleloven, og som giver grundlag for videre uddannelse.

Undervisning på interne skoler er specialundervisning, hvilket betyder, at det kun er udsatte børn og unge med specialundervisningsbehov, der kan henvises til undervisning på en intern skole. I skoleåret 2020/2021 gik cirka 3.200 elever på interne skoler.