Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 21. september 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af private og offentlige aktører (institutioner eller organisationer) med indgående kendskab til elever med handicap og hvilke barrierer det kan medføre i en uddannelsesmæssig kontakt. 

Formål 

Indsatsen skal bidrage til en kapacitetsopbygning på området, som kan synliggøre og styrke inklusionen af unge med handicap, og skal omfatte elever med funktionsnedsættelser i bred forstand. 

Kapacitetsopbygningen skal have afsæt i en bred handicapfaglig viden og i et indgående kendskab til erhvervsuddannelsesområdet. Det kan blandt andet ske gennem: 

  • Vejledning og rådgivning med særlig fokus på overgange til erhvervsuddannelser, mellem skole- og praktikforløb i selve uddannelsesforløbet samt fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked for unge med handicap. 
  • Udarbejdelse af vejlednings- og inspirationsmateriale til vejledere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.v. 
  • Udarbejdelse af konkrete værktøjer, der kan understøtte, at flere elever med handicap gennemfører en erhvervsuddannelse og overgår til arbejdsmarked efter endt uddannelse, f.eks. gennem udvikling af skabeloner for handicap- og inklusionspolitik m.v.  
  • Afholdelse af arrangementer eksempelvis gåhjemmøder, workshops, informationsmøder for vejledere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, organisationer med flere. 

Indsatsen skal varetages og koordineres af én aktør med indgående kendskab til handicapområdet og de barrierer, det kan medføre i en uddannelseskontekst. Aktøren udpeges på baggrund af en ansøgning. Det er en forudsætning, at aktøren selv har - eller indgår samarbejde med andre aktører som har - et indgående kendskab til erhvervsuddannelsessektoren samt viden på det pædagogiske felt med henblik på at sikre, at indsatsens resultater, herunder de konkrete produkter, kan anvendes i praksis. Det er endvidere en forudsætning, at indsatsen dækker funktionsnedsættelser i bred forstand. 

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud må anvendes til dækning af udgifter, som direkte kan henføres til arbejdet med indsatsen.  

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til indsats for bedre muligheder for uddannelse og overgang til job for unge med handicap på erhvervsuddannelser” (pdf) om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for vurdering af ansøgningen. I kan også finde vejledningen under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, som I skal anvende.  

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 3,2 millioner kroner til indsatsen. Midlerne tildeles én aktør, som det også fremgår af ovenstående.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er tirsdag 21. september 2021 klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023