Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 21. maj 2024, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner, som pr. 21. maj 2024 (ansøgningsfrist for puljen) har modtaget én eller flere ansøgninger fra tilbud beliggende i kommunen om indgåelse af kvalitetsaftaler, jf. bekendtgørelse nr. 1646 af 12/12/2023 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem (kvalitetsaftalebekendtgørelsen). Det vil sige ansøgninger om at indgå kvalitetsaftale som behandlings- og specialundervisningstilbud eller som specialundervisningstilbud på et børne- og ungehjem eller på en sikret døgninstitution. Kommuner, der modtog tilskud fra puljen i 2023, kan søge om forhøjelse af tilskuddet.

Formål

Puljen har til formål at understøtte kommunernes implementering af den politiske aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet), herunder den nye lovgivning. Puljen skal bl.a. understøtte, at kommunerne løfter ansvaret gennem øget tværfaglig koordination, styrket myndighedsansvar på tværs af social- og skoleforvaltning, tættere samarbejde mellem tilbuddene og kommunens skolevæsen m.v. 

Nærværende udmelding vedrører midlerne, der er afsat til puljen i 2024-2025.   

Hvad kan der søges tilskud til

Kommuner kan søge om midler fra puljen til relevante formål inden for rammerne af den politiske aftale og den nye lovgivning med henblik på at understøtte implementering af de ændringer, som forventes i den enkelte kommune. Midlerne kan bl.a. anvendes til relevant kompetenceudvikling i den kommunale forvaltning med henblik på at understøtte implementeringsarbejdet bedst muligt.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området, 2024-2025” (herefter benævnt som pulje til implementering af Børnene Først, 2024-2025) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud. Under ”Ansøgningsmateriale” kan I finde ansøgningsblanketten, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 20,1 millioner kroner til fordeling i puljen, som udgør 9,9 millioner kroner i 2024 og 10,2 millioner kroner i 2025. Bemærk, at puljen udmeldes med forbehold for, at midlerne i 2025 fastholdes på finansloven for 2025.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 21. maj 2024, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 4. juli 2024