Hop til indhold

Subsidiær ordblindeundervisning

At OBU er subsidiært betyder, at undervisningen alene kan bevilges, hvis ansøgeren ikke er berettiget til ordblindeundervisning i henhold til anden lovgivning, for eksempel i forbindelse med et uddannelsesforløb eller et andet undervisningstilbud, for eksempel folkeskole, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, FGU mv. OBU kan benyttes, hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at blive optaget på OBU og ikke er berettiget til ordblindeundervisning i henhold til anden lovgivning.

Målgruppe og optagelse

En person, der er fyldt 25 år, som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog (det vil sige personer med ordblindevanskeligheder), og som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, kan få adgang. Personer under 25 år kan få adgang under visse betingelser (se spørgsmål herom).

En person, der har skriftsproglige vanskeligheder, som for eksempel skyldes manglende dansksproglige forudsætninger, generelle indlæringsvanskeligheder eller hjerneskade mv., men hvor vanskelighederne ikke skyldes ordblindhed, falder uden for OBU-målgruppen. Disse personer kan i stedet være i målgruppen for specialundervisning for voksne, danskuddannelser eller FVU-undervisning.

En ung under 25 år kan få adgang til OBU, hvis undervisningspligten er ophørt, og den unge er i målgruppen for OBU. Det vil sige, at den unge har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog, og at institutionen har vurderet, at den unge har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte.

Derudover skal den unge opfylde én af de oplistede betingelser i lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6, som er:

1.a. Den unge er selvforsørgende. Herved forstås, at den unge ikke modtager offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. En ung, der forsørges af sine forældre, anses for selvforsørgende.

1.b. Den unge er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen. Beskæftigelsen må ikke være tidsbegrænset. Kursisten skal udfylde en erklæring til uddannelsesinstitutionen, hvor den pågældende på tro og love erklærer at være i tidsubegrænset deltidsbeskæftigelse.

2. Den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for OBU. En ungdomsuddannelse kan være en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx og hf), en erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

3. Den unge er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for OBU.

4. Den unge er på barselsorlov (benytter sig af retten til fravær ved graviditet, fødsel og adoption (barselsorlov) efter kapitel 4 i barselsloven) og ønsker at følge OBU.

5. Kommunen har vurderet, at den unge ikke skal tilbydes FGU eller har udtømt sine muligheder for FGU. (Omvendt kan en ung, der er optaget på FGU eller følger et afsøgningsforløb, ikke få adgang til OBU).

6. Den unge følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Loven gælder ikke for unge, der går på FGU eller er i afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Det vil sige, at en ung, der går på FGU, ikke kan få adgang til OBU.

På FGU skal undervisningen af elever med ordblindhed være helhedsorienteret og så vidt muligt ske gennem det inkluderende læringsmiljø. Undervisningen skal understøtte og motivere til anvendelse af kompenserende hjælpemidler. Til elever med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal FGU-institutionen tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Til elever med ordblindhed, som ikke alene kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø, gives tilbud om supplerende undervisning eller anden faglig støtte i fornødent omfang, det kan for eksempel være særlig undervisning for ordblinde elever på små hold.

Har kommunen vurderet, at den unge er i målgruppen for FGU, vil FGU-institutionen ordblindeteste den unge, når den unge er begyndt på FGU. Vurderer kommunen derimod, at den unge under 25 år ikke er i FGU-målgruppen, kan den unge blive ordblindetestet af et VUC, hvis den unge har forudsætninger for at følge OBU-undervisningen med udbytte og samtidig opfylder én af de oplistede betingelser i lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6.

En elev, der går på en ungdomsuddannelse, og som har behov for ordblindeundervisning, skal have tilbud om ordblindeundervisning efter reglerne i den pågældende uddannelseslovgivning. Her kan der således ikke gives tilbud om OBU. Samtidig gælder det, at en ung har ret til OBU, hvis den unge er i gang med en ungdomsuddannelse. De to regelsæt betyder, at en ungdomsuddannelse er forpligtet til at give den unge et tilbud om ordblindeundervisning i forhold til den unges behov på ungdomsuddannelsen, mens den unge kan vælge at gå på OBU, hvis den unge har behov for støtte ud over de behov, som den unge får eller kan få efter reglerne i den pågældende uddannelseslovgivning.

En ung under 25 år kan kun få adgang til OBU, hvis den unge opfylder én af de oplistede betingelser i FVU- og OBU-lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6, og samtidig opfylder betingelserne for at kunne få OBU (basale vanskeligheder, undervisningspligten skal være opfyldt, og man skal have forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte). Blandt de mulige undtagelser, der giver adgang til OBU, er, at man er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

Hf-enkeltfag betragtes ikke som en ungdomsuddannelse. Det betyder, at en ung, der går på hf-enkeltfag, ikke kan få adgang til OBU i medfør af undtagelsesbestemmelserne om, at man er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Men en ung, der går på hf-enkeltfag kan eventuelt få adgang til OBU, hvis den unge for eksempel er i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen eller benytter sig af retten til fravær efter barselsloven, som er blandt de øvrige undtagelsesmuligheder i lovens § 2 a, stk. 2.

Hvis en 10. klasses-elev har læsevanskeligheder, kan eleven få adgang til målrettet læseundervisning efter folkeskolelovens regler. Eleven kan derfor ikke få adgang til OBU, som er et subsidiært tilbud. Det samme gælder for elever i 10. klasses forløb på en ungdomsskole.

Der er ikke fastsat en decideret nedre aldersgrænse for OBU, men der stilles krav til, at undervisningspligten er opfyldt. Hvis undervisningspligten er opfyldt, gør det ingen forskel, om personen er 17 år eller 24 år, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at få adgang til OBU (i dette tilfælde betingelserne for personer under 25 år; forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte samt opfylde én af betingelserne i lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6). I undervisningspligten ligger dog en implicit nedre aldersgrænse. Det skyldes, at undervisningspligten som udgangspunkt ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, men senest ophører den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen.

Tilmelding til og deltagelse i OBU

Ønsker du tilbud om OBU, skal du henvende dig til det voksenuddannelsescenter (VUC), der ligger i det område, hvor du gerne vil deltage i undervisningen. VUC kan oplyse dig om deres egne tilbud og de tilbud, som deres samarbejdspartnere udbyder.

Der er frit valg af udbyder. Det betyder, at du ikke behøver at gå til undervisning i den kommune, hvor du bor, men kan vælge at henvende dig til den udbyder af undervisningen, som passer dig bedst.

Alle voksenuddannelsescentre udbyder ordblindeundervisning for voksne. Derudover udbydes undervisningen af institutioner med overenskomst med VUC. Typisk er det oplysningsforbund og private initiativtagere, men også en lang række andre uddannelsesinstitutioner kan udbyde undervisningen.

Undervisning, materialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til rådighed for deltagerne.

Visitation og genvisitering til OBU

Forløbet indledes med en samtale og en test, der viser om ordblindeundervisning er det rette tilbud. Viser testen, at der er behov for ordblindeundervisning, foretages der yderligere test, der viser, hvilken undervisning, der skal tilbydes. På baggrund af de yderligere test opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold, som drøftes med den enkelte, inden undervisningen starter.

Visitationsprocessen for OBU er nærmere beskrevet i kapitel 3 om visitation i ministeriets vejledning om ordblindeundervisning for voksne (OBU-vejledningen), hvor visitationsprocessen også er afbilledet i en figur, for at skabe et samlet overblik over de forskellige elementer i processen. Vejledningen kan findes på ministeriets hjemmeside og på retsinformation.dk.

Når der visiteres til OBU, gøres det ud fra forudsætningen om, at deltageren er i målgruppen for uddannelsestilbuddet og forventes at kunne følge undervisningen med udbytte. Et OBU-forløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i deltagerens konkrete forudsætninger og behov. Af denne årsag bør målene for et undervisningsforløb kunne nås inden for den planlagte undervisning, det vil sige på ét forløb.

Der kan genvisiteres, hvis det på baggrund af den individuelle undervisningsplan og ved evalueringen af det forudgående undervisningsforløb vurderes, at deltageren har massive ordblindevanskeligheder, som kræver en længerevarende indsats, eller deltageren fortsat vil have væsentligt udbytte af undervisningen.

I forbindelse med genvisitering skal muligheden for deltagelse i et andet relevant undervisningstilbud i stedet for OBU altid overvejes.

Tilrettelæggelse af ordblindeundervisningen

Et OBU-forløb tilrettelægges individuelt på baggrund af en vurdering af den enkeltes ordblindevanskeligheder og behov for ordblindeundervisning. Der er ikke fastsat nogen minimumsgrænse, der bestemmer, at et forløb som minimum skal have en vis varighed. Til gengæld kan et forløb maksimalt have en varighed på 60 timer af 60 minutter, dog med mulighed for genvisitering, hvis det vurderes, at den pågældende deltager kan få udbytte af endnu et forløb.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at OBU tilrettelægges på hold med 2-6 deltagere. Det vil sige, at maxgrænsen for antallet af deltagere, der undervises på samme hold, er 6. Der er tale om en generel regel i bekendtgørelsen, som gælder for OBU, uanset om undervisningen afholdes på institutioner eller virksomheder.

Hjælp til Ordblindetesten

Hvis en deltager undervejs i undervisningsforløbet skifter til en anden uddannelsesinstitution, er det ikke nødvendigt for den nye institution at teste deltageren. Det vil derimod være nødvendigt for den nye institution at indhente deltagerens testresultat. For at den nye institution kan indhente deltagerens ordblindetest, kræver det, at deltageren udfylder en samtykkeerklæring, hvorved deltageren giver sit samtykke til, at den nye institution må indhente testresultatet. Find skabelonen til samtykkeerklæringen (pdf).

Har man behov for teknisk support til Ordblindetesten, kan man kontakte Styrelsen for It og Lærings Test og Prøver support. Find vejledning til teknisk support (pdf).

Her fremgår det også, hvem fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet man kan kontakte, hvis man har brug for ordblindefaglig support.

For voksne testdeltagere angives ”OBU”, når vedkommende testes i forbindelse med visitering til Ordblindeundervisning for Voksne (OBU). Det gælder uanset, hvilken uddannelsesbaggrund den voksne kommer med.

Sidst opdateret: 27. april 2020