Hop til indhold

Subsidiær ordblindeundervisning

Opdateret 27/04 2020 kl. 09:27

At OBU er subsidiært betyder, at undervisningen alene kan bevilges, hvis ansøgeren ikke er berettiget til ordblindeundervisning i henhold til anden lovgivning, for eksempel i forbindelse med et uddannelsesforløb eller et andet undervisningstilbud, for eksempel folkeskole, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, FGU mv. OBU kan benyttes, hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at blive optaget på OBU og ikke er berettiget til ordblindeundervisning i henhold til anden lovgivning.

Målgruppe og optagelse

Opdateret 27/04 2020 kl. 12:08

En person, der er fyldt 25 år, som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog (det vil sige personer med ordblindevanskeligheder), og som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, kan få adgang. Personer under 25 år kan få adgang under visse betingelser (se spørgsmål herom).

En person, der har skriftsproglige vanskeligheder, som for eksempel skyldes manglende dansksproglige forudsætninger, generelle indlæringsvanskeligheder eller hjerneskade mv., men hvor vanskelighederne ikke skyldes ordblindhed, falder uden for OBU-målgruppen. Disse personer kan i stedet være i målgruppen for specialundervisning for voksne, danskuddannelser eller FVU-undervisning.

Opdateret 11/05 2020 kl. 13:05

En ung under 25 år kan få adgang til OBU, hvis undervisningspligten er ophørt, og den unge er i målgruppen for OBU. Det vil sige, at den unge har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog, og at institutionen har vurderet, at den unge har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte.

Derudover skal den unge opfylde én af de oplistede betingelser i lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6, som er:

1.a. Den unge er selvforsørgende. Herved forstås, at den unge ikke modtager offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. En ung, der forsørges af sine forældre, anses for selvforsørgende.

1.b. Den unge er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen. Beskæftigelsen må ikke være tidsbegrænset. Kursisten skal udfylde en erklæring til uddannelsesinstitutionen, hvor den pågældende på tro og love erklærer at være i tidsubegrænset deltidsbeskæftigelse.

2. Den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for OBU. En ungdomsuddannelse kan være en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx og hf), en erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

3. Den unge er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for OBU.

4. Den unge er på barselsorlov (benytter sig af retten til fravær ved graviditet, fødsel og adoption (barselsorlov) efter kapitel 4 i barselsloven) og ønsker at følge OBU.

5. Kommunen har vurderet, at den unge ikke skal tilbydes FGU eller har udtømt sine muligheder for FGU. (Omvendt kan en ung, der er optaget på FGU eller følger et afsøgningsforløb, ikke få adgang til OBU).

6. Den unge følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Opdateret 27/04 2020 kl. 10:52

Loven gælder ikke for unge, der går på FGU eller er i afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Det vil sige, at en ung, der går på FGU, ikke kan få adgang til OBU.

På FGU skal undervisningen af elever med ordblindhed være helhedsorienteret og så vidt muligt ske gennem det inkluderende læringsmiljø. Undervisningen skal understøtte og motivere til anvendelse af kompenserende hjælpemidler. Til elever med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal FGU-institutionen tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Til elever med ordblindhed, som ikke alene kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø, gives tilbud om supplerende undervisning eller anden faglig støtte i fornødent omfang, det kan for eksempel være særlig undervisning for ordblinde elever på små hold.

Opdateret 27/04 2020 kl. 10:53

Har kommunen vurderet, at den unge er i målgruppen for FGU, vil FGU-institutionen ordblindeteste den unge, når den unge er begyndt på FGU. Vurderer kommunen derimod, at den unge under 25 år ikke er i FGU-målgruppen, kan den unge blive ordblindetestet af et VUC, hvis den unge har forudsætninger for at følge OBU-undervisningen med udbytte og samtidig opfylder én af de oplistede betingelser i lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6.

Opdateret 27/04 2020 kl. 10:54

En elev, der går på en ungdomsuddannelse, og som har behov for ordblindeundervisning, skal have tilbud om ordblindeundervisning efter reglerne i den pågældende uddannelseslovgivning. Her kan der således ikke gives tilbud om OBU. Samtidig gælder det, at en ung har ret til OBU, hvis den unge er i gang med en ungdomsuddannelse. De to regelsæt betyder, at en ungdomsuddannelse er forpligtet til at give den unge et tilbud om ordblindeundervisning i forhold til den unges behov på ungdomsuddannelsen, mens den unge kan vælge at gå på OBU, hvis den unge har behov for støtte ud over de behov, som den unge får eller kan få efter reglerne i den pågældende uddannelseslovgivning.

Opdateret 24/01 2022 kl. 11:27

En ung under 25 år kan kun få adgang til OBU, hvis den unge opfylder én af de oplistede betingelser i FVU- og OBU-lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6, og samtidig opfylder betingelserne for at kunne få OBU (basale vanskeligheder, undervisningspligten skal være opfyldt, og man skal have forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte). Blandt de mulige undtagelser, der giver adgang til OBU, er, at man er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

Hf-enkeltfag betragtes ikke som en ungdomsuddannelse. Det betyder, at en ung, der går på hf-enkeltfag, ikke kan få adgang til OBU i medfør af undtagelsesbestemmelserne om, at man er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Men en ung, der går på hf-enkeltfag kan eventuelt få adgang til OBU, hvis den unge opfylder én af de andre betingelser i nr. 1-6 i OBU-lovens § 2a, stk. 2, fx reglen om at være selvforsørgende eller i deltidsbeskæftigelse minimum 20 timer om ugen (nr. 1), på barsel (nr. 4) eller uden for FGU-målgruppen (nr. 5).

Opdateret 21/12 2021 kl. 11:18

Hvis en 10. klasses-elev, herunder en efterskoleelev, har læsevanskeligheder, kan eleven få adgang til målrettet læseundervisning efter folkeskolelovens regler. Eleven kan derfor ikke få adgang til OBU, som er et subsidiært tilbud. Det samme gælder for elever i 10. klasses forløb på en ungdomsskole.

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:00

Der er ikke fastsat en decideret nedre aldersgrænse for OBU, men der stilles krav til, at undervisningspligten er opfyldt. Hvis undervisningspligten er opfyldt, gør det ingen forskel, om personen er 17 år eller 24 år, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at få adgang til OBU (i dette tilfælde betingelserne for personer under 25 år; forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte samt opfylde én af betingelserne i lovens § 2 a, stk. 2, nr. 1-6). I undervisningspligten ligger dog en implicit nedre aldersgrænse. Det skyldes, at undervisningspligten som udgangspunkt ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, men senest ophører den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen.

Tilmelding til og deltagelse i OBU

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:10

Ønsker du tilbud om OBU, skal du henvende dig til det voksenuddannelsescenter (VUC), der ligger i det område, hvor du gerne vil deltage i undervisningen. VUC kan oplyse dig om deres egne tilbud og de tilbud, som deres samarbejdspartnere udbyder.

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:13

Der er frit valg af udbyder. Det betyder, at du ikke behøver at gå til undervisning i den kommune, hvor du bor, men kan vælge at henvende dig til den udbyder af undervisningen, som passer dig bedst.

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:14

Alle voksenuddannelsescentre udbyder ordblindeundervisning for voksne. Derudover udbydes undervisningen af institutioner med overenskomst med VUC. Typisk er det oplysningsforbund og private initiativtagere, men også en lang række andre uddannelsesinstitutioner kan udbyde undervisningen.

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:22

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:23

Undervisning, materialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til rådighed for deltagerne.

Visitation og genvisitering til OBU

Opdateret 09/01 2024 kl. 09:02

Forløbet indledes med en samtale og en test, der viser om ordblindeundervisning er det rette tilbud. Viser testen, at der er behov for ordblindeundervisning, foretages der yderligere test, der viser, hvilken undervisning, der skal tilbydes. På baggrund af de yderligere test opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold, som drøftes med den enkelte, inden undervisningen starter.

Afdækningen foregår som hovedprincip ved testdeltagerens fysiske fremmøde, men kan foregå virtuelt, hvis testdeltageren ønsker det, og uddannelsesinstitutionen vurderer, at det er fagligt forsvarligt. Ved virtuel afdækning gennemføres samtale og testning med Ordblindetesten individuelt via skærmdeling. Foruden de nuværende krav til optagelse, skal udbyder sikre sig, at testdeltageren har viden om muligheden for en fysisk optagelsesprocedure, således at valget om virtuel optagelse er deltagerens eget. Udbyder skal også sikre sig, at testdeltageren har de nødvendige digitale kompetencer samt det nødvendige udstyr for at kunne deltage i en virtuel optagelsesprocedure.

Visitationsprocessen for OBU er nærmere beskrevet i kapitel 3 om visitation i ministeriets vejledning om ordblindeundervisning for voksne (OBU-vejledningen), hvor visitationsprocessen også er afbilledet i en figur, for at skabe et samlet overblik over de forskellige elementer i processen. Vejledningen kan findes på ministeriets hjemmeside og på retsinformation.dk.

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:44

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:47

Når der visiteres til OBU, gøres det ud fra forudsætningen om, at deltageren er i målgruppen for uddannelsestilbuddet og forventes at kunne følge undervisningen med udbytte. Et OBU-forløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i deltagerens konkrete forudsætninger og behov. Af denne årsag bør målene for et undervisningsforløb kunne nås inden for den planlagte undervisning, det vil sige på ét forløb.

Der kan genvisiteres, hvis det på baggrund af den individuelle undervisningsplan og ved evalueringen af det forudgående undervisningsforløb vurderes, at deltageren har massive ordblindevanskeligheder, som kræver en længerevarende indsats, eller deltageren fortsat vil have væsentligt udbytte af undervisningen.

I forbindelse med genvisitering skal muligheden for deltagelse i et andet relevant undervisningstilbud i stedet for OBU altid overvejes.

Tilrettelæggelse af ordblindeundervisningen

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:49

Et OBU-forløb tilrettelægges individuelt på baggrund af en vurdering af den enkeltes ordblindevanskeligheder og behov for ordblindeundervisning. Der er ikke fastsat nogen minimumsgrænse, der bestemmer, at et forløb som minimum skal have en vis varighed. Til gengæld kan et forløb maksimalt have en varighed på 60 timer af 60 minutter, dog med mulighed for genvisitering, hvis det vurderes, at den pågældende deltager kan få udbytte af endnu et forløb.

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:50

Det fremgår af bekendtgørelsen, at OBU tilrettelægges på hold med 2-6 deltagere. Det vil sige, at maxgrænsen for antallet af deltagere, der undervises på samme hold, er 6. Der er tale om en generel regel i bekendtgørelsen, som gælder for OBU, uanset om undervisningen afholdes på institutioner eller virksomheder.

Hjælp til Ordblindetesten

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:54

Hvis en deltager undervejs i undervisningsforløbet skifter til en anden uddannelsesinstitution, er det ikke nødvendigt for den nye institution at teste deltageren. Det vil derimod være nødvendigt for den nye institution at indhente deltagerens testresultat. For at den nye institution kan indhente deltagerens ordblindetest, kræver det, at deltageren udfylder en samtykkeerklæring, hvorved deltageren giver sit samtykke til, at den nye institution må indhente testresultatet. Find skabelonen til samtykkeerklæringen (pdf).

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:56

Har man behov for teknisk support til Ordblindetesten, kan man kontakte Styrelsen for It og Lærings Test og Prøver support. Find vejledning til teknisk support (pdf).

Her fremgår det også, hvem fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet man kan kontakte, hvis man har brug for ordblindefaglig support.

Opdateret 27/04 2020 kl. 11:58

Opdateret 28/09 2020 kl. 15:47

For voksne testdeltagere angives ”OBU”, når vedkommende testes i forbindelse med visitering til Ordblindeundervisning for Voksne (OBU). Det gælder uanset, hvilken uddannelsesbaggrund den voksne kommer med.

Vurdering af gule testscores på Ordblindetesten

Opdateret 27/11 2020 kl. 11:53

Fra 1. januar 2021 ensrettes praksis for vurdering af testscores på Ordblindetesten på tværs af det specialpædagogiske støtteområde (SPS) og ordblindeundervisning for Voksne (OBU). Det betyder, at gule testscores i særlige tilfælde også vil kunne give adgang til OBU, hvis supplerende tests og vurderinger understøtter det.

Læs mere om kriterierne for vurdering af gule testscores.

Opdateret 27/11 2020 kl. 11:50

Kriterier til brug i særlige tilfælde ved gule testscores

Visitation til OBU for kursister med en gul testscore kan godkendes, hvis det vurderes, at 3 ud af følgende 4 kriterier er opfyldt

 1. Mindst én af rigtighedsprocenterne i Ordblindetestens delprøve 1, ”Find stavemåden”, eller delprøve 2, ”Find det, der lyder som et ord”, er under 80.
  Det kan aflæses af rigtighedsprocenterne på testrapporten, om kriteriet er opfyldt. 
 2. Der er i løbet af eleven/den studerendes skoleliv lagt en fokuseret indsats målrettet de fonologiske vanskeligheder. Indsatsen skal være foregået i skoleregi og/eller være varetaget af fagfolk. Det er således ikke nok, at forældre har været gode til at støtte op om lektielæsning mv.
  Kriteriet kan siges at være opfyldt, hvis der forud for testtidspunktet med Ordblindetesten er gennemført en specialpædagogisk indsats målrettet fonologiske vanskeligheder, som har bevirket, at testdeltageren kan have opøvet sine færdigheder inden for fonologisk omkodning på en måde, der kan have påvirket testresultatet.
 3. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har stavefejl, som er karakteristiske ved ordblindhed i form af lydstridige stavefejl og/eller en høj andel af stavefejl. Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.
  Det anbefales at anvende ’Hverdagsstavning for voksne – ortografisk staveprøve’ som grundlag for vurderingen. Testen findes på ministeriets hjemmeside. Hvis minimum 30 procent af staveordene er fejlstavninger, eller der forekommer mange lydstridige stavefejl, kan kriteriet siges at være opfyldt.
 4. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har et ringe læseflow med hyppige brud og læsefejl. Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.
  Kriteriet kan siges at være opfyldt, hvis der anvendes en afdækningsmetode, som sikrer dokumentation for antal og karakter af læsefejl, samt en beskrivelse af testdeltagerens øvrige læseflow. 

I de tilfælde, hvor en voksen ikke opfylder tre ud af de fire kriterier, skyldes vanskelighederne ikke en funktionsnedsættelse, der berettiger til OBU. I disse tilfælde vil der ofte være behov for andre typer af indsatser, som ikke er omfattet af OBU. Andre indsatser kan for eksempel være tilbud om læse- og skrivekurser på uddannelsesstedet, FVU eller andre tiltag målrettet forbedring af læse- og skrivefærdigheder.

Ved valg af supplerende test, skal den test-ansvarlige lægge vægt på funktionelle test, som afdækker det aktuelle færdighedsniveau inden for læsning og stavning. Det anbefales ikke, at man tester yderligere med henblik på udredning af fonologisk omkodning, da disse færdigheder allerede er afdækket med Ordblindetesten.
Det konkrete testmateriale, som dokumenterer andelen og karakteren af stave- og læsefejl, opbevares sammen med Ordblindetesten og andet relevant materiale til brug for visitationen.

Opdateret 27/11 2020 kl. 11:34

Det kan man, når den voksnes vanskeligheder primært bunder i vanskeligheder med fonologisk omkodning, hvilket indikerer mulig ordblindhed. Det kan man afdække med samtale og supplerende testning.

Mistanken kan for eksempel opstå på baggrund af lave rigtighedsprocenter i Ordblindetestens deltest 1 og 2, baggrundsoplysninger om tidligere specialpædagogiske indsatser eller faglige iagttagelser. 

Opdateret 27/11 2020 kl. 11:35

Ja, det kan man godt. Man skal være opmærksom på, at der alene kan visiteres til OBU, når vurderingskriterierne er opfyldt. Det vil sige, at baggrundsoplysningerne skal give tydelige indikationer på, at borgeren selv oplever at være ordblind og på tidligere specialpædagogiske indsatser, samt at rigtighedsprocenterne i deltestene på ordblindetesten skal være lave.

Visitation til OBU for kursister med en gul testscore kan alene godkendes, hvis det vurderes, at 3 ud af 4 kriterier er opfyldt.

Test-ansvarlige skal desuden generelt være opmærksomme på, at der ikke kan visiteres til OBU, når der er givet afslag på SPS. 

Sidst opdateret: 26. juli 2023