Hop til indhold

Indberetningsfrist

Frist for indberetning af årsrapport mv. er den 5. april 2024.

Paradigme for årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2023 for Institutioner for forberedende grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v.

Styrelsen forventer, at offentliggøre paradigme og vejledning til årsrapport for 2023 til november.

Ændringer i paradigme for årsrapporten

 I forhold til Paradigme for årsrapporten 2021 fremhæves her følgende ændringer i Paradigme for årsrapporten 2022:

 • I resultatopgørelsen er statstilskud flyttet, så det figurerer som en andel af omsætningen i hoved- og nøgletalsoversigt.
 • Nøgletallet ”årselever, indtægtsdækket virksomhed i udlandet” udgår.
 • Der er tilføjet et nyt felt til angivelse af årselever, kostpladser.
 • Der er tilføjet et nyt felt til angivelse af kapacitet, kostpladser.
 • Opgørelsesmetoden til ”gældsfaktor (gearing)” er ændret. Se udregning i fodnoten.
 • Nyt afsnit om ”Tilsyn i årets løb” under ledelsesberetningen. 
 • I afsnittet om leasing er begrebet ”finansiel leasing” udgået. Nu indgår alene operationel leasing.
 • I balancen under "aktiver” er notenummer ændret.
 • Ændring af tekst vedr.  fordelingsnøgler.
 • Indsatsperioden for det ”strategiske kompetenceløft” forlænges for de institutioner, som ikke har brugt alle de midler, som de har fået udbetalt fra puljen. Formål 6018 ”strategisk kompetenceløft” genåbnes derfor og indgår i ”specifikation af formålsregnskabet”.
 • I Specifikation til formålsregnskabet indgår formål 6021 under ”øvrige projekter”.
 • Nyt afsnit om formål 6023 ”grøn pulje til efteruddannelse og opkvalificering”. Formålet er nyt og indgår i ”specifikation af formålsregnskab”. Det er i den sammenhæng præciseret hvordan omkostninger finansieret af midler udbetalt til videns-centrene fra puljen skal registreres.

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for BUVM-institutioner (pdf)

Paradigme for årsrapport 2022 (docx)

Vejledning om udarbejdelse af målrapportering 2022 for Institutioner for forberedende grunduddannelse (pdf)

Vejledning om udarbejdelse af målrapportering 2022 for statsfinansierede selvejende institutioner ekskl. FGU (pdf)

 

Indberetning af regnskabsmateriale

Følgende materiale skal indberettes på virk.dk:

 • Årsrapporten for 2022 (i både PDF og XBRL-format)
 • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022
 • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2022
 • Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger
 • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP/CIP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har slået bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen sammen til et dokument.

Paradigmet skal anvendes for 2022.

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2022. Bemærk, at bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (docx)

Sidst opdateret: 3. oktober 2023