Hop til indhold

Indberetningsfrist

Fristen for indberetning af årsrapport mv. via Virk.dk er den 9. april 2021.

Paradigme til årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2020 til de regulerede institutioner, herunder et særskilt paradigme for FGU institutionerne.

Der er sket følgende rettelser i paradigmet:

I forhold til paradigmet for årsrapport 2019 er der foretaget følgende ændringer til paradigmet for årsrapport 2020:

 • Årsrapporten må ikke indeholde personfølsomme data og budgettal.
 • Det er præciseret, at alle noter og specifikationer skal angives i hele antal kroner.
 • Finansielle anlægsaktiver – Regnskabslinjer ”Aktier i andele i pengeinstitutter” og ”Andelsbeviser i forsynsvirksomheder” udgår. Hvis institutionen har disse værdipapirer skal de fremgår indgå i noten ”Værdipapirer” under omsætningsaktiver.
 • Finansielle instrumenter særskilte noter i regnskabet, herunder skal det ikke indregnes i realkredit i alt.
 • Pengestrømsopgørelse – beregning af samlede likviditet til rådighed
 • Øvrige årsværk per 100 årselever skal indeholde kostafdelingens årsværk
 • Nøgletal vedr. årsværk er samlet under hoved- og nøgletal

Paradigme til årsrapport for 2020 (docx)

Paradigme til årsrapport for 2020 (FGU) (docx)

Vejledning til udarbejdelse af årsrapport 2020 (REG + FGU) (Vejledningen vil være klar ultimo oktober 2020)

Vejledning til målrapportering 2020 (REG eksklusiv FGU) (Vejledningen forventes klar i november 2020)

Indberetning af regnskabsmateriale

Følgende materiale skal indberettes på virk.dk:

 • Årsrapporten for 2020
 • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020
 • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2020
 • Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger
 • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har slået bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen sammen til et dokument.

Paradigmet skal anvendes for 2020.

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2020. Bemærk, at bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (docx)

Sidst opdateret: 12. oktober 2020