Indberetningsfrist

Fristen for indberetning af regnskabsmaterialet er mandag d. 8. april 2019.

Indkaldebrev for indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2018 (pdf)

Paradigme til årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2018 til de regulerede institutioner.

Der er sket følgende rettelser i paradigmet:

I forhold til paradigmet for årsrapport 2017 er der foretaget følgende ændringer til paradigmet for årsrapport 2018:

 • Nye overskrifter og hoved- og nøgletal i Hoved- og nøgletalsoversigten.
 • Regnskabspraksis - ekstraordinære indtægter og udgifter.
 • Resultatopgørelsen - indsat ny linje vedr. Videnscenter, værtsinstitutionen.
 • Balancen - indsat linje vedr. udgifter til igangværende byggeri under Immaterielle og materielle anlægsaktiver.
 • Note 2 – indsat linje til Videnscenter, værtsinstitutionen.
 • Note 7 – Ny note vedr. Videnscenter, værtsinstitutionen.
 • Note 15 – tekst i forhold til værdi af anlægsaktiver som vedrører videnscentre.
 • Særlige specifikationer – administrative fællesskaber.
 • Særlige specifikationer – Videnscenter.
 • Særlige specifikationer – Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen.

Paradigme til årsrapport for 2018 (docx)

Vejledning til udarbejdelse af årsrapport 2018 (pdf)

Vejledning til målrapportering 2018 (pdf)

Indberetning af regnskabsmateriale 

Følgende materiale skal indberettes på regnskabsportalen:

 • Årsrapporten for 2018
 • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018
 • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2018
 • Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger
 • Bestyrelsens tjekliste
 • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsens stillingtagen

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har udarbejdet paradigme til bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet. Paradigmet skal anvendes for 2018.

Bestyrelsens stillingtagen (docx)

Bestyrelsestjekliste

Styrelsen har udarbejdet et paradigme til bestyrelsestjeklisten, som skal anvendes af institutionens bestyrelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2018.

Bestyrelsestjeklisten skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2018.

Bemærk, at bestyrelsestjeklisten skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens tjekliste (docx)

Udsendte breve om regnskabsaflæggelse i 2017

Orientering om regnskabsaflæggelse for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 (pdf)

Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2017 (pdf)

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en ”Vejledning vedrørende kontering, bogføring og oplysninger i årsrapporten under særlige specifikationer” for den kombinerede ungdomsuddannelse:

KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse): Kontering/bogføring og oplysninger i årsrapporten (pdf)

Vejledningen er opdelt i et afsnit om bogføring og kontering og et afsnit om oplysninger i årsrapporten. Alle deltagende institutioner skal/bør kontere og bogføre i overensstemmelse med vejledningen, således at det efterfølgende vil være muligt at udtrække oplysninger til brug for udarbejdelse af det samlede regnskab for KUU-aktiviteten i den særlige specifikation i årsrapporten hos tovholderinstitutionen.

Vær opmærksom på, at det kun er tovholderinstitutionen, der skal medtage oplysninger i årsrapporten for den samlede KUU-aktivitet. For at kunne udarbejde det samlede regnskab for KUU-aktiviteten skal de samarbejdende institutioner sende deres opgørelse til den særlige specifikation til tovholderinstitutionen.

Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) på uddannelsesinstitutioner kan supplere statstilskuddet ved at bidrage til institutionens indtjening.

Typiske områder er for indtægtsdækket virksomhed er kurser, konsulentvirksomhed og administrative fællesskaber (efter leverandørmodellen).

Indtægtsdækket virksomhed kan foregå på:

• Institutioner for erhvervsrettede uddannelser

• Almene gymnasier

• VUC’er

• Produktionsskoler.

 

Regelgrundlag

Institutionerne har hjemmel i de respektive institutionslove til at gennemføre aktiviteter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. De nærmere regler og retningslinjer er beskrevet i Finansministeriets Budgetvejledning og styrelsens vejledning.

Finansministeriets Budgetvejledning (fm.dk)

Vejledning om indtægtsdækket virksomhed

Det er styrelsens ansvar løbende at føre tilsyn med, om reglerne overholdes.

 

Begrænsninger

Finansministeriets Budgetvejledning indeholder en række betingelser, som skal være opfyldt, for at aktiviteter må udføres efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed:

 • Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser.

 • Institutionen skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der søges udført med indtægtsdækning, fra institutionens øvrige opgaver. Det betyder, at IDV-aktiviteten skal holdes skarpt adskilt fra den ordinære aktivitet, og at institutionen skal anvende særskilte konteringsformål i forbindelse med kontering af IDV-aktivitet.

 • De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed.

 • Institutionen må ikke have et akkumuleret underskud (negativ egenkapital) i den indtægtsdækkede virksomhed i fire på hinanden følgende år.

Der er herudover særlige regler for prisfastsættelsen (for- og efterkalkulation), som skal efterleves, således at det sikres, at institutionens prisfastsættelse ikke er konkurrenceforvridende over for private udbydere på markedet.

Revision af EU-projekter

Ansøgere til en række EU-Kommissionsstøttede projekter under programstøtteordninger som 7-rammeprogram, Twinning, LIFE, Interreg med flere skal være opmærksomme på, at projekterne er underlagt krav om revision i forskelligt omfang.

På det statslige område varetages revisionen af Rigsrevisionen. Det er Rigsrevisionens 5. kontor, der behandler alle forhold vedrørende revision af statsinstitutionernes EU-projekter.

De statsligt selvejende institutioner kan anvende deres egen revisor, idet der er indgået en aftale efter § 9 i rigsrevisorloven om, at en af institutionen udpeget revisor forestår institutionsrevisionen. De frie skoler kan ligeledes anvende deres egen revisor.

Alle institutioner skal imidlertid sikre sig, at de får foretaget et estimat af revisionsudgifterne og indarbejde disse udgifter i budgettet, før ansøgning om nye projekter sendes til EU-Kommissionen. Udgifterne til revision refunderes fuldt ud for de fleste programtyper, i det omfang de samlede udgifter til "management costs" holdes inden for det oprindelige budgetestimat. Dog dækkes kun 50 % for projekter under LIFE-programmet."

De statsligt selvejende institutioner og de frie skoler skal kontakte deres institutionsrevisor om revisionsudgifter til EU-projekter, mens statsinstitutioner/styrelser under ministeriet skal rette henvendelse til Rigsrevisionen herom.

Rigsrevisionen afgiver revisionserklæringer for sådanne EU-projekter i henhold til EU-reglerne for de forskellige støtteordninger. Da revisionen foretages på et andet retsgrundlag end rigsrevisorloven, opkræver Rigsrevisionen honorar for revisionen. Statsinstitutioner/styrelser skal i derfor rette henvendelse til Rigsrevisionen, som vil oplyse et skøn over udgiften til revision, der kan anvendes i forbindelse med fremsendelse af ansøgning. Rigsrevisionens revisionsudgifter beregnes ud fra forventet anvendt tid og en timesats. Timesatsen er baseret på EU's regelsæt herfor.

Statsinstitutioner/styrelser skal endvidere indsende en årlig oversigt til Rigsrevisionen over de projekter, der kræver EU-erklæringer fra Rigsrevisionen.

Sidst opdateret: 21. marts 2019