Hop til indhold

Indberetningsfrist

Frist for indberetning af årsrapport mv. er ændret til torsdag den 15. april 2021. Ændringen skyldes, at det i en periode ikke har været muligt at foretage indberetning på virk.dk.

Paradigme for årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2020 for Institutioner for forberedende grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v.

Ændringer i paradigme for årsrapporten

I forhold til Paradigme for årsrapporten 2019 fremhæves her følgende ændringer i Paradigme for årsrapporten 2020:

 • Der er ét paradigme for årsrapporten, der gælder for både Institutioner for forberedende grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v.
 • Årsrapporten må ikke indeholde personfølsomme data og budgettal.
 • Det er præciseret, at beløb skal være i hele kroner.
 • Finansielle anlægsaktiver – Regnskabslinjer ”Aktier/andele i pengeinstitutter” og ”Andelsbeviser i forsynsvirksomheder” udgår. Hvis institutionen har disse værdipapirer skal de fremgår indgå i noten ”Værdipapirer” under omsætningsaktiver.
 • Finansielle instrumenter under passiver har fået sin egen note.
 • Pengestrømsopgørelse – nye regnskabslinjer under drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet
 • Pengestrømsopgørelse – beregning af samlet likviditet til rådighed
 • Øvrige årsværk per 100 årselever skal indeholde kostafdelingens årsværk
 • Nøgletal vedr. årsværk er samlet under hoved- og nøgletal
 • Ændringer til tekstafsnit under Anvendt regnskabspraksis

Der henvises til ”Vejledning om årsrapport 2020”, hvor flere ændringer er beskrevet.

Paradigme og vejledninger

Paradigme til årsrapport til 2020 (docx)

Vejledning til udarbejdelse af årsrapport 2020 (pdf)

Vejledning til målrapportering 2020 for statsfinansierede selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet ekskl. institutioner for forberedende grunduddannelse (pdf)

Vejledning til målrapportering 2020 for institutioner for forberedende grunduddannelse (pdf)

Vejledning til indberetning af årsrapport på virk.dk (pdf)

Indberetning af regnskabsmateriale

Følgende materiale skal indberettes på virk.dk:

 • Årsrapporten for 2020 (i både PDF og XBRL-format)
 • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020
 • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2020
 • Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger
 • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har slået bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen sammen til et dokument.

Paradigmet skal anvendes for 2020.

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2020. Bemærk, at bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (docx)

Sidst opdateret: 9. april 2021