Hop til indhold

Indberetningsfristen udskydes med 3 uger

Som følge af den ekstraordinære situation foranlediget af Coronavirus/COVID-19, samt opståede tekniske udfordringer med Regnskabsportalen, udskyder Børne- og Undervisningsministeriet fristen for indberetning af regnskabsmaterialet med 3 uger.

Den nye frist for indberetning er onsdag den 29. april 2020 for alle regulerede institutioner, herunder FGU institutionerne.

Paradigme til årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2019 til de regulerede institutioner, herunder et særskilt paradigme for FGU institutionerne.

Der er sket følgende rettelser i paradigmet:

I forhold til paradigmet for årsrapport 2018 er der foretaget følgende ændringer til paradigmet for årsrapport 2019:

 • To nye nøgletal i forhold til aktivitetsstyring i forhold til chefløn.
 • Nyt nøgletal: Aktivitetsudvikling (udvikling i procent i antal årselever i alt).
 • Opdaterede beskrivelse af beregning af nøgletal ved huslejeudgifter pr. kvadratmeter.
 • Ny regnskabslinje vedrørende finansielle instrumenter, byggekredit, etableringstilskud og skyldige indefrosne feriepenge.
 • Særlige specifikationer i forhold til chefløn.
 • Særlige specifikationer – Forelagte investeringer – afsluttede projekter.
 • Særlige specifikationer – Forelagte investeringer – igangværende projekter.
 • Særlige specifikationer – It-omkostninger.

Bemærk

Styrelsen er blevet gjort opmærksom på, at Moderniseringsstyrelsen den 6. december 2019 har udmeldt, at feriepengeforpligtelsen for 2019 ikke skal opdeles i henholdsvis langfristet og kortfristet gæld. Derudover har styrelsen fået oplyst, at SLS ikke systemmæssigt understøtter en opdeling af forpligtelsen i langfristet og kortfristet gæld.
Styrelsen stiller derfor ikke krav om, at institutionerne i årsrapporten for 2019 skal opdele sin feriepengeforpligtelse i langfristet og kortfristet gæld. Styrelsen vurderer ikke, at det giver anledning til at ændre regnskabsparadigme for 2019.

Paradigme til årsrapport for 2019 (docx)

Paradigme til årsrapport for 2019 (FGU) (docx)

Vejledning til udarbejdelse af årsrapport 2019 (REG + FGU) (pdf)

Vejledning til målrapportering 2019 (REG eksklusiv FGU) (pdf)

Indberetning af regnskabsmateriale

Følgende materiale skal indberettes på regnskabsportalen:

 • Årsrapporten for 2019
 • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019
 • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2019
 • Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger
 • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har slået bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen sammen til et dokument. 

Paradigmet skal anvendes for 2019.

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2019. Bemærk, at bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (docx)

Sidst opdateret: 6. april 2020