Hop til indhold

Indberetningsfrist

Frist for indberetning af årsrapport mv. er den 1. april 2022.

Paradigme for årsrapport

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet paradigme og vejledning til årsrapport for 2021 for Institutioner for forberedende grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v.

Ændringer i paradigme for årsrapporten

 I forhold til Paradigme for årsrapporten 2020 fremhæves her følgende ændringer i Paradigme for årsrapporten 2021:

  • Nyt nøgletal: Gældsfaktor(gearing), som anvendes i STUK’s tilsyn
  • Nyt specifikationskrav under personaleomkostninger: De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv, herunder specifikation af Bonus/resultatløn/engangsvederlag
  • Opdatering af vejledning i forhold til nøgletal vedr. lønomkostninger
  • Pengestrømsopgørelse ændring af tekst
  • Nøgletal: Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever tilføjet kostafdeling
  • Afsnit om kombinerede ungdomsuddannelse og videnscentre udgår.
  • Opdateret vejledning om udarbejdelse af specifikation af it-omkostninger
  • Ny specifikation af formålsregnskabet 
Paradigme og vejledninger

Der er den 27. januar 2022 lagt en ny version af paradigme til årsrapport 2021 på hjemmesiden. Ændringen vedrører kun en tilretning af tekst under regnskabspraksis – samlet likviditet til rådighed.

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for BUVM-institutioner (pdf)

Paradigme for årsrapport 2021 (docx)

Vejledning om udarbejdelse af målrapportering 2021 for FGU (pdf)

Vejledning til udarbejdelse af målrapportering 2021 for statsfinansieret selvejende institutioner eksklusiv FGU (pdf)

Indberetning af regnskabsmateriale

Følgende materiale skal indberettes på virk.dk:

  • Årsrapporten for 2021 (i både PDF og XBRL-format)
  • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021
  • Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor i løbet af regnskabsåret 2021
  • Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige bemærkninger
  • Institutionens regnskabsinstruks.

Derudover skal institutionen via ØDUP/CIP sende en xml-fil med institutionens formålsregnskab. Fristen er den samme som det øvrige materiale.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet har slået bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen sammen til et dokument.

Paradigmet skal anvendes for 2021.

Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning for regnskabsåret 2021. Bemærk, at bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen skal underskrives af bestyrelsesformanden og det skal anføres, hvilken dato bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen er gennemgået af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen (docx)

Sidst opdateret: 28. juli 2022