Hop til indhold

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i institutionslovgivningen. Indberetning af aktivitet foretages enten elektronisk via system-til-system indberetninger eller som en skriftlig indberetning i de tilfælde, hvor der ikke er systemunderstøttelse.

Ministeriet har udarbejdet tilskudsinstruks, hvor der er fastsat vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra ministeriet. Find instruks, revisorerklæringer og øvrige relevante informationer om tilskud nedenfor.

Tilskudsinstruks PG

Ministeriets instruks gælder for udbetaling af tilskud til private institutioner for gymnasiale uddannelser. 

PG-instruks 2018.1 (pdf)

Bilag - enkeltfag (xls)

Til brug for indbetaling af for meget anvist tilskud skal skolerne indbetale beløbet til Børne- og Undervisningsministeriets bankkonto i Danske Bank.

Det for meget anviste tilskud indbetales på reg.nr. 0216 kontonr. 4069059473 med angivelse af skolens navn og skolekode.

Indberetningsfrister

Der er fire store indberetningsfrister om året:
 • 16. marts for perioden 16. december til 15. marts (1. kvartal)
 • 16. juni for perioden 16. marts til 15. juni (2. kvartal)
 • 16. september for perioden 16. juni til 15. september (3. kvartal)
 • 16. december for perioden 16. september til 15. december (4. kvartal).
Deltidsstudier på gymnasiel supplering (GS) indberettes på følgende datoer:
 • 5. april for perioden 1. januar til 31. marts (1. kvartal)
 • 5. juli for perioden 1. april til 30. juni (2. kvartal)
 • 5. oktober for perioden 1.juli til 30. september (3. kvartal)
 • 5. januar for perioden 1. oktober til 31. december (4. kvartal).

Ledelses- og revisorerklæringer

Fleksibelt klasseloft på de gymnasiale uddannelser (skoleåret 2023-2024)

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, at der i gennemsnit er en maksimal klassekvotient på 28 elever beregnet per uddannelser og klassetrin. Institutionerne kan dog i visse tilfælde fravige det fleksible klasseloft, fx hvis en elev har behov for at gå et klassetrin om.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører på den baggrund årligt tilsyn med overholdelse af klasseloftet og anvendelse af mulighederne for fravigelse.

Indberetning 

Institutioner skal indsende til styrelsen ledelses- og revisorerklæring om opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for 1. klassetrin, senest d. 15. december 2023 pr. mail til: klasseloftet@stukuvm.dk.

Hvis institutionen har optaget mere end 28 elever og har grundlag for fravigelser af klasseloftet, skal institutionen endvidere indsende redegørelse for fravigelser med tilhørende dokumentation. Hvis institutionen ikke har grundlag for fravigelse, skal institutionen blot indsende ledelses- og revisorerklæring.

Ledelses- og revisorerklæring samt vejledning AGV (docx)

Redegørelse for fravigelse AGV (docx) 

Sådan foregår tilsynet

Styrelsen foretager en vurdering af, om institutionens dokumentation er i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. 

 • Hvis gennemgang af institutionens dokumentation fører til en vurdering af, at institutionen har overholdt reglerne om det fleksible klasseloft, vil institutionen få besked fra styrelsen om, at tilsynet er afsluttet uden bemærkninger. 
 • Hvis gennemgang af institutionens dokumentation fører til en vurdering af institutionen ikke har overholdt reglerne om det fleksible klasseloft, vil institutionen modtage en partshøringsskrivelse om en påtænkt tilskudsafskæring, svarende til det tilskud, som antallet af elever over 28 udløser.

Anmeldelse om oprettelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser

Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, der søger statstilskud i henhold til lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, skal sende et skema til anmeldelse om oprettelse til ministeriet. Fristen for anmeldelse om oprettelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser er den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.

Samtidig med anmeldelsen indbetales 1. rate af depositum på kroner 20.000 til ministeriet.

Deposita indbetales på Reg.nr. 0216 - Konto nr. 4069226612 med angivelse af skolens navn.

Anmeldelsesskema (pdf)

Oprettelsesskema (pdf)

Ansøgning om godkendelse af en ny privat institution for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf

NB! En ny privat institution for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf skal udover at anmelde sig (som beskrevet ovenfor) også ansøge om godkendelse efter § 1 b i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Du kan læse mere om ansøgningen om godkendelse nedenfor.

Ansøgning om godkendelse af nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf

Nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf skal udover at anmelde sig (som beskrevet ovenfor) også ansøge om godkendelse efter § 1 b i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Ved ansøgning om godkendelse af nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf med henblik på at starte skole- eller kursusvirksomhed fra og med skoleåret 2024/2025 gælder der et krav om, at initiativkredsens medlemmer skal indgive ansøgningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved personligt fremmøde. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 286 af 26. marts 2020 om godkendelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser, som der findes et link til nedenfor.

Initiativkredsen bag nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller en ny afdeling heraf skal senest den 15. august 2023 sende en e-mail til styrelsens e-mailadresse ttsikkermail@stukuvm.dk med oplysning om, at skole-, kursus- eller afdelingsinitiativet ønsker at ansøge om godkendelse af skole-, kursus- eller afdelingsinitiativet med henblik på at starte skole- eller kursusvirksomhed fra og med skoleåret 2024/2025 og med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer på den kontaktperson, som styrelsen kan koordinere det personlige fremmøde med.

Styrelsen vil efter modtagelsen af ovennævnte e-mail kontakte skole-, kursus- eller afdelingsinitiativets kontaktperson med henblik på at aftale tid og sted for initiativkredsens personlige fremmøde, hvor initiativkredsen skal indlevere følgende materiale, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1:

 1. En oversigt over navn og adresse på de personer, der udgør initiativkredsen, jf. bekendtgørelsens § 2, 1. pkt., samt en liste over medlemmerne af en eventuel skolekreds og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet eller kursusinitiativet.
 2. Referat af det stiftende møde for den nye skole eller det nye kursus og eventuelle efterfølgende møder.
 3. Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.
 4. Initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet/kursusinitiativet, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen.

Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v., jf. punkt 3 ovenfor, og initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. punkt 4 ovenfor, skal underskrives af de pågældende på stedet i forbindelse med det personlige fremmøde.

Ved ansøgning om godkendelse af en ny afdeling er det erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v. i bekendtgørelsens bilag 3 og besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af afdelingsinitiativet i bekendtgørelsens bilag 4, som skal indleveres som en del af materialet nævnt ovenfor, jf. punkt 3 og 4.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til styrelsen på e-mailadressen ttsikkermail@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 20. februar 2024