Hop til indhold

I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

1 Indledning

Formkrav og generelle anvisninger

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Skolens skal sikre, at offentligheden enkelt og hurtigt kan indhente lovpligtige oplysninger på skolens hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

2 Lov om friskoler og private grundskoler

Vedtægter

Afsnit 2.1

(Læs mere i vejledningen)

Skolens vedtægter og vedtægtsændringer træder først i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden.
Husk følgende formkrav:
 - Dato for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden.
 - Dato for, hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne.
 - Er ministerens godkendelse påkrævet, skal tidspunktet for dennes godkendelse også fremgå på hjemmesiden.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 2.

 

Yderligere information om vedtægter på frie grundskoler

Værdigrundlag

Afsnit 2.2

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal offentliggøre oplysninger om sit værdigrundlag på hjemmesiden.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 2.

Certificeret tilsynsførende

Afsnit 2.3

(Læs mere i vejledningen)

Skolen skal offentliggøre på sin hjemmeside, hvem der er skolens certificerede tilsynsførende. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. kapitel 1.

Den digitale tilsynserklæring og Tilsynsportalen
Afsnit 2.4

(Læs mere i vejledningen)

Den digitale tilsynserklæringen skal indsendes via Tilsynsportalen hvert skoleår mellem den 1. maj og den 30. juni. Skolen skal efterfølgende uploade tilsynserklæringen og offentliggøre den på skolens hjemmeside.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 3.

 

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. kapitel 6.

 

Yderligere information om den digitale Tilsynsportalen

 

Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan

Afsnit 2.5

(Læs mere i vejledningen

Alle friskoler og private grundskoler skal offentliggøre resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside, med mindre skolen har valgt at selvevaluere.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 1 og 3.

Selvevaluering

Afsnit 2.6

(Læs mere i vejledningen

Har skolen valgt at selvevaluere efter en af de to godkendte modeller, skal skolen senest 14. dage efter, at beslutningen herom er truffet, offentliggøre på sin hjemmeside, at tilsynet føres af skolen ved selvevaluering. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet løbende offentliggøre resultatet af selvevalueringerne og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå.

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler.

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Afsnit 2.7

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal offentliggøre slutmål, delmål og undervisningsplaner på skolens hjemmeside.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 2.

Folkeskolens prøver

Afsnit 2.8

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal offentliggøre, om skolen tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver, eller om skolen er prøvefri eller delvist prøvefri.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 2.

Specialundervisningsprofil

Afsnit 2.9

(Læs mere i vejledningen

Skoler skal offentliggøre, hvis de har en særlig specialundervisningsprofil samt oplysninger om opfyldelse af krav om kvalitetssikring af skolens specialundervisning.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 2.

3 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Afsnit 3.1

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen, og at denne er tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

 

Find værktøjer, vejledning og skabeloner til de enkelte delelementer i undervisningsmiljøvurderingen, der følger af lovens krav (dcum.dk)

4 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Nøgletal

Afsnit 4.1

(Læs mere i vejledningen

Skolen skal offentliggøre:

· Resultatet af skolens karaktergivning
· Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2.

 

Nøgletal - Praktisk vejledning (pdf)

Yderligere offentliggørelse

Afsnit 4.2

(Læs mere i vejledningen

Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning.

Sådanne grundoplysninger bygger på skolens eget skøn om relevans og væsentlighed.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 6.

Sidst opdateret: 27. juni 2023