Hop til indhold

Kravene til vedtægtens indhold og udformning er reguleret i bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Skolens navn, hjemsted og formål.
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse.
 • Bestyrelseshabilitet.
 • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer.
 • Bestyrelsens ansvar.
 • Anbringelse af skolens midler.
 • Regler om regnskab og revision.
 • Regler for skolens nedlæggelse og ophør

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for skoleformen. Skolerne kan ikke fravige disse regler. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse. Skolerne skal dog være særligt opmærksomme på følgende:

Indhold:

Skolens bestyrelse er ansvarlig for at påse, at vedtægten i forbindelse med vedtægtsændringer lever op til nugældende regelsæt. Bestyrelsen skal derfor tage udgangspunkt i gældende regler og ikke alene i den vedtægt, der skal ændres. Der skal tages højde for, at andre bestemmelser, end dem, der ønskes ændret i vedtægten, kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå.

Siden 1. oktober 2018 har frihed og folkestyre-kravet skullet indskrives i friskoler og private grundskolers vedtægt. Dette følger af § 5 i bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler, som er indsat ved ændringsbekendtgørelse nr. 1164 af 25. september 2018. Bekendtgørelserne findes under Regelgrundlag nedenfor. Ændringen gælder for alle nye friskoler og private grundskoler, der ansøger om godkendelse, og for friskoler og private grundskoler, som foretager ændringer i deres vedtægt den 1. oktober 2018 og senere.

Offentliggørelse:

Det følger af gældende love og bekendtgørelser, at det er en forudsætning for, at en skoles vedtægt er gyldig, at denne er offentliggjort på skolens hjemmeside sammen med: 

 • Datoerne for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab. 
 • Datoen for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden. 
 • Datoen for ministeriets godkendelse i det tilfælde, hvor en sådan godkendelse er påkrævet ifølge loven. (Det vil sige, at det er datoen for den seneste godkendelse fra ministeriet, der angives). 

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer

 • Ved oprettelse af en ny skole.
 • Ved kombination med en anden skoleform, for eksempel en efterskole eller privat gymnasium, hvorved der fremkommer en såkaldt kombineret institution.
 • Ved sammenlægning med anden skole eller ved spaltning.

Hvis en friskole og privat grundskole udbyder eller ophører med at udbyde et dagtilbud, skal den ændrede vedtægt ikke godkendes i ministeriet på ny. 

Standardvedtægter udarbejdet af skoleforeningerne

Skoleforeningerne Danmarks Private Skoler, Friskolerne og Lilleskolernes Sammenslutning har udarbejdet standardvedtægter, som deres medlemmer kan bruge. Hvis skolerne benytter disse standardvedtægter og laver eventuelle justeringer af bestemmelserne, skal de påse, at bestemmelserne fortsat er i overensstemmelse med gældende regler, og samtidig sikre, at der er konsistens i vedtægten. Standardvedtægterne findes på skoleforeningernes hjemmesider: Friskolernes hjemmeside (friskolerne.dk)Danmarks Private Skolers hjemmeside (privateskoler.dk) og Lilleskolernes hjemmeside (lilleskolerne.dk).

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om skolernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse. Hvis tilsynet viser uoverensstemmelser mellem vedtægt og gældende regler, vil styrelsen rette henvendelse til den pågældende skole herom.

Styrelsen har på baggrund af sit tilsyn med skolernes vedtægter erfaret, at en del skoler og institutioner ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de offentliggørelses- og indholdskrav, der er til skolernes vedtægter. 

Indholdskrav:

Styrelsen har i sit tilsyn konstateret, at mange skoler i forbindelse med vedtægtsændringer, ændrer i skolens gældende vedtægt uden at gennemgå den, så den kommer til at leve op til de nyeste regler. Typisk kan styrelsen se, at bestyrelsen tager udgangspunkt i den gældende vedtægt og udelukkende ændrer få bestemmelser og dermed ikke tager højde for, at andre bestemmelser kan være ændret eller er forældede og/eller helt skal udgå, ligesom indskrivning af frihed og folkestyre-kravet også hyppigt mangler. 

Offentliggørelseskrav:

Det er en forudsætning for, at en skoles vedtægt er gyldig, at den er offentliggjort på hjemmesiden sammen med datoer for vedtagelse, offentliggørelse og datoen for ministeriets seneste godkendelse af skolens vedtægt. Styrelsens tilsyn har vist, at de fleste skoler mangler mindst en af datoerne i offentliggørelseskravet. Datoerne kan påføres ved linket til vedtægten eller i toppen eller bunden af vedtægten.  

Oprettelse og godkendelse af en ny friskole eller privat grundskole.

I forbindelse med oprettelse og godkendelse af en ny skole gælder særlige regler og tidsfrister. Disse findes på siden: Oprettelse af frie grundskoler, efterskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser m.v. 

Sidst opdateret: 26. juli 2023