Hop til indhold

Indhold

Friskoler og private grundskoler

1 Indledning
1.1 Formkrav og generelle anvisninger
2 Lov om friskoler og private grundskoler
2.1 Vedtægter
2.2 Værdigrundlag
2.3 Certificeret tilsynsførende
2.4 Tilsynserklæring
2.5 Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan
2.6 Selvevalueringsmodel
2.7 Slutmål, delmål og undervisningsplaner
2.8 Folkeskolens prøver
2.9 Specialundervisningsprofil
3 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
3.1 Undervisningsmiljøvurdering
4 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
4.1 Nøgletal
4.2 Yderligere offentliggørelse


1. Indledning

Den følgende gennemgang af, hvilke oplysninger skolerne har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod friskoler og private grundskoler (herefter frie grundskoler).

Reglerne for krav til offentliggørelse af oplysninger på disse skolers hjemmesider findes i:

 • Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
 • Lov om friskoler og private grundskole
 • Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. (herefter lov om gennemsigtighed og åbenhed) indeholder den generelle regulering af krav til oplysninger, som skoler og institutioner skal have offentliggjort på deres hjemmeside.

De generelle regler i lov om gennemsigtighed og åbenhed er for de flestes vedkommende konkretiseret i lov om frie grundskoler og krav i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Offentligheden skal enkelt og hurtigt kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. Det skal være muligt for elever, forældre og for virksomheder at finde lettilgængelig relevant information om indhold og kvalitet.

Nyt vejledningsformat

Denne vejledning erstatter den tidligere hjemmesidevejledning til de frie grundskoler. Der er tale om et moderniseret vejledningsformat, der bringer ministeriets vejledningsindsats til de frie grundskoler ind i det samlede vejledningskoncept for hjemmesider, der blev udviklet til de regulerede institutioner i 2014.

Vejledningen er elektronisk understøttet med direkte links til regler og øvrigt vejledningsmateriale, der kan lette arbejdet med kvalitetssikring og løbende opdateringer af de frie grundskolers hjemmesider.

Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik. Tjeklisten fungerer som opsummering af selve vejledningen og skal bidrage til at skabe et hurtigt overblik. Den er tænkt som et arbejdsredskab for skolen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af skolens hjemmesideoplysninger.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisten findes henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på. Det skal understreges, at det i alle tilfælde er skolens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for friskoler og private grundskoler. Regelhenvisningerne i skemaet vil kun blive revideret i forbindelse med eventuelle kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

Under tjeklisten er samlet links til love og regler på retsinformation.dk.

1.1 Formkrav til institutionernes hjemmesider

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at det skal være enkelt og hurtigt at indhente oplysningerne på den enkelte institutions hjemmeside.

Denne vejledning indeholder ikke specifikke formkrav til, hvordan skolerne indretter deres hjemmesider, men alle skal leve op til disse generelle anvisninger:

 • Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem en mængde undersider for at finde denne.
 • Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på skolens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 • Oplysningerne skal være at finde på skolens hjemmeside eller web-portal. Skolen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.

Oplysninger på skolens lokale intranet

Hvis en skole vælger at offentliggøre lovpligtige oplysninger på skolens intranet, skal der linkes fra skolens hjemmeside til disse oplysninger. De pågældende links skal være aktive uden brug af for eksempel password.

2 Lov om friskoler og private grundskoler

I det følgende afsnit gennemgås de krav til skolernes hjemmesider, der har hjemmel i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

2.1 Vedtægter

En fri grundskole skal offentliggøre sine vedtægter på hjemmesiden, og vedtægterne træder tidligst i kraft ved offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

Da det er en forudsætning for at modtage tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, at skolen har gældende vedtægter, er det derfor vigtigt, at skolerne i forbindelse med offentliggørelsen af vedtægterne opfylder de formkrav, der følger af reglerne:

 • Dato for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden skal fremgå.
 • Dato for, hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne, skal fremgå.
 • Dato for Børne- og Undervisningsministeriets oprindelige godkendelse af vedtægten ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal fremgå.
Vedtægtsændringer

I forbindelse med ændringer af vedtægterne gælder tilsvarende regler i forbindelse med offentliggørelse. Ændringerne træder ikke i kraft, før disse er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening. Datoen for ministeriets oprindelige eller seneste godkendelse af skolens vedtægt skal tillige angives.

2.2 Værdigrundlag

En fri grundskole formulerer sit værdigrundlag. Skolen skal oplyse sit værdigrundlag til enhver, som beder om det, og offentliggøre det på skolens hjemmeside. Værdigrundlaget er det fundament, som skolens formål og praksis hviler på.

2.3 Certificeret tilsynsførende

Skoler, der har en forældrevalgt tilsynsførende, som har gennemført certificeringsuddannelsen, skal på skolens hjemmeside oplyse, hvem der er skolens certificerede tilsynsførende. Med mindre en skole er selvevaluerende, må skolen højst stå uden en tilsynsførende i tre måneder.

Forældrekredsen kan også vælge at lade kommunen udpege en certificeret tilsynsførende ud fra listen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside eller Fordelingssekretariatets hjemmeside. I begge tilfælde skal skolen tilknytte den tilsynsførende via Tilsynsportalen. Læs mere om Tilsynsportalen.

2.4 Tilsynserklæring

Den eller de certificerede tilsynsførende indsender hvert år mellem den 1. maj og den 30. juni en digital tilsynserklæring. Den digitale tilsynserklæring vil fra skoleårets start ligge klar til den tilknyttede tilsynsførende i Tilsynsportalen. Her kan den løbende udfyldes indtil indsendelsen. Skolen sørger for, at den indsendte tilsynserklæring lægges på skolens hjemmeside.

2.5 Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan

Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler m.v., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Kravet skal ses i sammenhæng med lovkravet om skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Og at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hvis en skole har valgt at gennemføre selvevaluering efter den af ministeriet godkendte model, jf. pkt. 2.6 bortfalder kravet om evaluering og opfølgningsplan i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Evaluering

En evaluering af skolens samlede undervisning skal være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.

Evalueringen bør, hver gang den gennemføres, i det mindste forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge, samt inddrage opfølgningen af den foregående evaluering.
Skolen fastsætter selv evalueringsform og -metode. Form og metode kan skifte fra gang til gang.

Opfølgningsplan

Herudover skal skolen udarbejde en plan på baggrund af evalueringens resultat. Opfølgningsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvad skolen har lært af evalueringen, og hvilke nye tiltag skolen vil sætte i gang på den baggrund.

Der ligger således en vis frihed for den enkelte skole til selv at afgøre, hvor lang tid der skal være mellem de enkelte evalueringer. Evalueringerne skal foretages med sådanne passende tidsintervaller, at evalueringerne er relevante i forhold til hinanden. Skolen skal til enhver tid have fastsat tidspunkter for den kommende evaluering.

2.6 Selvevalueringsmodel

Skoler, der har valgt at føre tilsyn ved selvevaluering efter en af de af ministeriet to godkendte selvevalueringsmodeller, skal senest 14 dage efter, at beslutningen er taget, informere på skolens hjemmeside om, at tilsyn på skolen føres ved selvevaluering.

Skolen skal løbende offentliggøre resultatet af selvevalueringen og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå på skolens hjemmeside.

Skoler skal mindst hvert tredje år gennemføre en sådan selvevaluering. Selvevalueringen kan gennemføres i faser. Faserne tilrettelægges på en sådan måde, at skolens selvevaluering i løbet af en treårsperiode omfatter alle de elementer, der indgår i den godkendte selvevalueringsmodel, som skolen har valgt at anvende. Hvis selvevalueringen er tilrettelagt i faser, skal resultaterne af de enkelte faser løbende offentliggøres på skolens hjemmeside.

For de skoler, der går fra tilsyn med certificeret tilsynsførende til tilsyn med selvevaluering, skal skolens seneste tilsynserklæring fortsat ligge på skolens hjemmeside, indtil resultatet af skolens første selvevaluering bliver offentliggjort.

2.7 Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen skal offentliggøre slutmål for de fagområder eller fag, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, samt for folkeskolens obligatoriske emner. Desuden skal skolen offentliggøre undervisningsplaner for fagområder og emner. Undervisningsplanerne skal blandt andet angive udviklingen hen mod slutmålene. Skolen skal også offentliggøre delmål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi.

Hvis en skole følger Fælles Mål helt eller delvist, skal det fremgå af hjemmesiden.

2.8 Folkeskolens prøver

Det skal fremgå på skolens hjemmeside, om skolen tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver, eller om skolen er prøvefri, det vil sige fritaget for at tilbyde folkeskolens prøver, eller delvist prøvefri. Det vil sige, om skolen er fritaget for at afholde prøve i faget historie og/eller faget kristendomskundskab.

2.9 Specialundervisningsprofil

De skoler, der har en særlig specialundervisningsprofil, skal oplyse om dette på skolens hjemmeside. Desuden skal skolen offentliggøre oplysninger om, at skolen har opfyldt de særlige krav til kvalitetssikring af skolens specialundervisning, der er fastsat af ministeren.

3 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Friskoler og private grundskoler er omfattet af reglerne i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og skal derfor udarbejde en undervisningsmiljøvurdering.

3.1 Undervisningsmiljøvurdering

Skolen skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen, og at denne er tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

4 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

I det følgende er alene medtaget de bestemmelser i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, der ikke er omtalt, i under pkt. 2 vedr. lov om friskoler og private grundskoler.

4.1 Nøgletal

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at grundskoler skal offentliggøre:

 • Resultatet af skolens karaktergivning
 • Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

For skoler, der tilbyder folkeskolens prøver, fremgår karakterer af ministeriets database. Overgangsfrekvens til anden uddannelse fremgår også af ministeriets database.

Skolerne skal ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne anvende de centrale databaser, der stilles til rådighed af ministeriet, medmindre andet er bestemt. I Datavarehuset (www.uddannelsesstatistik.dk) findes oplysningerne på uddannelsesgruppeniveau, hvilket betyder, at enkeltpersoner ikke vil kunne identificeres i forbindelse med offentliggørelse.

Skolen kan vælge enten at offentliggøre kopier af oplysningerne på skolens hjemmeside eller at linke til de relevante oplysninger på ministeriets hjemmeside.

Skolen skal årligt opdatere nøgletallene, når disse foreligger. STIL udsender orientering herom, når nøgletallene opdateres.

4.2 Yderligere offentliggørelse

Loven nævner ligeledes, at skolen skal offentliggøre al anden information, der er væsentlig for belysning af kvaliteten af skolens undervisning, og som ligger udenfor det, der er fastsat i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Det er her op til den enkelte skole selv at foretage et skøn over, hvad der i denne forbindelse findes relevant.

Sidst opdateret: 26. juli 2023