Hop til indhold

Indhold

Efterskoler og frie fagskoler

1 Indledning
1.1 Formkrav og generelle anvisninger
2 Lov om efterskoler og frie fagskoler
2.1 Vedtægter
2.2 Værdigrundlag
2.3 Skolens årsplan
2.4 Indholdsplan
2.5 Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan
2.6 Selvevaluering i forhold til værdigrundlag
2.7 Folkeskolens prøver
2.8 Godkendelse som særligt undervisningstilbud
2.9 Beskrivelse af særlig støtte til elever
2.10 Strategi for vejledningsindsats på frie fagskoler
3 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
3.1 Undervisningsmiljøvurdering
4 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
4.1 Nøgletal
4.2 Yderligere offentliggørelse            

 

1. Indledning

Den følgende gennemgang af, hvilke oplysninger skolerne har pligt til at have på deres hjemmesider, retter sig mod efterskoler og frie fagskoler.

Reglerne for krav til offentliggørelse af oplysninger på disse skolers hjemmesider findes i:

 • Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
 • Lov om efterskoler og frie fagskoler
 • Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (herefter lov om gennemsigtighed og åbenhed) indeholder den generelle regulering af krav til oplysninger, som skoler og institutioner skal have offentliggjort på deres hjemmeside.

De generelle regler i lov om gennemsigtighed og åbenhed er for de flestes vedkommende konkretiseret i lov om efterskoler og frie fagskoler og krav i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Offentligheden skal enkelt og hurtigt kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner. Det skal være muligt for elever, forældre og for virksomheder at finde lettilgængelig relevant information om indhold og kvalitet.

Nyt vejledningsformat

Denne vejledning erstatter den tidligere hjemmesidevejledning til efterskoler og frie fagskoler. Der er tale om et moderniseret vejledningsformat, der bringer ministeriets vejledningsindsats til efterskoler og frie fagskoler ind i det samlede vejledningskoncept for hjemmesider, der blev udviklet til de regulerede institutioner i 2014.

Vejledningen er elektronisk understøttet med direkte links til regler og øvrigt vejledningsmateriale, der kan lette arbejdet med kvalitetssikring og løbende opdateringer af de frie grundskolers hjemmesider.

Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik. Tjeklisten fungerer som opsummering af selve vejledningen og skal bidrage til at skabe et hurtigt overblik. Den er tænkt som et arbejdsredskab for skolen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af skolens hjemmesideoplysninger.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisten findes henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på. Det skal understreges, at det i alle tilfælde er skolens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for efterskoler og frie fagskoler. Regelhenvisningerne i skemaet vil kun blive revideret i forbindelse med eventuelle kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

Under tjeklisten er samlet links til love og regler på retsinformation.dk.

1.1 Formkrav til institutionernes hjemmesider

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at det skal være enkelt og hurtigt at indhente oplysningerne på den enkelte institutions hjemmeside.

Denne vejledning indeholder ikke specifikke formkrav til, hvordan skolerne indretter deres hjemmesider, men alle skal leve op til disse generelle anvisninger:

 • Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem en mængde undersider for at finde denne.
 • Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på skolens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 • Oplysningerne skal være at finde på skolens hjemmeside eller web-portal. Skolen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.

Oplysninger på skolens lokale intranet

Hvis en skole vælger at offentliggøre lovpligtige oplysninger på skolens intranet, skal der linkes fra skolens hjemmeside til disse oplysninger. De pågældende links skal være aktive uden brug af for eksempel password.

2 Lov om efterskoler og frie fagskoler

I det følgende afsnit gennemgås de krav til skolernes hjemmesider, der har hjemmel i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler.

2.1 Vedtægter

Efterskoler og frie fagskoler skal offentliggøre deres vedtægter på hjemmesiden, og vedtægterne træder tidligst i kraft ved offentliggørelsen på skolens hjemmeside. Da det er en forudsætning for at modtage tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, at skolen har gældende vedtægter, er det derfor vigtigt, at skolerne i forbindelse med offentliggørelsen af vedtægterne opfylder de formkrav, der følger af reglerne:

 • Dato for offentliggørelse af vedtægten på hjemmesiden skal fremgå.
 • Dato for, hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne, skal fremgå.
 • Dato for Børne- og Undervisningsministeriets oprindelige godkendelse af vedtægten ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal fremgå.

Vedtægtsændringer

I forbindelse med ændringer af vedtægterne gælder tilsvarende regler i forbindelse med offentliggørelse. Ændringerne træder ikke i kraft, før disse er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening. Datoen for ministeriets oprindelige eller seneste godkendelse af skolens vedtægt skal tillige angives.

2.2 Værdigrundlag

En efterskole og fri fagskole formulerer sit værdigrundlag. Skolen skal oplyse sit værdigrundlag til enhver, som beder om det, og offentliggøre det på skolens hjemmeside.

Værdigrundlaget er det fundament, som skolens formål, praksis og selvevaluering hviler på.

2.3 Skolens årsplan

Alle efterskoler og frie fagskoler skal udarbejde en årsplan for skolens kursusvirksomhed. Skolens bestyrelse skal årligt godkende den, og formanden skal underskrive den. Årsplanen offentliggøres herefter på skolens hjemmeside.

Årsplanen skal udarbejdes på det skema, ministeriet stiller til rådighed.

2.4 Indholdsplan

Alle efterskoler og frie fagskoler skal udarbejde en indholdsplan, der beskriver skolens samlede undervisning, samvær og planlagte aktiviteter for det aktuelle skoleår. Indholdsplanen skal foreligge på hjemmesiden som ét samlet dokument.

Ministeriet har udarbejdet en vejledning, som nærmere beskriver kravene til indholdet i planen.

2.5 Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan

Det fremgår af lov om efterskoler og frie fagskoler, at skolerne regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen og offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen på skolens hjemmeside.

Kravet angår undervisningen af undervisningspligtige elever. Evalueringen skal foretages mindst en gang årligt for at sikre, at erfaringer fra alle elevers deltagelse i et kursus inddrages i skolens planlægning af kommende kursustilbud for undervisningspligtige elever.

Kravet skal ses i sammenhæng med kravet om evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af undervisningspligtige elevers udbytte af undervisningen. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål.

Evaluering

En evaluering af skolens samlede undervisning skal være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i skolens fag og fagområder følger mål og faglig progression, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Evalueringen bør, hver gang den laves, som minimum forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de indholdsplaner, som skolen selv har udarbejdet for de forskellige kurser, hvor der er undervisningspligtige elever, samt inddrage opfølgningen af den foregående evaluering.

Skolen fastsætter selv evalueringsform og – metode. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang.

Opfølgningsplan

Herudover skal skolen udarbejde en plan på baggrund af evalueringens resultat. I opfølgningsplanen skal skolen beskrive, hvad skolen har lært af evalueringen, og hvilke nye tiltag skolen vil sætte i gang på den baggrund.

2.6 Selvevaluering i forhold til værdigrundlag

I lov om efterskoler og frie fagskoler, fremgår det, at en skole skal gennemføre en selvevaluering af skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Selvevalueringen skal foretages mindst hvert andet år og kan fra år til år tage udgangspunkt i forskellige dele af værdigrundlaget.

En skoles selvevaluering skal efter lov om åbenhed og gennemsigtighed offentliggøres, hvis den omhandler skolens undervisning. Dog kan det undlades, hvis det alene er skolens ansatte, der har medvirket i evalueringen.

2.7 Folkeskolens prøver

Det skal fremgå på skolens hjemmeside, om skolen tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver, eller om skolen er prøvefri, det vil sige fritaget for at tilbyde folkeskolens prøver, eller delvist prøvefri. Det vil sige, om skolen er fritaget for at afholde prøve i faget historie og/eller faget kristendomskundskab.

2.8 Godkendelse som særligt undervisningstilbud

Godkendelse af en skole med et samlet særligt undervisningstilbud sker på grundlag af skolens indholdsplan. Skolens godkendelse som en skole med et samlet særligt undervisningstilbud skal fremgå af skolens vedtægt og desuden fremgå af skolens hjemmeside.

2.9 Beskrivelse af særlig støtte til elever

Skolerne skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning. For at skolen kan modtage inklusionstilskud, er det en betingelse, at skolens inklusionstilbud fremgår af skolens indholdsplan og offentliggøres på skolens hjemmeside.

2.10 Strategi for vejledningsindsats på frie fagskoler

På kurser af mindst 12 ugers varighed på frie fagskoler skal skolen vejlede eleverne om valg af uddannelse og erhverv med henblik på at medvirke til og understøtte elevernes afklaring herom. Skolen skal offentliggøre sin strategi for vejledningsindsats på hjemmesiden.

Ved annoncering af kursusvirksomheden skal skolen desuden oplyse om, at vejledningstilbuddet er en del af kursusindholdet.

3 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Friskoler og private grundskoler er omfattet af reglerne i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og skal derfor udarbejde en undervisningsmiljøvurdering.

3.1 Undervisningsmiljøvurdering

Skolen skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen, og at denne er tilgængelig på skolens hjemmeside. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

4 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

I det følgende er alene medtaget de bestemmelser i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, der ikke er omtalt, i under pkt. 2 vedrørende lov om friskoler og private grundskoler.

4.1 Nøgletal

Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at grundskoler skal offentliggøre:

 • Resultatet af skolens karaktergivning
 • Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

For skoler, der tilbyder folkeskolens prøver, fremgår karakterer af ministeriets database. Overgangsfrekvens til anden uddannelse fremgår også af ministeriets database.

Skolerne skal ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne anvende de centrale databaser, der stilles til rådighed af ministeriet, medmindre andet er bestemt. I Datavarehuset (www.uddannelsesstatistik.dk) findes oplysningerne på uddannelsesgruppeniveau, hvilket betyder, at enkeltpersoner ikke vil kunne identificeres i forbindelse med offentliggørelse.

Skolen kan vælge enten at offentliggøre kopier af oplysningerne på skolens hjemmeside eller at linke til de relevante oplysninger på ministeriets hjemmeside.

Skolen skal årligt opdatere nøgletallene, når disse foreligger. STIL udsender orientering herom, når nøgletallene opdateres.

4.2 Yderligere offentliggørelse

Loven nævner ligeledes, at skolen skal offentliggøre al anden information, der er væsentlig for belysning af kvaliteten af skolens undervisning, og som ligger udenfor det, der er fastsat i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Det er her op til den enkelte skole selv at foretage et skøn over, hvad der i denne forbindelse findes relevant.

Sidst opdateret: 25. juli 2023