Hop til indhold
Indhold

Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

1 Indledning
1.1 Udbudsgodkendelse
1.2 Udbudspolitik
1.3 Udlægningsaftaler
1.4 Udliciteringsaftaler
1.5 Annonceringspligt og markedsføring
1.6 Planlagte uddannelsesaktiviteter
1.7 Deltagerbetaling
1.8 Særlige uddannelsesforløb
1.9 Vejledning om digital og manual tilmelding
1.10 Optagelse
1.11 Viskvalitet.dk

 

Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Kravene om oplysningspligt på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider er knyttet til udbudsgodkendelsen af arbejdsmarkedsuddannelser og omfatter derfor alle udbydere af AMU – både de selvejende institutioner inden for offentlig forvaltning og private udbydere, der ved udbudsgodkendelsen underlægger sig en offentligretlig regulering og kontrol.

1 Indledning

Denne vejledning indeholder ikke nogen specifikke formkrav til, hvordan institutionen opfylder sin oplysningspligt, men alle skal iagttage disse generelle anvisninger:

 1. Oplysningerne skal være lette at finde, og det skal være overskueligt at orientere sig på hjemmesiden. Det betyder i praksis, at vigtig information ikke skal ligge gemt væk på hjemmesiden, så man må klikke sig gennem et hav af undersider for at fremfinde denne.
 2. Det er tilladt at bruge links til andre websider, når oplysninger skal gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside. Når der anvendes links, skal disse løbende opdateres, og links bør føre direkte til de relevante oplysninger og ikke blot til en overordnet hjemmesideadresse, hvor brugeren selv må søge videre efter oplysningerne.
 3. Oplysningerne skal være at finde på institutionens hjemmeside eller web-portal. Institutionen opfylder ikke oplysningskravene ved alene at meddele de krævede informationer via en Facebook-side eller anden social platform.
 4. Endelig må institutionen i sagens natur ikke have oplysninger på sin hjemmeside, der enten er ulovlige, fejlagtige, vildledende eller som i øvrigt strider mod god markedsføringsskik.

Oplysninger på institutionens lokale intranet

Særligt i relation til lokale elektroniske intranet, som fx Lectio eller Fronter, er der i udgangspunktet intet til hinder for, at skolerne kan linke til disse.

Det er imidlertid en naturlig forudsætning, at de pågældende sider er offentligt tilgængelige og ikke kræver brug af password.

Hvis der linkes til institutionens intranetsider, skal det derfor sikres:

 • at oplysningerne på intranettet kan tilgås af offentligheden uden brug af særligt password,
 • at eventuelle dokumenter/filer kan åbnes uden password,
 • at der kun gives adgang til de dele af intranettet, der ikke indeholder fortrolige oplysninger om elever eller medarbejdere.

Tjekliste med nøgleord

Til vejledningen knytter sig et skema med en oversigt over nøgleord, der følger vejledningens opbygning og systematik.

Det er formålet med tjeklisterne, at de skal fungere som en opsummering af selve vejledningen og bidrage til at skabe et hurtigt overblik. De er tænkt som et arbejdsredskab for institutionen i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesideoplysningerne.

Henvisning og links til retsreglerne

I tjeklisterne findes også henvisninger til de regler, som oplysningskravene bygger på samt informationer om, hvor man kan finde yderligere oplysninger om det opgældende emne.

Under tjeklisterne er indsat links til de pågældende regler i www.retsinformation.dk.

Det skal imidlertid her understreges, at det i alle tilfælde er institutionens eget ansvar at gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende regler for det institutions- og uddannelsesområde, institutionen har udbudsret til, og regelhenvisningerne i skemaet vil derfor kun blive revideret i forbindelse med kommende indholdsmæssige revisioner af vejledningen.

Særligt om markedsføring

Indledningsvis skal der endelig også gøres opmærksom på, at der gælder det særlige forhold for oplysningspligten på AMU-udbydernes hjemmesider, at pligten er omfattet af de særlige regler, der gælder for markedsføring af AMU. Markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser er en væsentlig del af udbydernes programansvar. Den opsøgende markedsføring, annoncering på Efteruddannelse.dk og UG.dk og beskrivelser af udbuddet på uddannelsesstedets hjemmeside en væsentlig del af institutionens ansigt udadtil, men også en væsentlig del af det samlede AMU-systems.

Overholdelse af markedsføringsreglerne er en af de specielle tilskudsbetingelser, der knytter sig til modtagelsen af taxametertilskud i lov om åben uddannelse. Kravene i forbindelse med markedsføring gennemgås i nærmere afsnit 1.5.

1.1 Udbudsgodkendelse

Det skal fremgå af uddannelsesstedets hjemmeside, hvilke fælleskompetencebeskrivelser (FKB’er) uddannelsesstedet er godkendt til, og hvilke arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-mål) denne godkendelse omfatter.

1.2 Udbudspolitik

Alle godkendte udbydere af AMU har pligt til at udarbejde en udbudspolitik, der skal være tilgængelig på udbyders hjemmeside og ajourføres mindst en gang årligt. Udbudspolitikken skal indeholde en beskrivelse af udbyders udlægningspolitik og udliciteringspolitik samt samarbejdet med de øvrige aktører om udbuddet.

1.3 Udlægningsaftaler

Vælger institutionen at udlægge AMU-undervisning til andre godkendte AMU-udbydere eller til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal den skriftlige aftale herom skal være synlig på såvel udbudsinstitutionens som den afholdende institutions hjemmeside – fra tidspunktet for aftalens indgåelse til et år efter dens udløb. Det vil sige, at både eksisterende og besluttet kommende udlægninger skal fremgå af begge institutioners hjemmesider.

Registreringen af udlagt undervisning på institutionernes hjemmeside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Uddannelsesnummer og navn på den/de udlagte uddannelser
 • Navn og adresse på både institutionen, der har udbudsgodkendelsen og den afholdende institution
 • Oplysninger om stedet, hvor den udlagte undervisning gennemføres
 • Perioden for den aftalte udlægning.

1.4 Udliciteringsaftaler

Institutioner, der er godkendt til udbud af AMU, har under visse betingelser mulighed for at udlicitere uddannelsesopgaver, der udgør mindre delelementer af udbyderens samlede programansvar. Udlicitering sker ved at den udbudsgodkendte institution indgår kontrakt med en privat kursusvirksomhed, der ikke er godkendt til at udbyde AMU.

Udlicitering skal være synlig for omverdenen. Aftaler om udlicitering skal derfor fremgå af den godkendte institutions hjemmeside og af underleverandørens hjemmeside fra tidspunktet for aftalens indgåelse til et år efter dens udløb med angivelse af titel og kode på arbejdsmarkedsuddannelsen og med angivelse af navn på institutionen/den private kursusvirksomhed.

1.5 Annonceringspligt og markedsføring

For udbud af arbejdsmarkedsuddannelser er der fastsat særlige regler for annoncering og markedsføring af uddannelsesaktiviteter, der i sagens natur også gælder for udbyders annoncering på egen hjemmeside. De overordnede markedsføringsregler findes i § 5 i bekendtgørelse nr. 957 af 19/08/2015, Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., der gengives her:

§ 5. Markedsføring af åben uddannelse skal ske i forhold til de målgrupper, som uddannelsesaktiviteterne er udviklet til, og i forhold til uddannelsesaktiviteternes mål, i det omfang der er tale om kompetencegivende uddannelse.

Stk. 2. Markedsføringen skal angive uddannelsesaktivitetens art, jf. § 2, stk. 1, i ÅU-loven. For enkeltfag skal oplyses i hvilken uddannelse enkeltfaget indgår.

Stk. 3. Markedsføringen må ikke gennem valg af ord, billeder eller medium sigte mod anvendelse i en ikke-erhvervsrettet sammenhæng eller på anden måde vildlede om uddannelsesaktivitetens mål, indhold og tilsigtede anvendelsesområde. Enkeltfag skal enkeltvis kunne identificeres som sådan i enhver markedsføring, ligesom prisen for enkeltfag, samt den godkendte kode og titel angivet på www.efteruddannelse.dk skal fremgå. Den handlingsorienterede målformulerings præcise formulering skal enten direkte eller ved en nøjagtig henvisning, for så vidt angår elektroniske markedsføringstiltag ved et link, fremgå af markedsføringen.

Stk. 4. En tilskudsberettiget uddannelsesaktivitet må ikke markedsføres som en del af et samlet uddannelseskoncept, hvor der indgår salg af aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed. Af markedsføringen skal det klart fremgå, at det er muligt at deltage i den eller de omhandlede enkeltfag uden at købe andre ydelser.

Stk. 5. Når flere tilskudsberettigede uddannelsesaktiviteter markedsføres som et samlet uddannelseskoncept skal det fremgå, hvilke uddannelsesaktiviteter der indgår med deltagerbetalingen for de enkelte dele. Institutionen skal ved udbud og markedsføring samtidig sikre, at kursister og virksomheder, der alene har behov for enkelte af uddannelserne i det samlede uddannelseskoncept, kan få deres uddannelsesønske imødekommet på institutionen eller på en anden nært liggende institution inden for en rimelig tid.

Stk. 6. Markedsføring af individuel kompetencevurdering skal ske i forhold til målgruppen for vurderingen, og formålet med vurderingen skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Stk. 7. Ved markedsføring af enkeltfag skal det oplyses, på hvilket eller hvilke sprog undervisningen foregår, hvis uddannelsesaktiviteten afholdes på andre sprog end dansk, eller med en kombination af dansk og andre sprog.

Stk. 8. Markedsføring med kort tekst, såsom radio- og tv-reklamer, webbannere og plakater, hvor uddybende information i væsentlig grad vil hæmme effekten, er ikke omfattet af stk. 3, 2-3. pkt., og stk. 7. Det forudsættes, at tiltaget identificerer aktiviteten klart som enkeltfag uden sammenblanding med anden aktivitet og henviser modtageren af budskabet til andet medie, som opfylder kravene i stk. 3, 2-3. pkt., og stk. 7.

Stk. 9. For så vidt angår markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser finder § 20, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. anvendelse. Det samme gælder for enkeltfag, når disse er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse

I forbindelse med udbud af arbejdsmarkedsuddannelser skal det således understreges, at opfyldelsen af betingelserne for annoncering er en af de specifikke tilskudsbetingelser for at uddannelsesinstitutionen kan få tilskud efter reglerne for åben uddannelse.

1.6 Planlagte uddannelsesaktiviteter

Det er en speciel tilskudsbetingelse i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., at planlagte uddannelsesaktiviteter skal fremgå af institutionens hjemmeside senest 8 dage inden, at aktiviteten starter.

Hvis beslutningen om aktivitetens gennemførelse træffes senere end 8 dage før start, skal oplysningerne fremgå af hjemmesiden dagen efter beslutningen og senest dagen inden aktivitetens start.

Da udbud skal være åbne for alle, skal alle udbud af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i en FKB annonceres på institutionens hjemmeside og på efteruddannelse.dk, og der skal være adgang for alle, der opfylder adgangsbetingelserne til AMU.

I bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser, § 19, stk. 1, nr. 7 er oplistet, hvilke oplysninger om de konkrete AMU-aktiviteter, der skal fremgå af hjemmesiden:

 1. Uddannelsesaktivitetens navn/benævnelse og eventuel uddannelseskode
 2. Afholdelsesform
 3. Sted
 4. Eventuel tilmeldingsfrist
 5. Begyndelses- og afslutningstidspunkt herunder tidspunkt for eventuelt afsluttende eksamen/prøve
 6. Eventuelle optagelsesbetingelser
 7. Den uddannelsestid, der følger af bekendtgørelse, undervisningsplan eller lignende (normeret uddannelsestid) eller antallet af undervisningstimer for korte kurser.
 8. Oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid med oplysning om den uddannelsestid, der træder i stedet for denne og oplysning om de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige fra annonceringstidspunktet. Arbejdsmarkedsuddannelserne skal markedsføres med den normerede uddannelsestid.
 9. Deltagerbetalingens størrelse
 10. For enkeltfagene, oplysninger om i hvilke uddannelse enkeltfaget indgår.

Det er vigtigt, at markedsføring sker i forhold til uddannelsens centralt godkendte mål og i forhold til personer med uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Institutionen skal herudover være opmærksom på, at arbejdsmarkedsuddannelser kun må markedsføres og afholdes inden for rammerne af det jobområde, der er beskrevet i den fælles kompetencebeskrivelse, som uddannelsen er tilkoblet, og som uddannelsesinstitutionen er godkendt til. Dette gælder også, selvom uddannelsen oprindeligt er udviklet til Fælleskataloget eller en anden FKB og dermed et andet jobområde.

Desuden må ordlyden i den handlingsorienterede målformulering, der enten skal fremgå direkte eller ved et link, ikke ændres.

Hvis uddannelsen gennemføres på andet sprog end dansk, skal sproget eller sprogene, der benyttes, også fremgå.

1.7 Deltagerbetaling

Det er en tilskudsforudsætning, at uddannelsesinstitutionen opkræver den normpris (deltagerbetaling) for uddannelsen, som er fastsat i finansloven, og at deltagerbetaling er rettidigt indbetalt.

Tillægspris

Uddannelsesinstitutionen kan ved fastsættelse af deltagerbetaling tillægge et beløb som betaling for en særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform ved deltagelse i udvalgte uddannelser eller enkeltfag. Det tillagte beløb kan ikke overstige det beløbsloft, som ministeren fastsætter.

I annonceringen af udbuddet af en uddannelse eller et enkeltfag med deltagerbetaling, der indeholder et tillæg, skal institutionen specificere, hvad tillægget dækker.

I Undervisningsministeriets vejledning til udbyderne uddybes reglerne for fastsættelse af tillægspris.

Tompladstillæg

I lov om åben uddannelse § 10 b fremgår det, at uddannelsesinstitutionen kan aftale med en arbejdsgiver, at denne betaler en tillægspris for, at institutionen gennemfører undervisningen på en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag inden for en fælles kompetencebeskrivelse med færre deltagere end det antal deltagere, der i annonceringen af udbuddet af uddannelsen eller enkeltfaget er angivet som minimum for gennemførelse. Der kan tidligst indgås en sådan aftale 5 dage før første undervisningsdag.

Det er stadig et krav, at uddannelserne markedsføres og udbydes åbent efter de almindelige regler herom, og der kan ikke nægtes ansøgere adgang, når der er ledige pladser.

1.8 Særlige uddannelsesforløb

Når flere tilskudsberettigede uddannelsesaktiviteter markedsføres som et samlet kursusforløb, skal det fremgå, hvilke konkrete arbejdsmarkedsuddannelser der indgår, tillige med deltagerbetalingen for de enkelte dele. Institutionen skal ved udbud og markedsføring samtidig sikre, at uddannelsessøgende og virksomheder, der alene har behov for enkelte af uddannelserne i det samlede kursusforløb, kan få deres uddannelsesønske imødekommet på institutionen eller på en anden nærtliggende institution inden for en rimelig tid.

Hvis skolen skønner, at der er behov herfor, kan skolen give kursusforløbet en fælles titel, men de enkelte arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag skal altid samtidig markedsføres med den godkendte titel og kode. Den fælles overskrift skal være loyal over for hensigten med AMU-systemet. Den fælles overskrift må ikke knytte forløbet til et konkret produkt, for eksempel et it-program. Det er således ikke tilladt, at et produkt, som f.eks. Adobe Photoshop, Microsoft Word og Microsoft Excel, nævnes i den fælles titel.

Markedsføringen må ikke sammenblande AMU-aktivitet og aktiviteter, som gennemføres som indtægtsdækket virksomhed (IDV) som f. eks. uddannelsesplanlægning. Tilbydes der ydelser som IDV, skal prisen anføres særskilt, og det skal fremgå, at det er muligt at deltage i AMU-aktiviteten uden tilkøb af andre ydelser.

1.9 Vejledning om digital og manual tilmelding

Uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser eller enkeltfag, som er omfattet af digital tilmelding, skal informere om den digitale tilmelding og om betingelserne for deltagelse på deres hjemmeside.

Uddannelsesinstitutionerne yder den fornødne vejledning og bistand i forbindelse med den digitale tilmelding.

Udbyderens informations- og vejledningspligt omfatter:

 • Indhold og udformning af ansøgningsskemaer
 • Frister for ansøgning
 • Frister for framelding
 • Betaling ved udeblivelse og framelding.

Uddannelsesstederne skal desuden informere om digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, herunder på deres hjemmesider, og yde vederlagsfri vejledning og bistand i forbindelse hermed.

1.10 Optagelse

Kan AMU-udbydere af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen. Udbyder må alene anvende fagligt relevante kriterier samt tilmeldingstidspunkt som udvælgelseskriterier. Kriterierne skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor institutionen annoncerer den pågældende uddannelsesaktivitet.

1.11 Viskvalitet.dk

Evalueringsredskabet Viskvalitet.dk er udviklet som et fælles kvalitetssikringsredskab og skal anvendes af AMU-udbyderne til dokumentation og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans til brug for videre opfølgning.

Der skal nøje følges op på, hvordan kursisterne oplever kursernes kvalitet, og det forventes, at systemet bruges til løbende ledelsesinformation og kvalitetsovervågning hos den godkendte institution, ligesom den godkendte institution er forpligtet til at synliggøre resultaterne fra Viskvalitet.dk på institutionens hjemmeside. 

Der en praktisk guide til, hvad og hvordan man opfylder kravene til udlægning af evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk. Læs den praktiske vejledning (pdf).

Sidst opdateret: 1. august 2023