Undervisningsministeriet gennemfører et rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer. Forsøget starter i august 2017 og fortsætter til og med sommerterminen 2020. Forsøget har fokus på bedømmelsen af elevernes innovative kompetencer. Forsøget involverer i alt 14 fag. 

Udvikling og evaluering af elevernes innovative kompetencer

Formålet med forsøget er at indhente erfaringer med ændrede prøveformer og at afdække, hvordan der kan arbejdes med at udvikle elevernes innovative kompetencer i undervisningen.

Forsøget skal samtidig bidrage med erfaringer om, hvordan der kan skabes endnu bedre sammenhæng mellem arbejdsformerne i undervisningen og prøveformerne.

Ændrede undervisnings- og prøveformer i forsøget

De deltagende hold har forpligtet sig til i undervisningen at gennemføre tre projekter, herunder et eksamensprojekt, med fokus på udvikling af innovative løsningsforslag til en afgrænset problemstilling.

Skolerne skal afholde en individuel mundtlig prøve på grundlag af eksamensprojektet samt fagets kernestof og supplerende stof.

Webinar om rammeforsøg innovative kompetencer

Ofte stillede spørgsmål vedr. rammeforsøg om innovative prøveformer

Kan en portfolio være visuel, eller skal den være skriftlig? Er der minimumskrav til portfolioen?

Der er intet krav om, at elevernes portfolio skal være et skriftligt produkt.

Kravet til elevernes portfolio er, at det skal være i et format, der sikrer at portfolien kan fungere som dokumentation for elevernes arbejdsproces og refleksion over arbejdsprocessen.

Hvilke delprocesser skal en elevs portfolio dokumentere?

Portfolien skal bruges til at dokumentere arbejdsprocessen i forbindelse med projektarbejdet. Der er ikke krav til nøjagtigt, hvilke specifikke delprocesser portfolien skal dokumentere, men portfolien skal samlet set give et fyldestgørende indblik i elevernes refleksioner over faglige og metodiske valg.

Hvordan vægtes henholdsvis elevens innovative kompetencer og elevens beherskelse af fagets faglige mål?

Der skal gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af, i hvilken grad eksaminanden opfylder de faglige mål i faget, samt i hvilken grad eksaminanden demonstrerer innovative kompetencer, jf. den centralt fastlagte taksonomi.

I helhedsvurderingen skal elevernes innovative kompetencer og beherskelsen af de faglige mål vægtes ligeligt.

Hvordan skal prøven struktureres, så eleven også bliver prøvet i fagets kernestof?

Eksaminationen består af to dele.

I første del præsenterer eleven sit projekt, og der stilles efterfølgende uddybende spørgsmål, der inddrager projektportfolien. Præsentationen skal være kort, og højst vare 5 min. De uddybende spørgsmål til samtalen om projektet og projektportfolien har et omfang på ca. 5-7 minutter.

Anden del af prøven består af en uddybende faglig samtale, der omfatter fagets kernestof og supplerende stof. Samtalen skal berøre emner inden for fagets kernestof og supplerende stof, som ikke er inddraget i præsentationen af og den efterfølgende samtale om eksamensprojektet.

Prøven skal struktureres på en måde, som afspejler, at de innovative kompetencer og fagets kernestof vægtes ligeligt.

Skal elevernes eksamensprojekt og portfolio bedømmes?

Nej, der skal gives en karakter ud fra en vurdering af elevens mundtlige præstation. Det betyder, at censor og eksaminator ikke skal bedømmelse elevernes konkrete produkter (projekt og portfolio).

Der skal gives en bedømmelse af den mundtlige præstation med udgangspunkt i læreplanen og den centralt fastsatte taksonomi til vurdering af elevernes innovative kompetencer, som findes på uvm.dk.

Er der udpeget særlige censorer, som kan varetage bedømmelsen af elevernes innovative kompetencer?

Nej, der vil ikke blive udpeget særlige censorer. De censorer, som allokeres skal foretage en bedømmelse på baggrund af taksonomien til vurdering af elevernes innovative kompetencer.

Sidst opdateret: 16. januar 2018