Hop til indhold

Ministeriet gennemfører et rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer. Forsøget startede i august 2017 og fortsætter til og med sommerterminen 2020. Forsøget har fokus på bedømmelsen af elevernes innovative kompetencer. 

Udvikling og evaluering af elevernes innovative kompetencer

Formålet med forsøget er at indhente erfaringer med ændrede prøveformer og at afdække, hvordan der kan arbejdes med at udvikle elevernes innovative kompetencer i undervisningen.

Forsøget skal samtidig bidrage med erfaringer om, hvordan der kan skabes endnu bedre sammenhæng mellem arbejdsformerne i undervisningen og prøveformerne.

Ændrede undervisnings- og prøveformer i forsøget

De deltagende hold har forpligtet sig til i undervisningen at gennemføre tre projekter, herunder et eksamensprojekt, med fokus på udvikling af innovative løsningsforslag til en afgrænset problemstilling.

Skolerne skal afholde en individuel mundtlig prøve på grundlag af eksamensprojektet samt fagets kernestof og supplerende stof.

Webinar om forsøget

Rammeforsøg om innovative prøveformer

Der er intet krav om, at elevernes portfolio skal være et skriftligt produkt.

Kravet til elevernes portfolio er, at det skal være i et format, der sikrer at portfolien kan fungere som dokumentation for elevernes arbejdsproces og refleksion over arbejdsprocessen.

Portfolien skal bruges til at dokumentere arbejdsprocessen i forbindelse med projektarbejdet. Der er ikke krav til nøjagtigt, hvilke specifikke delprocesser portfolien skal dokumentere, men portfolien skal samlet set give et fyldestgørende indblik i elevernes refleksioner over faglige og metodiske valg.

Der skal gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af, i hvilken grad eksaminanden opfylder de faglige mål i faget, samt i hvilken grad eksaminanden demonstrerer innovative kompetencer, jf. den centralt fastlagte taksonomi.

I helhedsvurderingen skal elevernes innovative kompetencer og beherskelsen af de faglige mål vægtes ligeligt.

Eksaminationen består af to dele.

I første del præsenterer eleven sit eksamensprojekt, og der stilles efterfølgende uddybende spørgsmål, der inddrager projektportfolien. Præsentationen bør være kort, fx højst 5 minutter. De uddybende spørgsmål til projektet forventes at have et omfang på ca. 5-7 minutter.

Anden del af prøven består af en uddybende faglig samtale, der omfatter relevante emner inden for fagets kernestof og supplerende stof. Med ”relevante emner” forstås i denne sammenhæng, at den faglige samtale tager udgangspunkt i eksaminationens første del, og herfra bevæger sig videre ud i fagets kernestof og supplerende stof.

Dette udelukker ikke på forhånd bestemte dele af fagets kernestof og supplerende stof, men det udelukker at den faglige samtale gennemføres som et krydsforhør, der forsøger at inddrage alle dele af fagets kernestof og supplerende stof ved en enkelt eksamination.

Hvilke dele af fagets kernestof og supplerende stof, der inddrages ved en eksamination, afhænger af eksaminator og censors vurdering af, hvad der skal til for at kunne give en retvisende bedømmelse af i hvilken grad eksaminandens mundtlige præstation opfylder de faglige mål i faget, samt i hvilken grad eksaminanden demonstrerer innovative kompetencer i henhold til en centralt fastsat taksonomi for vurdering af elevernes innovative kompetencer.

 

Nej, der skal gives en karakter ud fra en vurdering af elevens mundtlige præstation. Det betyder, at censor og eksaminator ikke skal bedømmelse elevernes konkrete produkter (projekt og portfolio).

Der skal gives en bedømmelse af den mundtlige præstation med udgangspunkt i læreplanen og den centralt fastsatte taksonomi til vurdering af elevernes innovative kompetencer, som findes på uvm.dk.

Nej, der vil ikke blive udpeget særlige censorer. De censorer, som allokeres skal foretage en bedømmelse på baggrund af taksonomien til vurdering af elevernes innovative kompetencer.

Sidst opdateret: 19. marts 2020