Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen. Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse.

Der er to centrale krav, tilsynet vurderer:

  1. Stå-mål-med-kravet
  2. Frihed og folkestyre 

Det statslige tilsyn med frie grundskoler

Styrelsen har ansvar for at føre et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie skoler. Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

I tilrettelæggelsen af det statslige tilsyn er der tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen hvert andet år de frie grundskolers faglige resultater både på landsplan og på institutionsniveau. Screeningerne bygger på følgende indikatorer:

  • Resultater fra folkeskolens 9.-klasseprøver
  • Elevernes overgang til ungdomsuddannelse
  • Socioøkonomisk reference for folkeskolens 9.-klasseprøver (viser hvordan en enkelt skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold).
Udvælgelse af skoler

Herefter undersøges de skoler, der har præsteret lavest i screeningerne, og styrelsen udvælger på denne baggrund et antal skoler til tilsyn.

Styrelsen orienterer de frie grundskolers foreninger om, hvilke skoler styrelsen har udvalgt til tilsyn, og skoleforeningerne orienteres også, når tilsynet afsluttes.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematiske tilsyn kan også udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren.

Eksempler på temaer

Ved et tematisk tilsyn kan der ved stikprøve eksempelvis føres tilsyn ud fra følgende temaer:

  • Skoler uden prøver
  • Skoler med selvevaluering
  • Skolers anvendelse af tilskud til specialundervisning
  • Tilsyn med skolernes hjemmeside

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn kan indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager. Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn med en enkelt fri grundskole, sker det dog typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre, certificerede tilsynsførende eller andre, der har en generel bekymring for skolen.

Mulighed for skærpet tilsyn

I tilsynet med de frie grundskoler er der ifølge Friskoleloven mulighed for at føre et skærpet tilsyn med den enkelte skole.

Læs mere om almindeligt og skærpet tilsyn.

Sidst opdateret: 10. januar 2020