Hop til indhold

I tilsynet med de frie grundskoler skelner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mellem almindeligt og skærpet tilsyn. Omfanget afhænger af, hvad der har sat tilsynet i gang, og hvad styrelsens tilsynsførende observerer undervejs.

Styrelsen kan sætte et skærpet tilsyn i gang med en fri grundskole, hvis skolen ikke lever op til de gældende krav.

Almindeligt tilsyn

I et almindeligt tilsyn vil de tilsynsførende i første omgang undersøge det, der har sat tilsynet i gang, og som styrelsen er særligt bekymret for. Styrelsens tilsynsførende kan dog også under tilsynet blive opmærksomme på andre forhold på skolen, der ikke lever op til lovens krav.

Skærpet tilsyn

Formålet med at iværksætte et skærpet tilsyn er at afdække alvorlige bekymringer i forhold til om en skole i sin undervisning efter en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og om skolen i sit formål og hele sit virke lever op til frihed-og-folkestyrekravet. Endvidere skal det afdækkes, om skolen besidder viden og ressourcer, som sandsynliggør, at skolen vil kunne rette op på de forhold, som det skærpede tilsyn måtte afdække.

Styrelsen iværksætter ikke et skærpet tilsyn uden en konkret og tungtvejende årsag.

Forløbet i et skærpet tilsyn

Styrelsen orienterer skolens leder og bestyrelse om iværksættelse af det skærpede tilsyn og om årsagerne hertil. Der orienteres også om tilsynets mulige konsekvenser for skolen.  Endvidere orienteres skolens lokale tilsynsførende om det skærpede tilsyn og om, at styrelsen overtager tilsynet med skolen.

Et skærpet tilsyn medfører, at der indsættes en observatør i skolens bestyrelse og eventuelt på generalforsamlingen. Endvidere vil styrelsens tilsynsførende afholde møder med skolens ledelse, skolens bestyrelse, skolens lærere og skolens lokale tilsynsførende. Hvis styrelsens tilsynsførende finder det nødvendigt, kan de vælge at have samtaler med nogle af skolens elever, medmindre den enkelte elevs forældre har modsat sig dette.

Observationer af undervisning foregår ligesom ved et almindeligt tilsyn, blot vil omfanget være større. Styrelsen vil i løbet af et skærpet tilsyn vedrørende frihed og folkestyre-kravet mindst komme på to uanmeldte tilsynsbesøg.

Styrelsens afgørelse

På baggrund af undersøgelserne i det skærpede tilsyn træffer styrelsen afgørelse på ministerens vegne. Afgørelsen indeholder styrelsens vurdering af forholdene på skolen. 

Sanktioner

Styrelsen kan på baggrund af et skærpet tilsyn give skolen påbud om - og en frist til - at rette op på afgørelsens  kritikpunkter.

Finder styrelsen på baggrund af det skærpede tilsyn, at en skole ikke opfylder kravene i lov om friskoler og private grundskoler, kan der træffes afgørelse om, at skolen mister retten til at modtage tilskud efter loven eller, at skolen mister retten til at være en fri grundskole. 

 

Sådan foregår et tilsynsbesøg

Et tilsynsbesøg på en fri grundskole kan være anmeldt eller uanmeldt. De fleste tilsynsbesøg er anmeldte, men styrelsen benytter sig også af uanmeldte tilsynsbesøg som en del af den udgående tilsynsvirksomhed.

Ved anmeldte tilsynsbesøg vil skolen ofte vide, hvad de tilsynsførende særligt ser på.

Dagens forløb

Et statsligt tilsynsbesøg er sædvanligvis opbygget således:

  • Formøde med skolens leder. Her orienteres skolens leder om grundlaget for tilsynet og hvad de tilsynsførende særligt vil observere.
  • Observation i klasser. Ved et tilsynsbesøg søger styrelsens medarbejdere at overvære undervisningen i så mange fag og klasser som muligt. Derfor ser de ofte flere klassers undervisning i løbet af en enkelt lektion.
  • Opsummerende møde med skolens ledelse. Efter undervisningen holder styrelsens medarbejdere møde med skolens ledelse. Medarbejderne opsummerer deres umiddelbare indtryk fra besøget. Skolen har mulighed for at kommentere og uddybe dagens forløb. Styrelsen kan også have andre punkter, den ønsker at diskutere med skolens ledelse. Styrelsens medarbejdere giver ikke nogen endelig vurdering af skolens undervisning på mødet.

Skolen vil normalt høre fra styrelsen senest tre måneder efter tilsynsbesøget.

Sidst opdateret: 26. juli 2023