Hop til indhold

Meddelelsesbogen er et værktøj, der skal understøtte og kvalificere dialogen mellem elev, forældre og skole

Den skal bruges til at formulere et fælles mål for den enkelte elevs læring og trivsel.

Meddelelsesbogen har fra skoleåret 2022/2023 erstattet den tidligere elevplan

Det skal meddelelsesbogen indeholde

Alle elever i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse skal have en meddelelsesbog.

Der er få formelle krav til meddelelsesbogen, og skolerne har i høj grad frihed til at beslutte format, indhold og praksis for anvendelse, mv., så det giver mening for den enkeltes skoles lokale arbejde med evaluering og opfølgning.

Kravene til meddelelsesbogen:

  • Den skal være skriftlig.
  • Den skal bruges regelmæssigt og være tilgængelig for elev og forældre mindst én gang om året.
  • For elever i børnehaveklassen skal meddelelsesbogen dække elevens sprog og matematisk opmærksomhed.
  • For elever i 1. til 9. klasse skal der være indhold om fagene dansk og matematik.
  • For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen og processen for at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse.
  • For elever i udfordringer skal meddelelsesbogen indeholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at afhjælpe udfordringerne.

Væsentlige fokuspunkter til gavn for elevens udvikling

Meddelelsesbogen bruges som værktøj til en konstruktiv dialog mellem elev, forældre og skole, så de i fællesskab kan arbejde med de næste skridt i elevens læring og trivsel.

Meddelelsesbogen bør indeholde få aktuelle fokuspunkter, som handler om elevens faglige og alsidige udvikling. Fokuspunkterne skal være praksisnære og konkrete.

Det pædagogiske personale omkring eleven skal identificere fokuspunkterne og løbende udvælge og drøfter med elev og forældre, hvad der er mest centralt at fokusere på i elevens udvikling.

For elever i udfordringer skal meddelelsesbogen desuden have indhold, der handler om indsatser og opfølgning, som skolen har iværksat for at understøtte elevens behov og udvikling. Meddelelsesbogen skal ikke indeholde al viden om eleven. Den skal indeholde det, som aktuelt er relevant for dialogen mellem skole og hjem, og som handler om hvordan skole, og eventuelt forældre og elev, kan følge op på indsatserne for at opnå den ønskede udvikling.

Meddelelsesbogen er lokalt forankret

Meddelelsesbogen skal ses i samspil med den øvrige dialog mellem elev, forældre og skole, herunder kommunikation via Aula, skole-hjem-samtaler, elevsamtaler, forældremøder mv.

Arbejdet med meddelelsesbogen skal give mening lokalt på skolen og i det daglige arbejde. Både skolebestyrelse, skoleledelse og det pædagogiske personale spiller en central rolle i at sikre en god implementering af meddelelsesbogen.

Det er op til den enkelte skole at beslutte, om meddelelsesbogen skal være analog eller digital.

Vejledning til udvikling og anvendelse af meddelelsesbogen

Læs mere om intentionerne med meddelelsesbogen og regler om håndtering af personoplysninger, og få inspiration til at bruge den lokalt (pdf)

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Folkeskoleloven: § 13 b om meddelelsesbogen

Spørgsmål og svar til Meddelelsesbog

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:08

Det er ikke et krav, at fri- og privatskoler udarbejder meddelelsesbøger for deres elever, da de er omfattet af friskoleloven (lov om friskoler og private grundskoler). Kravet om at udarbejde meddelelsesbog for elever fra børnehaveklasse til 9. klasse følger af folkeskoleloven.

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:08

Meddelelsesbogen følger eleven i forbindelse med skoleskift. Meddelelsesbogen er lokalt forankret på skolerne, men det er kommunen, der er dataansvarlig for meddelelsesbogen. Derfor skal kommunen sikre, at den tidligere skole videregiver elevens personoplysninger til den nye skole efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det fremgår af forvaltningslovens § 28, stk. 1. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anbefaler, at den dataansvarlige kommune eksplicit oplister hvilke eksterne aktører, meddelelsesbogen kan videregives til, i meddelelsesbogens oplysningstekst. På den måde sikrer kommunen, at både elever og forældre er oplyst om, at meddelelsesbogen følger eleven i forbindelse med skoleskift. 

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:11

Uanset om meddelelsesbogen er digital eller analog, må skolen ikke opbevare personoplysninger i længere tid end det, der er nødvendigt til de formål, oplysningerne bruges til. Tidsrummet vil typisk være bundet op på elevens skolegang fra børnehaveklassen til og med 9. klasse, da skolerne i den periode har en lovmæssig forpligtelse til at udarbejde en meddelelsesbog. Hvis en elev skifter skole, skal meddelelsesbogen følge eleven, og den tidligere skole skal sørge for at slette indholdet, når den ikke længere vurderer at have et formål med behandling eller opbevaring af personoplysningerne. Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e.

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:12

Det er den dataansvarlige kommune, der skal vurdere, om meddelelsesbogen kan sendes via sikker post.

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:13

Nej, meddelelsesbogen følger altid eleven i forbindelse med skoleskift.

Hvis den dataansvarlige kommune vurderer, at der er hjemmel til deling af meddelelsesbogen mellem skoler, skal der som udgangspunkt ikke indhentes forældresamtykke.

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:14

De nærmere rammer for meddelelsesbogen skal fastlægges lokalt for at kunne tage hensyn til den enkelte skoles behov og forudsætninger. Det er op til hver enkelt skole eller kommune at beslutte, om meddelelsesbogen skal være digital eller i papirform.

Kommunen har derfor mulighed for at beslutte, at meddelelsesbogen skal gemmes og kunne tilgås digitalt. Den digitale løsning skal være lettilgængelig og må ikke begrænse skolens ledelse, bestyrelse og den enkelte lærers mulighed for at fastlægge nærmere principper for meddelelsesbogen.

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:19

Arbejdet med meddelelsesbogen skal bero på lokale principper om, hvordan skolen skal bruge den som en del af dialogen mellem skole og hjem. Principperne skal fastsættes af skolebestyrelsen i dialog med skolens ledelse. Principperne bør sætte en overordnet ramme for skoleledelsen og det pædagogiske personales arbejde med meddelelsesbogen.

Det er væsentligt at overveje, om der er lokale forhold, der skal tages hensyn til, eller om relevante faggrupper bør inddrages i udviklingen af principperne.

Et princip skal give det pædagogiske personale mulighed for at udarbejde indhold til meddelelsesbogen, der er relevant for og tager udgangspunkt i den enkelte elev. Indholdet skal desuden vurderes relevant i dialogen mellem skole og hjem. 

Intentionen med meddelelsesbogen som værktøj er, at den skal tilpasses skolens lokale praksis og understøtte det pædagogiske arbejde med elevens udvikling og dialogen mellem elev, forældre og skole uden at være bureaukratisk tung.

Opdateret 02/11 2023 kl. 11:24

Vejledningen til meddelelsesbogen bliver opdateret med en præcisering til arbejdet med meddelelsesbog på interne skoler, når lovgivningen for aftalen om styrket undervisning for anbragte børn og unge er færdigbehandlet. Vi forventer, at vejledningen opdateres i første halvår af 2024

Indtil da skal arbejdet med meddelelsesbogen foregå ud fra den ramme, der er præsenteret i vejledningen til meddelelsesbogen.

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Meddelelsesbogen er ét af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. 

Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at

  • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
  • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
  • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen (uvm.dk)

Sidst opdateret: 13. februar 2024