Hop til indhold

Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastsætte en vedtægt for, hvordan kommunens skoler skal styres. Det sker efter udtalelse fra skolebestyrelserne.

Vedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen. 

I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen og i et bilag optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet om for eksempel skolestruktur.

Lovgivning og relevante paragraffer

 • Kommunalbestyrelsens delegation til skolebestyrelsen: § 40, stk. 5
 • Kommunalbestyrelsens vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen: § 41

I et bilag til vedtægten:

Opdateret 06/03 2017 kl. 13:41

Bilaget skal indeholde en fortegnelse over alle de spørgsmål, som kommunalbestyrelsen har taget stilling til om det kommunale folkeskole-væsen som helhed og om de enkelte skoler.

Bilaget skal blandt andet indeholde oplysning om kommunalbestyrelsens beslutning om:

 • Antal skoler
 • Kommunens inddeling i skoledistrikter
 • Skolernes omfang: Klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand
 • Undervisning i fritiden
 • Skolefritidsordninger
 • De mål og rammer, som kommunalbestyrelsen ønsker at lægge for skolebestyrelsens beslutninger
 • Alle andre væsentlige forhold, der ikke er henlagt til de enkelte skoler. Det kan for eksempel være henvisning til undervisning på andre skoler, indskrivning/optagelse af elever, ferieplan og læseplan.

Det vil være hensigtsmæssigt, at bilaget indeholder en beskrivelse af de kommunale mål og udviklingsplaner, herunder indsatsområder, for kommunens skolevæsen.

Denne liste er ikke udtømmende. Det betyder, at styrelsesvedtægten kan indeholde bestemmelser om andre forhold. Det kan for eksempel være om der skal udpeges repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger og skolebestyrelsens beføjelser og forretningsorden.

Opdateret 24/10 2017 kl. 15:54

Reglerne fastsættes i overensstemmelse med skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

Forældrerepræsentanter

Målet med de regler, der fastsættes for valg af forældrerepræsentanterne, skal være: 

 • Demokratiske valg, som sikrer legitimitet til de valgte forældre
 • At flere forældre vil kandidere til skolebestyrelsen
 • En høj stemmeprocent
 • Så lidt bureaukrati som muligt, samtidig med at de formelle rammer overholdes
 • Fleksibilitet, så den enkelte kommune og skole kan tilpasse valgene lokalt.

Forretningsorden

Kommunalbestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for den enkelte skolebestyrelse, eller den kan overlade udformningen af hele eller dele af forretningsordenen til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsens møder

Skolebestyrelsens møder er lukkede. Det betyder, at der som hovedregel ikke må deltage andre end bestyrelsens medlemmer, samt skolens leder (og dennes stedfortræder), som varetager sekretærfunktionen. En SFO-leder og afdelingsledere kan eventuelt også deltage.

Deltagere i lukkede møder må ikke referere, hvad andre har sagt, men de må gerne fortælle, hvad de selv har sagt. De skal dog samtidig overholde tavshedspligten.

Elever i skolebestyrelsen

Hvordan valg af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen skal ske, besluttes enten i kommunen eller på skolen. 

Valget kan for eksempel ske på samme måde som valg af medarbejderrepræsentanter.

Sidst opdateret: 15. november 2023