Hop til indhold

Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastsætte en vedtægt for, hvordan kommunens skoler skal styres. Det sker efter udtalelse fra skolebestyrelserne.

Vedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen. 

I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen og i et bilag optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet om for eksempel skolestruktur.

Vedtægten skal blandt andet indeholde bestemmelser om:

Opdateret 06/03 2017 kl. 13:41

 • Forældrerepræsentanterne skal udgøre flertallet i skolebestyrelsen.
 • Hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. (For elever i specialklasser gælder, at elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse er ophørt, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.)
 • Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling. (Skoler med såkaldt afdelingsstruktur er skoler med undervisning på forskellige matrikler. En afdeling er således én af de matrikler, som skolen har undervisning på.)
 • Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
 • Hvis skolen har fælles leder og fælles bestyrelse med et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven, skal der være repræsentanter for forældre til børn i folkeskolen og forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet.
 • Hvis skolen har fælles leder og fælles bestyrelse med en ungdomsskole skal der være repræsentanter for forældre til børn i folkeskolen.

Opdateret 06/03 2017 kl. 13:41

§ 40, stk. 5: ”Bortset fra de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen, og de beslutninger, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-7, samt § 25, stk. 3, § 34, stk. 3, og § 40 a, stk. 2 og 3, kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis delegere sine beføjelser efter denne lov til skolebestyrelserne. Kommunalbestyrelsen kan til skolebestyrelsen delegere beføjelsen til at kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under ekskursioner, jf. § 50, stk. 7, 1. pkt., og at forældrene skal betale for elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser, jf. § 50, stk. 7, 2. pkt., samt til at træffe beslutning om dækning af øvrige udgifter til ekskursioner, lejrskoler og skolerejser, jf. § 50, stk. 8, 2. pkt.”

Opdateret 06/03 2017 kl. 13:41

 • Ved medarbejdere forstås personer, der er omfattet af skolelederens ledelseskompetence.
 • Det vil være hensigtsmæssigt, hvis de pågældende personers ansættelsesforhold ikke har en varighed på under 1 år, fordi medlemmernes valgperiode er 1 år. Personer med tjenestested på flere skoler, vil kunne stemme hvert sted. For eksempel kan det besluttes, at kun medarbejdere med et ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid tillægges stemmeret. Tvivlstilfælde afgøres af kommunalbestyrelsen.
 • Medarbejderrepræsentanterne kan for eksempel vælges ved, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling, hvor alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

Opdateret 06/03 2017 kl. 13:41

Skolebestyrelserne kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der oprettes et fælles rådgivende organ, men kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet hertil. Desuden kan kommunalbestyrelsen af egen drift træffe beslutning om oprettelse af et fælles rådgivende organ efter forudgående udtalelse fra skolebestyrelserne.

Opdateret 06/03 2017 kl. 13:41

Skolebestyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 4. Kommunalbestyrelsen er imidlertid ikke forpligtet til at følge anmodningen. Deltagelse kan kun ske efter anmodning fra skolebestyrelsen. Vedkommende deltager som tilforordnet, det vil sige uden stemmeret, men med taleret og ret til at modtage alt materiale.

I et bilag til vedtægten:

Opdateret 06/03 2017 kl. 13:41

Bilaget skal indeholde en fortegnelse over alle de spørgsmål, som kommunalbestyrelsen har taget stilling til om det kommunale folkeskole-væsen som helhed og om de enkelte skoler.

Bilaget skal blandt andet indeholde oplysning om kommunalbestyrelsens beslutning om:

 • Antal skoler
 • Kommunens inddeling i skoledistrikter
 • Skolernes omfang: Klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand
 • Undervisning i fritiden
 • Skolefritidsordninger
 • De mål og rammer, som kommunalbestyrelsen ønsker at lægge for skolebestyrelsens beslutninger
 • Alle andre væsentlige forhold, der ikke er henlagt til de enkelte skoler. Det kan for eksempel være henvisning til undervisning på andre skoler, indskrivning/optagelse af elever, ferieplan og læseplan.

Det vil være hensigtsmæssigt, at bilaget indeholder en beskrivelse af de kommunale mål og udviklingsplaner, herunder indsatsområder, for kommunens skolevæsen.

Denne liste er ikke udtømmende. Det betyder, at styrelsesvedtægten kan indeholde bestemmelser om andre forhold. Det kan for eksempel være om der skal udpeges repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger og skolebestyrelsens beføjelser og forretningsorden.

Opdateret 24/10 2017 kl. 15:54

Reglerne fastsættes i overensstemmelse med skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

Forældrerepræsentanter

Målet med de regler, der fastsættes for valg af forældrerepræsentanterne, skal være: 

 • Demokratiske valg, som sikrer legitimitet til de valgte forældre
 • At flere forældre vil kandidere til skolebestyrelsen
 • En høj stemmeprocent
 • Så lidt bureaukrati som muligt, samtidig med at de formelle rammer overholdes
 • Fleksibilitet, så den enkelte kommune og skole kan tilpasse valgene lokalt.

Forretningsorden

Kommunalbestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for den enkelte skolebestyrelse, eller den kan overlade udformningen af hele eller dele af forretningsordenen til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsens møder

Skolebestyrelsens møder er lukkede. Det betyder, at der som hovedregel ikke må deltage andre end bestyrelsens medlemmer, samt skolens leder (og dennes stedfortræder), som varetager sekretærfunktionen. En SFO-leder og afdelingsledere kan eventuelt også deltage.

Deltagere i lukkede møder må ikke referere, hvad andre har sagt, men de må gerne fortælle, hvad de selv har sagt. De skal dog samtidig overholde tavshedspligten.

Elever i skolebestyrelsen

Hvordan valg af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen skal ske, besluttes enten i kommunen eller på skolen. 

Valget kan for eksempel ske på samme måde som valg af medarbejderrepræsentanter.

Sidst opdateret: 25. august 2022