Hop til indhold

Alle skoler skal have en skolebestyrelse.

I skolebestyrelsen samarbejder forældre, elever og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen skal bestå af:

 • Repræsentanter for forældrene.
  Forældrerepræsentanterne skal være valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn indskrevet i skolen. Forældrerepræsentanterne skal være i flertal.
  A. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (på forskellige adresser), skal der vælges mindst én forældrerepræsentant for hver afdeling.
  B. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af skolerne.
  C. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.
 • Repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere.
  Personalerepræsentanterne skal være valgt af og blandt medarbejdere på skolen, og der skal være mindst to i skolebestyrelsen.
 • Repræsentanter for eleverne.
  Elevrepræsentanterne skal være valgt af og blandt elever på skolen, og der skal være mindst to i skolebestyrelsen.
  A. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst én elevrepræsentant for hver afdeling.
  B. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst én elevrepræsentant fra hver af skolerne.
 • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal gives til repræsentanter for det lokale erhvervsliv, til lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller til lokale foreninger.

Formand og valgperiode

Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne. Forældrerepræsentanternes valgperiode er som udgangspunkt fire år. De øvrige medlemmers valgperiode er ét år.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden skal være to år for forældrerepræsentanter ved skoler og afdelinger af skoler. 

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed om:

 • Undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser)
 • Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
 • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
 • Skolefritidsordningens virksomhed.

Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler.

Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.

Mulighed for at delegere beføjelser 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere en række beføjelser til skolelederen og/eller skolebestyrelsen. Læs mere om dette i Notat om delegation.

Lovgivning og relevante paragraffer

 • Skolebestyrelsens sammensætning: § 42
 • Valg og valgbarhed til skolebestyrelsen: § 43
 • Skolebestyrelsens ansvarsområder og beføjelser: § 44

Skolebestyrelser

Opdateret 21/04 2017 kl. 10:19

Det er kommunalbestyrelsen der efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser fastsætter regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

Nej. Det er kommunalbestyrelsen, der efter godkendelse fra de berørte skolebestyrelser, fastsætter regler for, hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget. Det kan godt være en valgbestyrelse, men det kan også være andre.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

Forældre til elever på specialskoler har som udgangspunkt også ret til at blive valgt til skolebestyrelsen.

Det fremgår dog af folkeskolelovens § 42, stk. 12, at kommunalbestyrelsen kan fravige § 42, stk. 1, om skolebestyrelsens sammensætning ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler eller lignende. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen tager den navnlig sigte på kommunale heldagsskoler og lignende, hvortil elever med behov for specialundervisning henvises for en kortere periode, hvorefter de vender tilbage til distriktsskolen. Det vil ikke ved sådanne skoler være muligt at udpege forældrerepræsentanter med en 4-årig funktionsperiode, og der er derfor behov for at kunne godkende oprettelse af skolebestyrelser med en forældrerepræsentation, der udpeges af skolebestyrelserne ved kommunens øvrige skoler.

Opdateret 21/01 2017 kl. 13:32

Ja. Skolebestyrelserne på specialskoler er efter folkeskoleloven tildelt de samme kompetencer som skolebestyrelser på almindelige skoler.

Opdateret 12/08 2022 kl. 08:29

Skoler med såkaldt afdelingsstruktur er skoler med undervisning på forskellige geografisk adskilte matrikler. En afdeling er således én eller flere geografisk samlede matrikler, som skolen har undervisning på.

Opdateret 13/01 2023 kl. 11:20

Folkeskoleloven stiller ikke krav om, at forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen skal have et barn gående på den afdeling, som de ved skolebestyrelsesvalget er valgt til at repræsentere. Opstilles der ikke forældre, der selv har børn på afdelingen, kan der således opstilles andre forældre til børn, der er indskrevet i skolen til at repræsentere forældregruppen fra den pågældende afdeling.

Opdateret 21/04 2017 kl. 10:19

Nej ikke nødvendigvis. Ved skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige kravet om elevrepræsentation i skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 3. Samme mulighed kan bruges på afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

For elever i specialklasser gælder, at elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse er ophørt, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

Det er kommunalbestyrelsens beslutning, hvordan disse repræsentanter skal vælges. Der er vide rammer herfor. Man kan for eksempel lade det være op til skolebestyrelsen at udpege repræsentanterne. Repræsentanterne vil for eksempel også kunne udpeges blandt forældre på skolen, som er en del af det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Opdateret 21/04 2017 kl. 10:19

Ja, de to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger har stemmeret. Deres funktionsperiode er et år.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

Det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, herunder en eventuel frist for, hvornår valget skal være afholdt. Forældrerepræsentanterne skal blot kunne tiltræde den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse.

Opdateret 21/04 2017 kl. 10:19

Nej. Skolebestyrelsesmøderne er lukkede. Det betyder, at det som udgangspunkt kun er de faste bestyrelsesmedlemmer, der må deltage i møderne. Skolebestyrelsen kan dog invitere gæster til drøftelse af dagsordenspunkter, som har særlig interesse for gæsterne.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

Udgangspunktet er, at forældrene deltager i skolebestyrelsesvalget på den skole, hvor barnet er indskrevet.

Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, deltager dog i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. Gentagne gen- eller nyvisiteringer gør ikke nødvendigvis et tilbud midlertidigt og kan dermed ikke afskære forældrene fra at deltage i et skolebestyrelsesvalg på den skole, hvor barnet går.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

Ja. Kommunalbestyrelsens regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen skal godkendes af de berørte skolebestyrelser. Valgreglerne behøver ikke være ens for alle skoler i kommunen.

Opdateret 13/02 2017 kl. 15:01

Inden for kommunalbestyrelsens mål og rammer fastsætter skolebestyrelsen allerede en lang række principper om undervisningens organisering, samarbejdet mellem skole og hjem og arbejdets fordeling mellem lærerne mv. Som noget nyt skal skolebestyrelsens principper nu også omfatte principper om skolens og forældrenes ansvar i skole-hjemsamarbejdet, principper om understøttende undervisning og holddannelse, principper om skolens samarbejde med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler mv. og principper om elevernes adgang til at opfylde undervisningspligten ved deltagelse i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. 

En række af reglerne i folkeskoleloven er ændret, herunder blandt andet reglerne om timetal, skoledagens længde og valgfag. Det kan give anledning til at skolebestyrelserne revurderer og opdaterer skolens hidtidige principper.

Opdateret 12/08 2022 kl. 08:33

Når en skole har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst én forældrerepræsentant for hver afdeling.

Sidst opdateret: 15. november 2023