Hop til indhold

Elever, som ikke har mulighed for at aflægge prøve på en skole, enten fordi skolen er prøvefri, eller fordi eleven bliver hjemmeundervist, kan aflægge folkeskolens prøver som privatister. Dette forudsætter dog, at eleven ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse.

En elev, der ønsker at aflægge prøve som privatist, skal henvende sig til kommunalbestyrelsen, som skal imødekomme denne anmodning.

Kommunens tilrettelæggelse

Privatister skal aflægge alle de obligatoriske 9. klassesprøver samlet. Kommunalbestyrelsen beslutter hvilken skole, privatisten skal aflægge prøverne på og hvilken 9. klasse, eleven skal følge i forhold til udtræk af prøver.

Elever, som ønsker at aflægge 10. klassesprøver, kan aflægge prøverne enkeltvis eller samlet.

Kommunen skal sørge for, at der etableres kontakt mellem privatisten og den prøveansvarlige skole. På den måde kan eleven i god tid forud for prøverne tale med eksaminator i de enkelte fag, få udleveret tekstopgivelserne og få svar på andre relevante spørgsmål. Hvis en elev er blevet hjemmeundervist, kan skolen udpege en anden eksaminator end den, som har haft ansvaret for hjemmeundervisningen.

Prøve på særlige vilkår og/eller fritagelse fra prøve

For privatister gælder de samme regler for prøveaflæggelse på særlige vilkår og/eller fritagelse fra prøve, som gælder for andre elever med særlige behov.

Gruppeprøve

Privatister kan aflægge gruppeprøver som en individuel prøve.

Tekstopgivelser

Skolens prøveansvarlige laver tekstopgivelse til privatistens prøver. Den prøveansvarlige og privatisten kan drøfte udspil til tekstopgivelse og eventuelt justere i dette.

Karakterindberetning og prøvebevis

Indberetning af privatistens prøvekarakter sendes til Styrelsen for It og Læring sammen med karakterindberetninger fra skolens øvrige elever.

Skolen udsteder et enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis til privatisten. Beviset udfyldes med privatistens navn, personnummer, fag og prøvetermin. De enkelte fags eventuelle delprøver og prøvekarakterer skrives på beviset.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens § 14-16 og 30-42.

Sidst opdateret: 2. august 2023