Hop til indhold

Retningslinjer

Skriftlige prøver

Opdateret 05/05 2017 kl. 10:36

Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med it-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden anvendelse af it-udstyr/internet.

I prøvetiden skal der være it-support til rådighed for de elever, der har behov for det. Dette gælder også elever, der medbringer eget it-udstyr. Hvis it-supporten ikke er til stede i lokalet, skal skolens leder sikre, at de tilsynsførende er bekendte med it-supportens kontaktoplysninger i prøvetiden.

Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afholdelse, henvender skolens leder eller it-supporten sig straks til Kontor for Prøver, Eksamen og Test (3392 6100), som vil råde og vejlede i den konkrete situation.

Opdateret 14/04 2023 kl. 11:35

Find information om, hvad skolen skal gøre i tilfælde af nedbrud af 3. parts programmer under prøveafholdelsen på denne side.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:10

En elev, der under prøveforløbet overtræder ordens- og prøvereglerne, kan af skolens leder bortvises fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde kan skolens leder nøjes med at give en advarsel.

En elev der bortvises fra en prøve, skal tilbydes at aflægge en ny prøve i næstkommende prøvetermin.

Opdateret 16/05 2017 kl. 09:33

Hvis en elev gribes i utvivlsomt at skaffe sig selv eller give en anden elev uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, skal eleven af skolens leder straks bortvises fra den pågældende prøve.

Opstår der før, under eller efter en prøve formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig selv eller ydet andre hjælp, har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøvebesvarelsen, kan skolens leder:

 • bortvise eleven fra prøven
 • beslutte, at prøvebesvarelsen bortfalder
 • beslutte, at eventuelle karakterer bortfalder.

En elev der bortvises fra en prøve, skal tilbydes at aflægge en ny prøve i næstkommende prøvetermin.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Elever i 9. klasse der udebliver fra en obligatorisk prøve, skal tilbydes en ny prøve i næstkommende prøvetermin. Ved gentagende udeblivelse (mere end én gang til samme prøve) fra en obligatorisk prøve, er det skolens leder der beslutter, om eleven skal tilbydes en ny prøve.

Elever i 9. og 10. klasse som udebliver fra en frivillig prøve, skal tilbydes en ny prøve. Skolen kan med fordel undersøge, om eleven har intentioner om at aflægge prøven, hvis ikke skal eleven ikke tilbydes en ny prøve. Det skal ikke fremgå af beviset, at en elev er udeblevet fra en frivillig prøve.

Læs mere om tilmelding til sygeprøve

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Hvis en elev melder sig syg på prøvedagen eller udebliver fra prøven, skal eleven tilbydes en ny prøve i den næstkommende prøvetermin.

Skolens leder beslutter, hvilken dokumentation skolen skal have fra eleven/forældrene ved sygdom.

Hvis en elev bliver syg under en skriftlig prøve, tages eleven ud af prøvelokalet.

Beslutning om elevens besvarelse skal bedømmes eller ej, skal træffes i samråd med eleven og forældre. Hvis det besluttes, at besvarelsen ikke skal bedømmes, skal eleven registreres som syg ved prøven, og eleven skal tilbydes en ny prøve i næstkommende prøvetermin.

Læs mere om sygeprøver

Opdateret 25/01 2018 kl. 09:36

Skolen modtager skriftlige opgavesæt senest en uge før, de skriftlige prøver begynder. I kassen med opgavesættene finder du hæftet ”Retningslinjer”, som gælder for de enkelte prøver.

Du kan på siden 'Valg af prøveform' finde oplysninger om de enkelte prøver.

Skolelederen eller den prøveansvarlige skal straks kontrollere, at der er opgavesæt til det antal elever, skolen har tilmeldt til prøve. Vi bestræber os på at sende ekstra opgavesæt.

Opgavesættene skal opbevares på betryggende vis, således at de ikke bliver tilgængelige for uvedkommende før prøvens afholdelse.

I kassen med opgavesæt finder du hæftet Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver. Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, og kan benyttes i forbindelse med skolens forberedelse til prøverne og i forbindelse med selve prøveafholdelsen.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Karakterlisterne må ikke indeholde oplysninger om elevernes navne. Karakterlisterne skal kun oplyse elevernes UNI•Login. Hvis skolen benytter interne id-numre/elev-numre, må dette nummer også gerne fremgå af karakterlisterne.

Det er kun UNI•Login for de elever, der aflægger prøve, som skal fremgå af karakterlisten. Hvis en elev udebliver fra prøveafholdelsen, skal elevens UNI•Login overstreges eller fjernes fra karakterlisten. Hvis eleven deltager i prøven uden at aflevere sin besvarelse til bedømmelse, skal det noteres på karakterlisten.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Det anbefales, at prøvelokalet åbnes senest 10 minutter, før prøven begynder. Alle tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynsførende viser eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten.

Læs mere under "Tilsynsførende".

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Hvis de tilsynsførende ikke kender de elever, der skal aflægge prøve, kan skolen stille krav om, at eleverne skal medbringe billedlegitimation.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Skolelederen kan tillade, at eleven deltager i prøven, hvis eleven ikke kan have modtaget oplysninger om prøven, og hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Skolelederen kan forlænge elevens prøvetid, hvis forsinkelsen ikke er selvforskyldt.

Opdateret 20/07 2017 kl. 11:22

Inden prøven starter, skal eleverne have udleveret et opgavesæt og eventuelt også et besvarelses- og/eller hjælpeark. På forsiden af opgavesæt, besvarelses- og hjælpeark skal der være oplysningsrubrikker til:

 • - Skolens navn
 • - UNI•Login
 • - Klasse/hold
 • - Fag
 • - Nummer på ark og  det samlede antal ark
 • - Den tilsynsførendes underskrift
 • - Elevens attestation med sit UNI•Login.
 

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Opgavesættet må ikke tages uden for prøvelokalet, før prøven er slut. Skolelederen og/eller den prøveansvarlige kan dog tage opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der i særtilfælde er behov for det.

Elever, som afleverer deres besvarelse ved prøvetidens sluttidspunkt, kan tage opgavesættet med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan efter prøvens afslutning hente et opgavesæt.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Eleverne må normalt ikke forlade prøvelokalet, før besvarelsen er afleveret. Hvis det er nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske sammen med en tilsynsførende.

Ingen elever må forlade prøvelokalet de sidste 15 minutter af prøven.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

De tilsynsførende skal annoncere tid ved prøver, som varer tre timer eller derover. De tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven.

Opdateret 20/07 2017 kl. 11:23

Eleven skal aflevere sin besvarelse til en af de tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af elevbesvarelsen.

Eleven har ansvar for, hvilke ark der indgår i besvarelsen, og afleveres til bedømmelse.

Første side af elevbesvarelsen skal indeholde:

 • - oplysningsrubrikker til skolens navn
 • - UNI•Login, klasse/hold
 • - fag
 • - felter til at notere nummer på ark, og det samlede antal ark (eks. Side 1 af 7 eller side 1/7)
 • - rubrik til den tilsynsførendes underskrift
 • - rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI•Login.

Elevens samlede besvarelse kan bestå af:

 • - håndskrevne ark
 • - print fra computer og/eller tablet
 • - svarark.

Den tilsynsførende skal kontrollere at:

 • - alle identifikationsoplysninger er på besvarelsens forside
 • - antallet af ark svarer til det noterede antal
 • - alle ark er nummereret
 • - eleven har attesteret første side af besvarelsen med sit UNI•Login.

Den tilsynsførende skal skrive under på, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse.

Eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark (i papir og/eller digitalt) indsamles af de tilsynsførende og afleveres til skolelederen eller den prøveansvarlige, når prøven er afsluttet.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Umiddelbart efter prøvetidens afslutning afleverer de tilsynsførende alle besvarelserne til skolelederen eller den prøveansvarlige.

Skolelederen eller den prøveansvarlige skal sikre, at besvarelserne stemmer overens med og er i samme rækkefølge som på karakterlisten. Elever, der ikke har afleveret besvarelse til bedømmelse, skal ikke fremgå af karakterlisten.

Besvarelserne og karakterlisterne sendes til de statsligt beskikkede censorerne efter retningslinjerne under "Forsendelsesprocedurer".

Opdateret 02/03 2023 kl. 09:28

Elevbesvarelserne skal opbevares i tre måneder, efter at bedømmelsen er afsluttet, eller en eventuel klagesag er afgjort.

Opdateret 07/04 2017 kl. 15:07

Elevbesvarelserne kan udlånes til faglæreren, når bedømmelsen er afsluttet. Faglærerne har på den måde mulighed for at bruge elevernes besvarelser i den fremadrettede tilrettelæggelse af undervisningen.

Faglærerne har tavshedspligt i forhold til elevernes prøvebesvarelser.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af:

Prøvebekendtgørelsen, Kap. 5 (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 2. august 2023