Hop til indhold

Timetal for undervisning i fagene

I folkeskoleloven er der fastsat et minimumstimetal for den samlede undervisning i fagene for hvert klassetrin. Det samlede minimumstimetal udgør summen af minimumstimetal og vejledende timetal for fagene.

Se oversigter over minimumstimetal for de enkelte klassetrin og fag samt den mindste varighed af undervisningstiden på de enkelte klassetrin her: 

Timetalsoversigt for skoleåret 2019/20 (pdf)

Timetalsoversigt for skoleåret 2020/21 (pdf)

Timetalsoversigt for skoleåret 2021/22 (pdf)

Timetalsoversigt for skoleåret 2022/23 (pdf)

Timetalsoversigt for skoleåret 2023/24 (pdf)

Timetalsoversigt for skoleåret 2024/25 (pdf)

Timetalsoversigt for skoleåret 2025/26 (pdf)

Minimumstimetal for dansk, matematik og historie

Der er fastsat et minimumstimetal for fagene dansk, matematik og historie. Minimumstimetallet er det antal timer, som kommunerne skal tilbyde hver klasse på folkeskolerne i de tre fag – som minimum.

Vejledende timetal for fagene

Der er fastsat et vejledende timetal for de øvrige fag. Vejledende timetal er det antal af timer, som ministeriet anbefaler i de enkelte fag på de enkelte klassetrin fra 1.-9. klassetrin.

Der er ikke noget krav om, at skolerne skal tilbyde et timetal svarende til det vejledende timetal, men skolerne har pligt til at tilbyde det samlede årlige minimumstimetal pr. klassetrin. Der skal planlægges med et timetal, som tager højde for, at undervisningen skal leve op til de målbeskrivelser, der er fastsat i Fælles Mål.

Tid til understøttende undervisning

Der er ikke regler om et fast antal af timer til understøttende undervisning, ligesom der ikke er fastsat selvstændige mål for den understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning udgør den del af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når skolen har afsat tid til undervisning i fagene, de obligatoriske emner og pauser.

Det er den enkelte kommune eller skole, der beslutter, hvor meget tid der skal gå til undervisning i fagene, de obligatoriske emner og pauser og dermed også understøttende undervisning.

Efter praksis skal der afsættes cirka 1 time til klassens tid i den ugentlige undervisning.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Undervisningens samlede længde: § 14 b
  • Minimumstimetal for fagene: § 16
  • Oversigt over minimumstimetal og vejledende timetal: bilag 1 (se under Læs mere nederst)

Ofte stillede spørgsmål og svar

Timetal for undervisning i fagene

Opdateret 23/01 2023 kl. 12:50

Alle henvisninger til undervisningstimer, skoledagens længde og lektiehjælp i folkeskoleloven vedrører klokketimer på et helt skoleår. Det gælder således også for så vidt angår timetalsmodellen. Timetalsmodellen vedrører alene undervisningen i folkeskolens fag og er opgjort eksklusiv pauser, hvorimod skoledagens længde og lektiehjælp er inklusiv pauser.

Når det nogle steder, på blandt andet denne hjemmeside, er anført, at der for eksempel skal gives valgfagsundervisning i to ugentlige lektioner, bygger det på en omregning af det samlede årlige timetal, hvis der regnes med et skoleår på 40 uger. Den obligatoriske valgfagsundervisning er på 60 årlige timer (vejledende timetal). Divideres det med 40 uger, får man 1½ time, hvilket er lig med 2 lektioner a 45 minutter.

Opdateret 20/01 2023 kl. 13:34

Der kan godt gives undervisning i fag på andre klassetrin end dem, der følger af fagrækken. Denne undervisning indgår imidlertid ikke i minimumstimetallene. Flytter man for eksempel timer i samfundsfag fra 8. til 7. klassetrin, vil de timer, der gives på 7. klassetrin, ikke tælle med i det samlede minimumstimetal for 7. klassetrin på 960 timer, da faget samfundsfag alene er obligatorisk på 8. og 9. klassetrin.

Der henvises til folkeskolelovens § 5, stk. 4 (tidligere stk. 5), § 16 samt lovens bilag 1.

 

Opdateret 23/01 2023 kl. 12:51

Timetalsmodellen indebærer en forpligtelse til, ikke alene at planlægge, men også til at gennemføre antallet af minimumstimer. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at påse, at de planlagte undervisningstimer gennemføres, hvilket vil sige, at eleverne rent faktisk får det antal undervisningstimer, som kommunalbestyrelsen har besluttet, at de skal have, og at dette er i overensstemmelse med minimumstimetallene.

Der henvises til folkeskolelovens § 16 og lovens bilag 1.

 

Opdateret 14/02 2017 kl. 16:26

Nej. Klassens tid indgår ikke længere i minimumstimetallene for folkeskolens fag, og der er derfor heller ikke fastsat et vejledende undervisningstimetal for klassens tid. Det betyder, at skolerne ikke fremover kan afsætte fagopdelte undervisningstimer til klassens tid. Klassens tid indgår derimod i stedet i den understøttende undervisning.

Der henvises til folkeskolelovens §§ 16 a og 18, stk. 5.

Opdateret 20/01 2023 kl. 13:36

Vikartimer kan tælles med i minimumstimetallene, hvis der er foregået undervisning i faget i vikartimen. Undervisningen i folkeskolens fag på 1.-10. klasse varetages af folkeskolelærere eller personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag. Hvis en vikar skal stå for undervisningen, skal vedkommende derfor opfylde de samme kvalifikationskrav, som gælder for de faste undervisere. Kvalifikationskravene kan dog kun opfyldes, hvis der kan skaffes en sådan arbejdskraft, og derfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at anvende personer uden læreruddannelse eller særlige kvalifikationer. Det er i givet fald en betingelse, at kommunalbestyrelsen forinden har udfoldet tilstrækkelige anstrengelser for at skaffe en læreruddannet vikar eller en vikar med særlige kvalifikationer. Timer, der dækkes af vikarer uden læreruddannelse eller særlige kvalifikationer, kan alene anses for gennemførte, hvis vikaren har fået forudgående instruktion til undervisningen.

I indskolingens 1.-3. klassetrin er der dog åbnet mulighed for, at pædagoguddannede kan være vikar ved lærerens fravær.

Der henvises til folkeskolelovens § 28, stk. 1-2, og § 29 a.

Opdateret 08/03 2018 kl. 11:00

Ja. Minimumstimetallene for de fagopdelte timer gælder også for elever, der modtager specialundervisning i specialklasser, på specialskoler, i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder. 

Der henvises til folkeskolelovens §§ 16 og 3, stk. 3.

Opdateret 16/01 2020 kl. 15:29

Fra og med skoleåret 2020/21 sker der ændringer i timetallene for dansk, tysk/fransk, historie, idræt, billedkunst, håndværk og design, madkundskab, samt kristendomskundskab og det årlige minimumstal per klassetrin.

I dansk, tysk/fransk, idræt, håndværk og design samt madkundskab er der lavet overgangsregler for, hvilke klassetrin der skal undervises efter de nye regler.

De nye timetal fremgår af timetalsoversigterne for hvert af årene 2020/21 til 2025/26, hvor alle timetallene er fuldt ud indfasede.

Timetalsoversigterne findes her: Timetalsoversigter. 

Sidst opdateret: 15. november 2023