Hop til indhold

Grundforløbet for den enkelte elev er helt eller delvist erstattet af grundlæggende praktisk oplæring på en FGU-institution. Grundforløbet i FGU-baseret erhvervsuddannelse tilrettelægges efter samme hovedprincipper som Ny mesterlære.

Overgang til hovedforløb

Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave. Løsningen af opgaven foregår typisk på FGU-institutionen og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. Opgaven vurderes godkendt/ikke godkendt af FGU-institutionen og kontaktlæreren (erhvervsskolen) i fællesskab. Den praktiske opgave indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Her vurderer erhvervsskolen, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte i skoleundervisningen i hovedforløbet.

Overgangskravene gælder også for eud-elever, som får tilrettelagt deres uddannelsesforløb efter modellen for FGU-eud. Eleven kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav forinden. Meningen er, at eleven om nødvendigt kan få forlænget første skoleperiode i hovedforløbet, men det er også muligt – undtagelsesvis – at indkalde eleven til et særligt skoleophold mellem afslutningen af grundlæggende praktisk oplæring og begyndelsen af første skoleperiode i hovedforløbet, således at alle overgangskravene kan blive opfyldt.

Samarbejde mellem FGU-institution og erhvervsskole

FGU-institutionen kan vælge at gennemføre samarbejdet med en erhvervsskole, der udbyder den fulde skoleundervisning i den pågældende erhvervsuddannelse, selvom der ligger en skole tættere på, som tilbyder de indledende dele af uddannelsen. I sådanne tilfælde bør det dog nøje overvejes, hvad der er mest hensigtsmæssigt for eleven. Der bør tages hensyn til, om eleven magter at rejse længere væk for at modtage skoleundervisning allerede tidligt i uddannelsesforløbet, eller om det bør vente, til det på grund af erhvervsskolens udbud er nødvendigt.

Elever, der er i gang med FGU-baseret erhvervsuddannelse, kan bo på skolehjem. Eleverne er omfattet af de samme regler om skolehjem som erhvervsuddannelseselever.

Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har ansvaret for skoleundervisningen. Det er derfor op til denne erhvervsskole at afgøre, i hvilken udstrækning en FGU-institution kan varetage hovedforløbsundervisning på vegne af erhvervsskolen.

Oplæring

Når eleven gennemfører erhvervsuddannelse tilrettelagt som FGU-baseret erhvervsuddannelse og gennemfører oplæringen på FGU-institutionen og/eller som oplæringen i en virksomhed uden uddannelsesaftale, har eleven samme retsstilling som elever i skoleoplæring. Ved oplæringen i en virksomhed uden uddannelsesaftale må eleverne ikke deltage i produktionen.

Hvis eleven skal deltage i produktionen i en virksomhed, skal der indgås en uddannelsesaftale (delaftale) mellem elev og virksomhed. En elev i FGU-baseret erhvervsuddannelse kan undervejs i uddannelsesforløbet indgå en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed. I så fald udarbejdes der en uddannelsesaftale mellem virksomhed og elev enten i form af en delaftale om en del af uddannelsesforløbet eller en restaftale om den resterende uddannelse. Når eleven har en uddannelsesaftale, er eleven omfattet af de almindelige regler om elevens retsstilling. Læs mere om skoleoplæring.

Forsikringsforhold og økonomi

Elever i FGU-eud er erhvervsskoleelever uden uddannelsesaftale, og er dermed omfattet af statens selvforsikring. Det skal dog bemærkes, at erstatningsordningen alene dækker "undervisning under arbejdspladslignende forhold". Det anbefales, at eleven/forældrene tegner en fuldtidsulykkesforsikring.

Elever med delaftaler i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 66 r, stk. 3, er i aftaleperioden omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring.

Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har det retlige og økonomiske ansvar. Det er derfor også erhvervsskolen, som modtager tilskud fra staten. 

Skoledelen kan efter aftale mellem erhvervsskolen og FGU-institutionen foregå på FGU-institutionen som udlagt undervisning fra erhvervsskolen. Erhvervsskolen betaler i så fald FGU-institutionen for at varetage den udlagte undervisning. Når oplæringsdelen finder sted på en FGU-institution, betaler erhvervsskolen FGU-institutionen for at varetage oplæringsundervisningen.

Sidst opdateret: 28. juni 2023