Grundforløbet for den enkelte elev er helt eller delvist erstattet af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Grundforløbet i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse tilrettelægges efter samme hovedprincipper som Ny mesterlære.

Overgang til hovedforløb

Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave. Løsningen af opgaven foregår typisk på produktionsskolen og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. Opgaven vurderes godkendt/ikke godkendt af produktionsskolen og kontaktlæreren (erhvervsskolen) i fællesskab. Den praktiske opgave indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Her vurderer erhvervsskolen, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte i skoleundervisningen i hovedforløbet.

Overgangskravene gælder også for eud-elever, som får tilrettelagt deres uddannelsesforløb efter modellen for PBE. Eleven kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav forinden. Meningen er, at eleven om nødvendigt kan få forlænget 1. skoleperiode i hovedforløbet, men det er også muligt – undtagelsesvis – at indkalde eleven til et særligt skoleophold mellem afslutningen af grundlæggende praktisk oplæring og begyndelsen af 1. skoleperiode i hovedforløbet, således at alle overgangskravene kan blive opfyldt.

Samarbejde mellem produktionsskole og erhvervsskole

Produktionsskolen kan vælge at gennemføre samarbejdet med en erhvervsskole, der udbyder den fulde skoleundervisning i den pågældende erhvervsuddannelse, selvom der ligger en skole tættere på, som tilbyder de indledende dele af uddannelsen. I sådanne tilfælde bør det dog nøje overvejes, hvad der er mest hensigtsmæssigt for eleven. Der bør tages hensyn til, om eleven magter at rejse længere væk for at modtage skoleundervisning allerede tidligt i uddannelsesforløbet, eller om det bør vente til det på grund af erhvervsskolens udbud er nødvendigt.

Elever, der er i gang med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, kan bo på skolehjem. Eleverne er omfattet af de samme regler om skolehjem, som erhvervsuddannelseselever.

Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har ansvaret for skoleundervisningen. Det er derfor op til denne erhvervsskole at afgøre, i hvilken udstrækning en produktionsskole kan varetage hovedforløbsundervisning på vegne af erhvervsskolen.

Praktik

Når eleven gennemfører erhvervsuddannelse tilrettelagt som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og gennemfører praktikuddannelsen på produktionsskolen og/eller som virksomhedsforlagt undervisning, har eleven samme retsstilling som elever i skolepraktik. Ved praktik i en virksomhed uden uddannelsesaftale (virksomhedsforlagt undervisning), må eleverne ikke deltage i produktionen.

Hvis eleven skal deltage i produktionen i en virksomhed, skal der indgås en uddannelsesaftale (delaftale) mellem elev og virksomhed. En elev i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan undervejs i uddannelsesforløbet indgå en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed. I så fald udarbejdes der en uddannelsesaftale mellem virksomhed og elev enten i form af en delaftale om en andel af uddannelsesforløbet eller en restaftale om den resterende uddannelse. Når eleven har en uddannelsesaftale, er eleven omfattet af de almindelige regler om elevens retsstilling. Læs mere om skolepraktik.

Forsikringsforhold og økonomi

Elever i PBE er erhvervsskoleelever uden uddannelsesaftale, og er dermed omfattet af statens selvforsikring. Det skal dog bemærkes, at erstatningsordningen alene dækker "undervisning under arbejdspladslignende forhold". Det anbefales, at eleven/forældrene tegner en fuldtidsulykkesforsikring.

Elever med delaftaler i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 66 r, stk. 3, er i aftaleperioden omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring.

Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har det retlige og økonomiske ansvar. Det er derfor også erhvervsskolen, som modtager tilskud fra staten.

Skoledelen kan efter aftale mellem erhvervsskolen og produktionsskolen foregå på produktionsskolen som udlagt undervisning fra erhvervsskolen. Erhvervsskolen betaler i så fald produktionsskolen for at varetage den udlagte undervisning. Når praktikdelen finder sted på en produktionsskole, betaler erhvervsskolen produktionsskolen for at varetage praktikundervisningen.

Sidst opdateret: 13. juli 2018